Άρθρο 18: Ενεργειακές υπηρεσίες (άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την προώθηση της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, μέσω του διαδικτυακού χώρου του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) (http://www.escoregistry.gr/) που τηρεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/13280/2011 (1228 Β΄) «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις.» υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:
α) διαδίδει πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
αα) τις διαθέσιμες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίζονται η εξοικονόμηση ενέργειας και τα δικαιώματα των τελικών καταναλωτών,
αβ) τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη στήριξη έργων παροχής υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
β) ενθαρρύνει την ανάπτυξη σημάτων ποιότητας, μεταξύ άλλων, από εμπορικές ενώσεις,
γ) δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τακτικά στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου ΕΕΥ κατάλογο των διαθέσιμων επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής σε αυτό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/13280/2011 υπουργική απόφαση,
δ) υποστηρίζει την ανάληψη από τον δημόσιο τομέα προσφορών ενεργειακών υπηρεσιών, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων:
δα) παρέχοντας στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου ΕΕΥ υποδείγματα ΣΕΑ τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 25 παράρτημα XII,
δβ) παρέχοντας στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου ΕΕΥ πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν, ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής.
ε) πραγματοποιεί ποιοτική επανεξέταση στο πλαίσιο του ΕΣΔΕΑ που αφορά την υφιστάμενη και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την ορθή λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό:
α) εντοπίζει και δημοσιοποιεί σημεία επαφής στα οποία οι τελικοί καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές υπηρεσίες,
β) λαμβάνει, όπου απαιτείται, μέτρα για την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών φραγμών που παρεμποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων προτύπων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισμό ή/και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να συσταθεί ανεξάρτητος μηχανισμός διαμεσολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα προσόντα των διαμεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος, η διαβάθμισή τους και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας ανεξάρτητων μεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.

5. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη αγορών παρόμοιων υπηρεσιών ή μέτρων, μεταξύ άλλων με αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2014, 10:44 | Παπαγεωργίου Νικόλαος

  Η μέχρι σήμερα πρόοδος της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών υπήρξε μικρή. Παρόλα αυτά η διεθνής εμπειρία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουμε σε αυτό το σχέδιο νόμου.
  Συγκεκριμένα, το 2004 ο Συνασπισμός γα την Ενέργεια και το Μέλλον του Ο.Η.Ε., οργάνωσε ομάδα εργασίας, με ειδικούς στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στα οικονομικά με σκοπό την συζήτηση των εμποδίων στην χρήση κεφαλαίων για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας.
  Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι έλλειψη καθοδήγησης και τεχνογνωσίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οδηγεί στην μη-χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας βάση μίας ροής χρημάτων που απορρέει από τα έργα αυτά.
  Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε το Διεθνές Πρωτόκολλο Χρηματοδότησης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (IEEFP-International Energy Efficiency Financing Protocol) .
  Τo IEEFP δίνει την δυνατότητα, ειδικά κλιμάκια να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε χώρας, ώστε αυτά να κατανοήσουν καλύτερα τα ρίσκα αλλά και τις ευκαιρίες στην αναδυόμενη αγορά των έργων εξοικονόμησης ενέργειας η οποία υπολογίζεται παγκοσμίως να είναι μία αγορά των 100δις$.
  Δεν βλέπουμε πουθενά στο σχέδιο νόμου, πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Πώς περιμένει το Υπουργείο να αναπτυχθεί η εν λόγω αγορά, όταν η χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα είναι επιστημονική φαντασία;
  Προτείνουμε λοιπόν, να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου, σχετική διάταξη ώστε να εναρμονιστούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας με το IEEFP.
  Πηγές:
  1. http://www.evo-world.org/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=473&lang=en

  2. http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/energy-future-coalition/

  Παπαγεωργίου Νικόλαος
  Διπλ/χος Ηλ/γος Μηχ/κός και Μηχ/κός Η/Υ
  Πρόεδρος Περιφ. Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων