Άρθρο 05: Ανακαίνιση κτιρίων (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την εκπόνηση έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος που αποτελείται από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά.

2. Η έκθεση εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2014, ενώ στη συνέχεια αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη και υποβάλλεται ως μέρος των ΕΣΔΕΑ.

3. Η έκθεση περιλαμβάνει:
α) ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος που βασίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε στατιστική δειγματοληψία,
β) εξεύρεση οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με το είδος του κτιρίου και την κλιματική ζώνη,
γ) πολιτικές και μέτρα για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαμβανομένων των σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων,
δ) μια προοπτική για τον προσανατολισμό μελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων των ιδιωτών, του κατασκευαστικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
ε) την εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και μεθοδολογία.

 • Δεν αναφέρεται καθόλου η σύνδεση με τον εθνικό στόχο, αλλά ούτε και κάποιος επιμέρους στόχος συγκεκριμένα για την ανακαίνιση των κτιρίων που θα συνοδεύεται με ενεργειακή αναβάθμιση.

  Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει:
  – εκτίμηση της μεταβολής του κτιριακού αποθέματος από την προηγούμενη περίοδο και της μεταβολής στην ενεργειακή αποδοτικότητα
  – ποσοτικούς στόχους στην κατανάλωση της ενέργειας που αναμένονται από την ανακαίνιση των κτιρίων

 • Ποιος είναι ο τελικός στόχος για το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα ?
  Θα μπορούσε έστω να υπάρχει αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τα ανακαινιζόμενα κτήρια και την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

 • Το κείμενο του άρθρου είναι μια σχεδόν αυτολεξί αντιγραφή του αντίστοιχου άρθρου 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ την οποίαν ως μέλος της ΕΕ υποχρεούμεθα να εναρμονίσουμε με την εθνική μας νομοθεσία χωρίς να μας παρέχεται δυνατότητα διαβούλευσης επί του
  περιεχομένου της προκείμενης κανονιστικής οδηγίας. Στο άρθρο 5 παρατίθεται όμως μόνον αυτούσια η προς εναρμόνιση υποχρέωση χωρίς να γίνεται καμία απολύτως αναφορά στον τρόπο εναρμόνισης, δηλαδή στα εξειδικευμένα μέτρα και πολιτικές με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγω ελλείματος περιεχομένου εθνικής
  κατεύθυνσης αντικείμενο διαβούλευσης παρά εκκρεμότητα που σίγουρα δεν θα πρέπει να διευθετηθεί ερήμην των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων.

 • Ανακαίνιση κτιρίων
  ΤΟ ΆΡΘΡΟ 4 της Οδηγίας ζητά από τα Κράτη Μέλη να θεσπίσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ενδεικτικά δίνει.

  Στην περίπτωση όμως του υπόψη άρθρου το ΥΠΕΚΑ επαναλαμβάνει απλά τα αναφερόμενα στην Οδηγία, χωρίς να θέτει τελικό στόχο στο σημαντικό ζήτημα της ανακαίνισης των κτιρίων, κάτι που θα μπορούσε πλέον να το έχει κάνει καθώς διαθπέτει η χώρα ικανά στοιχεία ως προς το εθνικό κτιριακό της απόθεμα (στατιστική δειγματοληψία από την ΕΥΕΠΕΝ / ΚΑΠΕ).

  Είναι ανεπίτρεπτο χρόνια μετά το ΥΠΕΚΑ να αρκείται σε ευχολόγια και να μην δίνει σαφείς κατευθύνσεις ως προς τις πολιτικές που θα ακολουθήσει στον τομέα.

  Με τον τρόπο αυτό, ενσωματώνει για άλλη μια φορά μια σημαντική οδηγία, χωρίς να παρέχει υλοποιήσιμα μέτρα πολιτικής, μέσα, εργαλεία, δράσεις, συγκεκριμένες αποδοτικές προσεγγίσεις, για τις ανακαινίσεις ανάλογα με το είδος κτιρίου και την κλιματική ζώνη, αλλά και για την αναγκαία τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαμβανομένων των σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων, κλπ.

  Φαίνεται σαφώς ότι δεν υπάρχει ακόμη μια προσανατολισμένη στο μέλλον προοπτική ικανή να κατευθύνει τις επενδυτικές αποφάσεις των ιδιωτών, του κατασκευαστικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά ούτε και στοιχεία εκτίμησης της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών.

  Έτσι, είναι απορίας άξιο γιατί δεν υπάρχει καμία σύνδεση του παρόντος άρθρου με την Εθνική Στρατηγική που όφειλε να έχει υποβάλλει η χώρα έως τις 30 Απριλίου 2014 (αν την έχει υποβάλλει)και σε ποια βάση θα την αναθεωρεί ανά τριετία, όπως ορίζει η σχετική Οδηγία.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2014, 09:51 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Κατ’ άρχην το νομοσχέδιο βρίσκεται προς την σωστή κατευθυνση. Πρέπει άμεσα να δοθούν μεγάλα φορολογικά κίνητρα και χρηματοδοτικοί πόροι μέσω ΕΣΠΑ, όχι μόνο για τα κτίρια κατοικιών, όπως ισχύει σήμερα με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οικον, αλλά κατι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και με τα υφιστάμενα κτίρια του τριτογενούς τομέα (Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, κτίρια Γραφείων, κλπ) τα οποία καταναλώνουν μεγάλα ποσά πρωτογενούς ενέργειας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Εθνική οικονομία και την ρύπανση του περιβάλλοντος.
  Επιπλέον κάποια στιγμή θα πρέπει να συνδεθεί η ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου με τον ΕΝΦΙΑ, ώστε αυτά που βρίσκονται στην κατηγορία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα πιο ενεργοβόρα, να έχουν ανάλογες φορολογικές ελαφρύνσεις, οπότε έτσι θα δίδεται κίνητρο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου να προβαίνει σε ανάλογες ενεργειακές αναβαθμίσεις.