Άρθρο 06: Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς (άρθρο 5 και άρθρο 20 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του ν. 4122/2013 (42 Α’) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» (οδηγία 2010/31/ΕΕ), από την 1η Ιανουαρίου 2014, ανακαινίζεται κάθε χρόνο το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχομένων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.

2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 τ.μ.) που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013. Το όριο αυτό μειώνεται σε διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) από τις 9 Ιουλίου 2015.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών η παραπάνω υποχρέωση είναι δυνατό να εκτείνεται και σε κτίρια ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από διοικητικές υπηρεσίες σε επίπεδο κατώτερο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.) και από τις 9 Ιουλίου 2015 άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.) που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση ή από τις εν λόγω διοικητικές υπηρεσίες και τα οποία από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.

4. Κατά την εφαρμογή μέτρων για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση.

5. Τα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά.

6. Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων:
α) μνημεία και κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,
β) κτίρια των ενόπλων δυνάμεων ή που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας για τα οποία απαιτείται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, με εξαίρεση των ενιαίων χώρων διαβίωσης ή των κτιρίων με γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,
γ) κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

7. Εάν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 σε ένα δεδομένο έτος, το πλεονάζον δύναται να συνυπολογίζεται στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

8. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δύναται επίσης να συνυπολογίζονται:
α) τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα και τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριμένα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών και
β) τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούμενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

9. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, μεριμνά για την κατάρτιση καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 6. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το εμβαδόν δαπέδου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

10. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων και των σχετικών στοιχείων που προκύπτουν.

11. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1, με ευθύνη των Γενικών Γραμματέων των φορέων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κτίρια του καταλόγου της παραγράφου 10, αποστέλλονται έως την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ ολοκληρωμένες προτάσεις με τα προς ανακαίνιση κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 5.

12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ εγκρίνεται ο κατάλογος της ετήσιας υποχρέωσης της παραγράφου 1, βάσει και των προτάσεων της παραγράφου 11, τα μέτρα χρηματοδότησης για την υλοποίηση των προτάσεων καθώς επίσης και η εναλλακτική δυνατότητα ετήσιων συμβολών στο Πράσινο Ταμείο με ποσό ισοδύναμο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.

13. Κατά τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου, τα κτίρια της παραγράφου 9 αποτελούν προτεραιότητα.

14. Με ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων και των Διοικήσεων των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων και των οργανισμών κατοικίας κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους:
α) εκπονείται σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
β) καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,
γ) εφαρμόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς επίσης και επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

 • 10. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων και των σχετικών στοιχείων που προκύπτουν.

  Θα μπορούσε να προστεθεί: «Τα στοιχεία αυτά, θα δημοσιοποιούνται και στους χρήστες τους εκάστοτε κτιρίου»

  Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

 • Εάν υιοθετήσουμε το ποσοστό 3% θα χρειαστούν 33 περίπου χρόνια για να ανακαινιστούν (αναβαθμιστούν ενεργειακά) τα δημόσια κτήρια. Είναι άμεσα αντιληπτό ότι το χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να είναι κατ’ ελάχιστο 15% ώστε σε διάστημα 6-7 ετών όλα τα ενεργοβόρα δημόσια κτήρια να αναβαθμιστούν.
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να τεθεί ποσοστό ανάλογα με την αρχική ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου σύμφωνα με εκδοθέν Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).

  Δημόσια Κτήρια που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ θα πρέπει να ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία Α ή ανώτερη, προκειμένου ο Δημόσιος τομέας να δώσει το «καλό παράδειγμα»

  Το όριο των 500 τ.μ. αν και τίθεται από την Ε.Ε. θα πρέπει να αναθεωρηθεί, για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα συνήθη εμβαδά των Ελληνικών Δημοσίων Κτηρίων. Εκτιμούμε ότι το ποσοστό των δημόσιων Κτηρίων με εμβαδό < 500 τ.μ. είναι πολύ μεγάλο.

  Γιατί περιορίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο «Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» ? Τα κτήρια των ΟΤΑ είναι αμελητέα ποσότητα και οι επεμβάσεις σε αυτά δεν θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας ?

  Ιδιαίτερα τα σχολεία όπου :
  1. Είναι δεδομένη η σπατάλη ενέργειας
  2. Στεγάζουν και διαμορφώνουν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες
  3. Αποτελούν σημείο αναφοράς για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
  4. Δεν ανήκουν στην κεντρική Δημόσια διοίκηση
  5. Είναι πολλά σε αριθμό (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλύπτουν πλήρως της ανάγκες της χώρας)
  Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε «ενεργειακή αναβάθμιση»- ανακαίνιση.

  Τα προστατευόμενα κτήρια καθώς και τα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας κακώς εξαιρούνται. Θα πρέπει ενδεχομένως να τεθούν διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με τον Η/Μ εξοπλισμό των κτηρίων αυτών και με επεμβάσεις οι οποίες δεν θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των κτηρίων. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απαλλάσσονται των απαιτήσεων ενεργειακής αναβάθμισης καθώς σπαταλούν πολύτιμους Δημόσιους ενεργειακούς πόρους.

 • Παράγραφος 3
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΟ : Για είναι δυνατόν να ισχύει αυτή η παράγραφος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα εξής προαπαιτούμενα: 1) Όλα τα δημόσια κτίρια να διαθέτουν πιστοποιητικά ΠΕΑ (κελύφους, λεβήτων και κλιματιστικών) μέχρι τις 31 Μαίου 2015 και
  2) Να έχει ενεργοποιηθεί ο εν αδρανεία θεσμός του Ενεργειακού υπευθύνου της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ1122/2008, και το υπουργείο να έχει δεχτεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 ετήσιες εκθέσεις από όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου – ιδιαίτερα όταν τα κτίριο που στεγάζονται ανήκουν στο δημόσιο

  Παράγραφος 14
  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν διευκρινίζεται ο βαθμός της ευθύνης των ανωτέρω και εδώ αξίζει να σημειωθεί ουσιαστικά ότι ο νόμος 3855/2010 δεν έχει λειτουργήσει.

  Παράγραφος 14β
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ : ….περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους….
  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ : Ο όρος ενεργεαικός έλεγχος χρησιμοποιείται ήδη από την οδηγία και πρέπει να το χρησιμοποιηούμε για να κάνουμε την εξής διάκριση:
  1) επιθεώρηση κατά την τελική χρήση «end use» = ενεργειακός έλεγχος, 2) επιθεώρηση όπως κατασκευάστηκε «as build» = ενεργειακή επιθεώρηση

  ΣΧΟΛΙΟ: Η οδηγία στην παράγραφο 24 των λαμβανομένων υπόψη της στον πρόλογό της, προσδιορίζει το σύστημα ISO50001 ή/ και το σύστημα ISO14001 εφόσον περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους. Άλλωστε στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3855/2010 προσδιορίζεται το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ΕΝ16001, το οποίο πλέον αντικαταστάθηκε επίσημα από το διεθνές ISO50001

 • 19 Σεπτεμβρίου 2014, 15:59 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Κύριοι πολλά νομοσχέδια έχουν ψηφισθεί τα τελευταία έτη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας για τελική χρήση, τόσο για την θέρμανση-Ψύξη, όσο και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Απλά σας θυμίζω οτι ενώ έχει ψηφισθεί ο υπέροχος νόμος 4122/13, η πλήρης εφαρμογή του βρίσκεται ακόμα σε αναμονή. Τι περιμένουμε άλλο, που είναι ενεργειακές επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης-κλιματισμού του κτιριακού τομέα. Γνωρίζεται βέβαια ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού σχεδόν εξ ολοκλήρου στα δημόσια κτίρια, αλλά και στα παλαιά ιδιωτικά κτίρια είναι ασυντήρητες, λειτουργούν με απαράδεκτους χαμηλούς βαθμούς ενεργειακής απόδοσης,΄με ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας-ασφάλειας, δεν τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία συντηρήσεων Η/Μ εγκαταστάσεων, τα μηχανήματα παραγωγής θερμότητας-ψύξης (π.χ λέβητες, ψύκτες, αντλίες θερμότητας κλπ)είναιτεχνολογικά απαξιωμένα, χαμηλοί βαθμοί απόδοσης, δηλ EER<1.50 και COP<2.00 με ότι αυτό συνεπάγεται στην σπατάλη ενέργειας και μεγάλων ποσοστών εκπομπών αερίων θερμοκηπίων. Συμπέρασμα: Ας ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες ενεργειακών επιθεωρήσεων – καταγραφής-προτάσεων ενεργειακών παρεμβάσεων στα εγκατεστημένα συστήματα παραγωγής θέρμανσης-Ψύξης των κτιρίων της χώρας με στόχο να αυξήσουμε τους ενεργειακούς βαθμούς απόδοσης, να περιορίσουμε την σπατάλη ενέργειας, να αντικαταστήσουμε τα συμβατικά συστήματα με αντίστοιχα ΑΠΕ (Γεωθερμίες, φυσικό αέριο, αιολική, ηλιακή κλπ.

 • Δεν τονίζεται ο υποδειγματικός ρόλος που υποχρεούνται να έχουν τα δημόσια κτίρια της χώρας, στόχος που ισχύει από τις πρώτες σχετικές κοινοτικές οδηγίες (από την πρώτη του 1993) και δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί στην χώρα μας.

  Στην βάση αυτή το προτεινόμενο ποσοστό 3% ανακαίνισης είναι ιδιαίτερα χαμηλό και υποβαθμίζει τους τεθέντες στόχους και καταδεικνύει ότι τελικά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ικανή πολιτική βούληση για αποτελεσματική παρέμβαση στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας από τα΄κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  Επίσης πρέπει να γίνεται απολύτως σαφές ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θίγουν, σε καμία περίπτωση, τις ισχύουσες υποχρεώσεις όσον αφορά στα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας που προβλέπονται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

  Η υποχρέωση ανακαίνισης κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, που σαφώς συμπληρώνει την ανωτέρω οδηγία, απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε, όταν τα υπάρχοντα κτίρια υποβάλλονται σε μείζονα ανακαίνιση, η ενεργειακή τους απόδοση να αναβαθμίζεται ούτως ώστε τα κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

  Η απαίτηση αυτή δεν απεικονίζεται στο παρόν άρθρο.

  Ειδικότερα, θα πρέπει το παραπάνω να γίνεται σαφές και να συνδυάζεται ρητά με την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ έκδοσης ΠΕΑ (και όχι μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης).

  Με το εν λόγω σχέδιο νόμου θα πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά σε συγκεκριμένα οικονομικά και άλλα ΚΙΝΗΤΡΑ, που αποδεδιεγμένα θα επιτυγχάνουν ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων σε κάθε περίπτωση ανακαίνισης.

  επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε κάθε περίπτωση πώλησης κτιρίων, από ΤΑΙΠΕΔ, που ανήκουν στο δημόσιο (δημόσια περιουσία)θα προβλέπεται και θα επιβάλλεται ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – με τελικό στόχο την σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα της νέας χρήσης που θα έχει το κτίριο.

  Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά ότι η υποχρέωση ανακαίνισης του εμβαδού δαπέδου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης θα ισχύει για τις διοικητικές υπηρεσίες των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους. Όταν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος και για συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν υπάρχει παρόμοια σχετική διοικητική υπηρεσία η οποία να καλύπτει όλη την επικράτεια, η υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει για τις διοικητικές υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες καλύπτουν συλλογικά όλη την επικράτεια.