Άρθρο 09: Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας οι οποίοι είναι οικονομικώς αποδοτικοί, και
α) διενεργούνται ανεξάρτητα από πιστοποιημένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με κριτήρια πιστοποίησης με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, ή
β) την εφαρμογή και επίβλεψη των οποίων αναλαμβάνουν ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας.

2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι σχεδιάζονται για να εντοπίζουν δυνητικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εφαρμόζονται κατά ανεξάρτητο τρόπο σε όλους τους τελικούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών οικιακών και εμπορικών πελατών και των μικρομεσαίων πελατών του βιομηχανικού τομέα και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (1526 Β΄) «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.» κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες ή από ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ή/και διαπιστευμένοι με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν περιλαμβάνουν ρήτρες που εμποδίζουν τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου σε πιστοποιημένη/διαπιστευμένη επιχείρηση ενεργειακών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ, ακόμα και εάν έχουν συνάψει προαιρετικές συμφωνίες, για την κάλυψη του κόστους του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονομική απόδοση, εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα υλοποιηθούν.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού εγκρίνονται:
α) προγράμματα για την ενημέρωση των ΜΜΕ, με συγκεκριμένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους και το όφελος από την υιοθέτησή τους,
β) προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, μέσω κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήματα των ελέγχων αυτών και
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των ενεργειακών ελεγκτών προκειμένου να διευκολύνεται η αριθμητική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων.

7. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από πιστοποιημένους ή/και διαπιστευμένους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ενεργειακούς ελεγκτές έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια να υποβάλλονται ανά τετραετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 7.

9. Οι ενεργειακοί έλεγχοι θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 όταν διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο βάσει της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 κοινής υπουργικής απόφασης και υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων και ενός φορέα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή άλλων φορέων στους οποίους εκχωρείται η σχετική ευθύνη με όμοια απόφαση.

10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης – πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα – εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 7, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 κοινής υπουργικής απόφασης.

11. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δύνανται να είναι μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και οικονομικώς εφικτού της σύνδεσης με υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

12. Η πρόσβαση στους συμμετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συναφή μέτρα.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2014, 10:42 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Παράγραφος 10. Για τις επιχειρήσεις που είναι Πιστοποιημένες και εφαρμόζουν τις αρχές Διεθνών προτύπων για ενεργειακή διαχείριση (π.χ. ISO 50001:2011) θα πρέπει να προβλέπεται ότι απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, χωρίς να απαιτείται το εν λόγω σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 κοινής υπουργικής απόφασης. Ο εν λόγω ενεργειακός έλεγχος είναι εκ του περισσού, προσθέτει πολυπλοκότητα χωρίς να παρέχει πρόσθετες διασφαλίσεις αναφορικά με τη μέτρηση της εξοικονομούμενης ενέργειας.

 • Παρ. 3 Θα είναι και οι εσωτερικοί εμπειρογνώμονες πιστοποιημένοι ή/και διαπιστευμένοι ? Εάν όχι παραβιάζεται απλώς η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

  Παρ. 4 Θα πρέπει να οριστούν οι αυστηρές ποινές για την περίπτωση της παροχής στοιχείων από ενεργειακούς ελεγκτές προς επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών χωρίς την συγκατάθεση του πελάτη. Αυτό δεν προβλέπεται σαφώς στο άρθρο 13 «Κυρώσεις»

  Παρ. 5 Πολύ σωστά γίνεται αυτή η πρόβλεψη αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το κόστος, στις «προαιρετικές συμφωνίες» να είναι εσκεμμένα πολύ υψηλότερο του ευρέως αποδεκτού. Δηλαδή δεν θα πρέπει η στήριξη των ΜΜΕ να είναι με επιδοτήσεις ή άλλα οικονομικά –φορολογικά εργαλεία. Γενικά « η στήριξη των ΜΜΕ» με οικονομικούς όρους δεν συνάδει με το πνεύμα της ελεύθερης οικονομίας καθώς πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 • Παράγραφος 1β
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  Δεν προσδιορίζεται από ποιά Αρχή και πότε θα ξεκινήσει αυτό.

  Παράγραφος 2
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ………σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.3855/2010.
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ :
  ……..Για τον τριτογενή τομέα (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, super market, αθλητικά κέντρα και εμπορικά κτίρια) οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (ΦΕΚ1526 Β’).
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Στο σημείο αυτό του νόμου θα πρέπει αν γίνει ρητή και σαφής διάκριση των ενεργειακών ελέγχων μεταξύ:
  1) των κατοικιών και όλων των κτιρίων γενικότερα, ότι ενεργειακό έλεγχο εννοούμε την έκδοση ΠΕΑ Ν.4122/2013, ή αλλιώς ενεργειακή επιθεώρηση, και αυτό αφορά την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς ή αλλιώς «as build»
  2) του τριτογενούς τομέα που υπόκεινται σε συστηματική ενεργειακή διαχείριση και αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, super market, αθλητικά κέντρα και εμπορικά κτίρια οι έλεγχοι των οποίων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (ΦΕΚ1526 Β’) και αφορούν την μέθοδο μέτρησης κατά την τελική χρηση ή αλλιώς «end use».
  Στην Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (ΦΕΚ1526 Β’) δεν έχουν προσδιορίστει τα προσόντα και ο εξοπλισμός των ενεργειακών ελεγκτών κατά την τελική χρήση.

  Παράγραφος 5
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Δεν προσδιορίζεται το πότε

  Παράγραφος 6
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Δεν προσδιορίζεται το πότε

  Παράγραφος 10
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : ….ενεργειακής διαχείρισης ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης εφόσον περιέχει ενεργειακούς ελέγχους – πιστοποιημένο …..
  ΣΧΟΛΙΟ :
  Η προσθήκη-αλλαγή είναι σύμφωνη με την παράγραφο 24 των λαμβανομένων υπόψη της στον πρόλογό της Οδηγίας 27/2012

 • 20 Σεπτεμβρίου 2014, 00:45 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ

  Παράγραφος 12: Να δοθούν αναλυτικά ποια είναι τα κριτήρια ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό να γίνει στο παρόν νομοσχέδιο ώστε να είναι πλήρες και όχι με μετέπειτα Υπουργική Απόφαση. Βοήθεια μπορεί να αναζητηθεί στη διεθνής πρακτική.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2014, 13:20 | κωνσταντινος αρβανιτακης

  Απαιτείται διευκρίνηση ή διόρθωση στη φράση …’για να διευκολύνεται η αριθμητική επάρκεια….’. Προφανώς η επιμόρφωση των ήδη πιστοποιημένων ενεργειακών ελεγκτών δεν διευκολύνει την αριθμητική επάρκειά τους.