Άρθρο 03: Στόχος ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από το παράρτημα της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2020.

2. Για τον καθορισμό του στόχου της παραγράφου 1 συνεκτιμώνται:
α) ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 δεν θα υπερβαίνει τα χίλια τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (1.483 εκατομμύρια ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας ή τα χίλια ογδόντα έξι εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (1.086 εκατομμύρια ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.
β) τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,
γ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010,
δ) τα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε άλλα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Κατά τον καθορισμό του στόχου, μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως
α) οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
β) η εξέλιξη και πρόβλεψη του ΑΕΠ
γ) αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας
δ) η ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, και
ε) η έγκαιρη δράση

4. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) μεριμνά για την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

5. To περιεχόμενο των εκθέσεων της παραγράφου 4 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 25, παράρτημα XIII μέρος 1.

6. Το ΥΠΕΚΑ έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης των ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.

 • Η παράγραφος 1 αναφέρει ότι «θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος «.
  Παρακάτω, αναφέρεται ότι το ΥΠΕΚΑ «μεριμνά για την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1».

  Στο παρόν άρθρο λοιπόν, δεν αναφέρεται ούτε ποιός είναι ο ενδεικτικός εθνικός στόχος, ούτε πότε θα ανακοινωθεί (εφόσον οι νομοθέτες δεν επιθυμούν να τον αναφέρουν εδώ).

 • Παρ. 3.1 Ο όρος «ενδεικτικός» επιβάλλεται να καταργηθεί.

 • Γνωρίζουμε από χρόνια ότι τα κτίρια αντιστοιχούν στο 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και ότι το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικό και ως εκ τούτου και τα οφέλη, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
  Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, το παρόν νομοσχέδιο δεν φαίνεται να το έχει αντιληφθεί καθώς ούτε και τώρα δεν δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση σε ειδικευμένα επαγγέλματα και στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της παραγωγής οικοδομικών υλικών και σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως η αρχιτεκτονική, η συμβουλευτική και η μηχανολογία.
  Και ενώ η σχετική οδηγία αναφέρει την ανάγκη θέσπισης από τα κράτη μέλη μακροπρόθεσμης στρατηγικής και πέραν του 2020 προκειμένου να κινητοποιούνται επενδύσεις για την ανακαίνιση κατοικιών και εμπορικών κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, οι στόχοι που θέτει το παρόν είναι εξαιρετικά περιορισμένης εμβέλειας με αποτέλεσμα να αντιστρατεύονται ακόμη και προγενέστερους στόχους που τέθηκαν κατά την περίοδο 2010 – 2011 από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ.
  Προφανώς οι στόχοι θα πρέπει να εξετάζουν το κόστος/όφελος υποδεικνύοντας και παροτρύνοντας σε οικονομικώς αποδοτικές ριζικές ανακαινίσεις, εντάσσοντας ωστόσο συγκεκριμένους και αξιόλογους στόχους μείωσης της παρεχόμενης και τελικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου, πάντα σε σύγκριση με τα προ της ανακαίνισης επίπεδα, ώστε να αναμένεται πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Ριζικές ανακαινίσεις αυτού του τύπου, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται σε φάσεις.
  Για παράδειγμα οι γενικοί στόχοι δεν συνάδουν με το προτεινόμενο ποσοστό ανακαινιζόμενων κτιρίων, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό, έναντι της πραγματικότητας, δεδομένου ότι το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα αποτελεί τον μοναδικό τομέα με τις περισσότερες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ επιπλέον, έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990.
  Ωστόσο, η ίδια η ΕΕ – όπως αναφέρει και η σχετική οδηγία – έχει θεσπίσει σημαντικές πρωτοβουλίες και ισχυρά χρηματοδοτικά μέσα με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων στόχων. Μια από τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η εμβληματική πρωτοβουλία για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2011. Αυτή αναγνωρίζει την ενεργειακή απόδοση ως ένα κύριο στοιχείο εξασφάλισης της αειφόρου χρήσης των ενεργειακών πόρων και για το λόγο αυτό δημιούργησε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα για την υποστήριξη των στόχων στρατηγικής της, όπως π.χ. το Πρόγραμμα «HORIZON 2020», αλλά και τον θεσμό της Χρηματοδότησης Από Τρίτους ή την Χρηματοδοτική Μίσθωση, κλπ… θεσμοί που δυστυχώς δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει στην χώρα μας.

  Επιπλέον, θα πρέπει επιτέλους να είναι πιο σαφής και αποφασιστικής σημασίας η αναγκαία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίηση ολόκληρου του υφιστάμενου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει εξοικονόμηση στον ενεργειακό εφοδιασμό και στους τομείς τελικής χρήσης.

  Από το παρόν άρθρο – στόχοι – φαίνεται ότι η αρμοδιότητα παρέχεται στην Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά ή συσχέτιση με το έργο και τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει, κατά νόμο, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, η οποία μεταξύ άλλων, είναι η μόνη που συγκεντρώνει την πληροφορία σχετικά με την κατάσταση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω των ΠΕΑ, αλλά και είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής ενεργειακής νομοθεσίας ως προς τους τεθέντες στόχους.