Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΣΧΟΛΙΟ:
  Θα πρέπει πέραν των νέων επιμέρους δεσμέυσεων των φορέων και των επιμέρους υπουργικών αποφάσεων που ήδη δεσμεύει ο νόμος:
  1) Να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω αποφάσεων και δεσμέυσεων
  2) Να βελτιωθούν, να συμπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν οι :
  KYA-ΦΕΚ1122/2008, η Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (1526 Β΄), ο Ν.3855/2010, η Υ.Α. Δ6_29826 (ΦΕΚ 3254_Β_30.12.2011) και η Υ.Α. Δ6_13280 (ΦΕΚ 1228_Β_14.06.2011)
  3) Μελέτη δυναμικού ΕΞΕ στα Δημόσια κτίρια και προτάσεις τεχνολογιών ΕΞΕ
  4) Μελέτη τεχνολογιών μετρητών ενέργειας & Έκδοση οδηγού εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος μετρητών ενέργειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τριτογενή τομέα.
  5) Μελέτη εφαρμογής και ανάπτυξης οδηγού συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης ISO50001 στον δημόσιο τομέα, με ανάδειξη του ρόλου του Ενεργειακού Υπευθύνου, και ανάπτυξη ιστιοσελίδας ενημέρωσης των δημόσιων στελεχών
  6) Μελέτη για τις συμβάσεις ΣΔΙΤ και ESCO ιδιαίτερα με το δημόσιο, και όροι δικαιωσύνης και προστασίας όλων των εμπλεκομένων μερών στις
  ιδιωτικές συμβάσεις.