Άρθρο 04: Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) (Άρθρο 24 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου του άρθρου 3 η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).

2. Τα ΕΣΔΕΑ εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ. Το πρώτο ΕΣΔΕΑ υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του έτους 2014 και τα επόμενα έως τις 30 Απριλίου ανά τριετία.

3. Τα ΕΣΔΕΑ:
α) καλύπτουν σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την αναμενόμενη ή/και επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στον τομέα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και της διανομής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης ενέργειας,
β) συμπληρώνονται από επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 25, παράρτημα XIII μέρος 1,
γ) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 25, παράρτημα XIII.

  • Το άρθρο αυτό απλώς ορίζει τι είναι και πως θα λειτουργούν τα ΕΣΔΕΑ. Δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις. Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στους ορισμούς.

  • Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ακυρώνει επί της ουσίας την δυνατότητα διαβούλευσης που υποβαθμίζεται σε εικονική καθώς
    α) εξαρτά την εφαρμογή του νόμου από επικείμενες κρισιμότερες στην πράξη κοινές υπουργικές αποφάσεις και
    β) δεν προβλέπει διαδικασίες συμμετοχής αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων στην εκπόνηση των ΕΣΔΕΑ. Δεδομένου ότι εκκρεμεί η υποβολή του πρώτου ΕΣΔΕΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους επείγει η προώθηση διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης για το περιεχόμενο του πρώτου ΕΣΔΕΑ και στη συνέχεια των επόμενων που θα εκπονούνται ανά τρίμηνο με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου.

  • Είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται ο τελικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στη βάση και του άρθρου 3, (με την προϋπόθεση ότι στόχοι λαμβάνουν υπόψη και έχουν βασιστεί είτε στην πρωτογενή ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, είτε στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, είτε στην ενεργειακή ένταση), ώστε να είναι σαφής ο προσανατολισμός της στρατηγικής στη βάση του απόλυτου επιπέδου κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας, με αναφορά το 2020, έχοντας πλήρως ξεκαθαρίσει τα βασικά κριτήρια τα οποία συνεκτιμώνται για τον καθορισμό των εν λόγω στόχων, όχι μόνο σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης (το 2020 δεν θα υπερβαίνει τα 1 474 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1 078 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας), αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ), τις εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, με έμφαση το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει κάνει πρόοδο στην επίτευξη των στόχων, καθώς με καθυστέρηση άρχισε να εφαρμόζει σχετικές πολιτικές και αυτές με πολύ αργό ρυθμό. Ως εκ τούτου π.χ. προτεραιότητα εξακολουθεί να παραμένει η έγκαιρη δράση.