Άρθρο 13: Κυρώσεις (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Στα υπόχρεα μέρη που δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κριτήρια ανάλογα της υποχρέωσης του καθεστώτος επιβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2. Στα υπόχρεα μέρη που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

3. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 που δεν συμμορφώνονται με τη σχετική υποχρέωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Στους διανομείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

5. Για το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.

6. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των προστίμων.