Άρθρο 15: Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας (άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την άσκηση των κανονιστικών καθηκόντων της που προβλέπονται στο ν. 4001/2011, λαμβάνει δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση στις αποφάσεις της για τη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η ΡΑΕ, μέσω της ανάπτυξης των τιμολογίων και των κανονιστικών ρυθμίσεων των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4001/2011 και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη κάθε μέτρου, προβλέπει κίνητρα για τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διαχειριστές δικτύων διανομής ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες συστήματος στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

3. Οι εν λόγω υπηρεσίες συστήματος μπορούν να καθορίζονται από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διαχειριστές δικτύων διανομής και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του συστήματος ή/και των δικτύων.

4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου διανομής και τα τιμολόγια δικτύου, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 25 παράρτημα X, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες που εκπονούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009.

5. Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλουν στη ΡΑΕ έως την 30η Απριλίου 2015:
α) εκτίμηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των οικείων υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά, τη διανομή, τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση με τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ μικρής κλίμακας,
β) συγκεκριμένα μέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη οικονομικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή δικτύου, με χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τους.

6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με αποφάσεις της έως την 30η Ιουνίου 2015 τα προγράμματα μέτρων και επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή δικτύου και έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

7. Είναι δυνατόν να εγκρίνονται από το ΥΠΕΚΑ ή τη ΡΑΕ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, στοιχεία συστημάτων και τιμολογιακών δομών που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς για τη μεταφορά και διανομή ενέργειας μέσω δικτύου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόμενες διαταραχές στο σύστημα μεταφοράς και διανομής είναι οι ελάχιστες δυνατές και δεν είναι δυσανάλογες προς τους κοινωνικούς σκοπούς.

8. Κατά την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς και στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ν. 4001/2011, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι δεν υφίστανται σε αυτά κίνητρα που αποβαίνουν σε βάρος της συνολικής απόδοσης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης) της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ή που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις αγορές εξισορρόπησης και στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η ΡΑΕ μεριμνά για την παροχή κινήτρων στους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και στους διαχειριστές δικτύων διανομής προκειμένου να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των υποδομών και, στο πλαίσιο του. ν. 4001/2011, διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια παρέχουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη συμμετοχή των καταναλωτών στην αποδοτικότητα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στη ζήτηση ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες.

9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του ν. 3468/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των φορτίων των εγκαταστάσεων παραγωγής, στην επικράτειά τους:
α) εγγυώνται τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
γ) κατά την κατανομή φορτίου εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δίνουν προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, στον βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζονται λεπτομερώς οι κανόνες που αφορούν την κατάταξη των διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανομής των φορτίων οι οποίες χορηγούνται στα συστήματα ηλεκτρισμού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται διαβαθμίσεις μεταξύ και εντός των διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όταν παρέχεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανομή φορτίων για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ώστε να μην εμποδίζεται η κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανομή ενέργειας από μεταβλητής παραγωγής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράρτημα XI.

12. Στους Κώδικες Διαχείρισης Συστήματος, Δικτύου και Δικτύου μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή διαχειριστών δικτύων διανομής, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό με τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών που είναι διαφανής, αμερόληπτη και ανοικτή σε εις βάθος έλεγχο.

13. Η ΡΑΕ δύναται να απαιτεί από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανομής να μειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης συστήματος προκειμένου να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλησίον σημείων ζήτησης.

14. Για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με το σύστημα μεταφοράς ή τα δίκτυα διανομής, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3851/2010 (85΄Α) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»

15. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι πόροι που προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης, όπως η απόκριση στη ζήτηση, συμμετέχουν, παράλληλα με την πλευρά της προσφοράς, στις αγορές χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισμών, διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής, κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εξισορρόπηση και τις βοηθητικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν τους παρόχους ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των φορέων συγκέντρωσης, με αμερόληπτο τρόπο, με βάση τις τεχνικές ικανότητές τους.

17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισμών, προωθείται η πρόσβαση και η συμμετοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στην εξισορρόπηση, στην εφεδρεία και σε άλλες αγορές υπηρεσιών συστήματος. Η ΡΑΕ σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και δικτύων, τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της ζήτησης, και τους καταναλωτές, δύναται να ορίσει τεχνικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή στις αγορές υπηρεσιών συστήματος, με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των συγκεκριμένων αγορών και τις δυνατότητες ανταπόκρισης στη ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των φορέων συγκέντρωσης.

18. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22, να βελτιώσουν τα μέσα ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2014, 10:00 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Παράγραφος 13. Προκειμένου έμπρακτα η πολιτεία να στηρίξει τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μάλιστα από παραγωγούς που παράλληλα συμμετέχουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να τους απαλλάξει (κατά προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων) από τα τέλη σύνδεσης και παράλληλα να τους εξασφαλίσει μειωμένα τέλη χρήσης του συστήματος.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2014, 17:50 | ΕΠΑ Αττικής

  Σχετικά με την παράγραφο 5:

  Σημειώνουμε ότι (όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από την Οδηγία 27-2012) στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρεται ότι οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου του 2015 και όχι μέχρι 30 Απριλίου του 2015 που αναγράφεται στην ελληνική απόδοση της Οδηγίας.

  «Member States shall ensure, by 30 June 2015, that:
  (a) an assessment is undertaken of the energy efficiency potentials of their gas and electricity infrastructure, in particular regarding transmission, distribution, load management and interoperability, and connection to energy generating installations, including access possibilities for micro energy generators;»

  Επίσης θα θέλαμε να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

  1. ποιες είναι ακριβώς οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις δήλωσης των φορέων διανομής στα πλαίσια του άρθρου 15.5
  2. πως ορίζεται το «δυναμικό ενεργειακής απόδοσης των οικείων υποδομών αερίου, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά, τη διανομή, τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα»
  3. πως ορίζεται η διαλειτουργικότητα στα δίκτυα διανομής

 • 20 Σεπτεμβρίου 2014, 12:30 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ

  Παράγραφος 10: Μέσα στο νόμο θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια «οι κανόνες που αφορούν την κατάταξη των διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανομής των φορτίων οι οποίες χορηγούνται στα συστήματα ηλεκτρισμού» και «οι διαβαθμίσεις μεταξύ και εντός των διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης» ώστε να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να είναι πλήρης ο νόμος. Αποφάσεις μεταξύ ΡΑΕ και Υπουργού, οι οποίες δεν εγκρίνονται και δεν σχολιάζονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και απλά τους φέρνουν προ τετελεσμένου γεγονότος είναι δυνατόν να δημιουργήσουν υποψίες για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Οι κανόνες με τους οποίους οι διάφοροι τύποι μονάδων παραγωγής ενέργειας «μπαίνουν» στο δίκτυο θα πρέπει να είναι γνωστοί σε όλους ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε τυχόν επιχειρηματικά σχέδια αυτών που θέλουν να επενδύσουν στις ΑΠΕ ή στις μονάδες συμπαραγωγής. Οι κανόνες αυτοί Θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη (από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης των ΑΠΕ και των μονάδων συμπαραγωγής) και να μην μεταβάλλονται χωρίς δημόσια διαβούλευση (ώστε να συμμετέχουν σε αυτή επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου) και ιδιαίτερα από φορείς που ενώ θα έπρεπε δυστυχώς δεν έχουν επαρκή τεχνογνωσία (ΡΑΕ).