Άρθρο 6 – Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί εθνικό σχέδιο προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

2. α) Με τις υπουργικές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβλέπεται να επηρεάζουν τους φυσικούς βιοτόπους διαβίωσης και εξάπλωσης απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ορίζεται η υποχρέωση καταβολής και το ύψος ειδικής εισφοράς, η οποία καταβάλλεται εκ μέρους του αναδόχου του έργου προς το «Πράσινο Ταμείο». Μέρος της εισφοράς αυτής διατίθεται για την επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου στην πανίδα, τη χλωρίδα και τους οικοτόπους. Το υπόλοιπο της εισφοράς χρησιμοποιείται για έργα, προγράμματα και παρεμβάσεις αποκατάστασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

β) Η ειδική εισφορά της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται από τον ανάδοχο, μόλις πραγματοποιηθεί η πρώτη προς αυτόν πληρωμή από τον κύριο του έργου.

γ) Ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής εισφοράς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γ) Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Ειδικότερα όσον αφορά τον παράκτιο χώρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεριμνά για την έκδοση οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της σύστασης 2002/413/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. α) Οι μικροί παράκτιοι υγρότοποι με μέγεθος μικρότερο ή ίσο με ≤30 στρ. οριοθετούνται ως στοιχεία της παράκτιας ζώνης και υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού. Για τις παραπάνω ενέργειες λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, η ισχύς έστω ενός από τα οποία πιστοποιεί την ύπαρξη υγροτόπου:

 • κατάλληλες υδρολογικές συνθήκες, που οδηγούν σε κατάκλυση ή κορεσμό των εδαφών με επιφανειακό ή υπόγειο νερό σε συχνότητα και διάρκεια τέτοια, ώστε να είναι ικανές να στηρίζουν υγροτοπική κατά το πλείστον βλάστηση, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε συνθήκες κορεσμένου εδάφους
 • παρουσία υδρομορφικών εδαφών,
 • παρουσία αλοφυτικής ή υδροφυτικής ή υπερυδατικής ή παρυδάτιας δενδρώδους βλάστησης

β) Ο κατάλογος των οριοθετημένων μικρών υγρότοπων εγκρίνεται εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη δημιουργία του καταλόγου και την οριοθέτηση των υγρότοπων αξιοποιούνται υφιστάμενες καταγραφές, βάσεις δεδομένων και τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Για την προστασία τους από κάθε κρίσιμη και μη αναστρέψιμη υποβάθμιση, οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της χωρικά αρμόδιας Περιφέρειας εισηγούνται τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους.

γ) Η αποτελεσματική φύλαξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων αποτελεί αρμοδιότητα των κατά περίπτωση οικείων τοπικών αρχών. Στη περίπτωση που μικροί υγρότοποι βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με την ένταξη τους στο  κατάλογο του εδαφίου  (β)  εξαιρούνται των ορίων του οικισμού.

5. Οριοθετούνται η παράκτια ζώνη και ιδίως οι «αμμώδεις εκτάσεις» που χρήζουν προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης. Στις εκτάσεις αυτές απαγορεύεται καταρχάς η δόμηση. Με την απόφαση οριοθέτησης μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ή να τίθενται ειδικοί όροι για την προστασία τους. Μέσα στις εκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και η παραλία εφόσον έχουν καθοριστεί.

6. Εκπονούνται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πενταετή σχεδία διαχείρισης για όλες τις μορφές αλιείας (μέση, παράκτια και ερασιτεχνική), τα οποία ανάμεσα σε άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για την προστασία θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων, περιοχών αναπαραγωγής ιχθύων και περιοχών γόνου, και αύξηση επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. Η εκπόνηση και ανά πενταετία επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης βασίζεται σε σχετική έρευνα και επιστημονική παρακολούθηση.

7. Για την πραγματοποίηση αναδασμών εντός των ορίων προστατευόμενων περιοχών ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με αυτό που προϋπήρχε του αναδασμού.

8. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας η θαλάσσια κυκλοφορία παρακολουθείται, ελέγχεται και υπόκειται σε διαχείριση μέσω της λειτουργίας εθνικού συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Information System). Η λειτουργία του συστήματος αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

9. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του ν.1650/1986 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «Ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα για τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένου, ενδεχομένως, και συστήματος  ανταποδοτικών οφελών ως κίνητρο σε ιδιώτες ή τοπικές κοινωνίες για τη διατήρησή τους, με στόχο την αναγνώριση της αξίας των υπηρεσιών και των λειτουργιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, ειδικότερα όταν διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση».

 • 13 Ιουλίου 2010, 00:54 | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Παρ. 2 εδ. α) Στην περιγραφή της κατανομής των πόρων που θα συλλέγονται στο Πράσινο Ταμείο, δεν γίνεται καμίας μορφή μνεία και πρόβλεψη για τους Φορείς Διαχείρισης.

 • 12 Ιουλίου 2010, 22:40 | Αρβανιτίδης Χρήστος

  Άρθρο 6 – Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου:

  1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί εθνικό σχέδιο προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης των σημαντικών οικοτόπων και βιολογικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της χλωρίδας και πανίδας κατά προτεραιότητα ανάλογα με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

  2. α) Με τις υπουργικές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβλέπεται να επηρεάζουν τους φυσικούς βιοτόπους διαβίωσης και εξάπλωσης απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ορίζεται η υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς, το ύψος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο “γ” (βλ. παρακάτω) και η οποία καταβάλλεται εκ μέρους του αναδόχου του έργου προς το «Πράσινο Ταμείο». Μέρος της εισφοράς αυτής διατίθεται για την επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου στην πανίδα, τη χλωρίδα και τους οικοτόπους, τόσο πριν και κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κατασκευή και για όσο λειτουργεί το έργο. Το υπόλοιπο της εισφοράς χρησιμοποιείται για έργα, προγράμματα και παρεμβάσεις αποκατάστασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

  β) Η ειδική εισφορά της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται από τον ανάδοχο, μόλις πραγματοποιηθεί η πρώτη προς αυτόν πληρωμή από τον κύριο του έργου.

  γ) Ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής εισφοράς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γ) Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου.

  3. Ειδικότερα όσον αφορά τον παράκτιο χώρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεριμνά για την έκδοση οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της σύστασης 2002/413/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  4. α) Οι μικροί παράκτιοι υγρότοποι με μέγεθος μικρότερο ή ίσο με ≤30 στρ. οριοθετούνται ως στοιχεία της παράκτιας ζώνης και υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού.

  Για τις παραπάνω ενέργειες λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, η ισχύς έστω ενός από τα οποία πιστοποιεί την ύπαρξη υγροτόπου:

   κατάλληλες υδρολογικές συνθήκες, που οδηγούν σε κατάκλυση ή κορεσμό των εδαφών με επιφανειακό ή υπόγειο νερό σε συχνότητα και διάρκεια τέτοια, ώστε να είναι ικανές να στηρίζουν υγροτοπική κατά το πλείστον βλάστηση, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε συνθήκες κορεσμένου εδάφους,

   παρουσία υδρομορφικών εδαφών,

   παρουσία αλοφυτικής ή υδροφυτικής ή υπερυδατικής ή παρυδάτιας δενδρώδους βλάστησης.

  β) Ο κατάλογος των οριοθετημένων μικρών υγρότοπων εγκρίνεται εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη δημιουργία του καταλόγου και την οριοθέτηση των υγρότοπων αξιοποιούνται υφιστάμενες καταγραφές, βάσεις δεδομένων και τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Για την προστασία τους από κάθε κρίσιμη και μη αναστρέψιμη υποβάθμιση, οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της χωρικά αρμόδιας Περιφέρειας εισηγούνται τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους.

  γ) Η αποτελεσματική φύλαξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων αποτελεί αρμοδιότητα των κατά περίπτωση οικείων τοπικών αρχών. Στη περίπτωση που μικροί υγρότοποι βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με την ένταξη τους στο κατάλογο του εδαφίου (β) εξαιρούνται των ορίων του οικισμού.

  5. Οριοθετούνται η παράκτια ζώνη και ιδίως οι «αμμώδεις ακτές» που χρήζουν προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης. Στις εκτάσεις αυτές απαγορεύεται καταρχάς η δόμηση. Με την απόφαση οριοθέτησης μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ή να τίθενται ειδικοί όροι για την προστασία τους. Μέσα στις εκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και η παραλία εφόσον έχουν καθοριστεί.

  6. Εκπονούνται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πενταετή σχέδια διαχείρισης για όλες τις μορφές αλιείας (μέση, παράκτια και ερασιτεχνική), τα οποία ανάμεσα σε άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για την προστασία θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων, περιοχών αναπαραγωγής ιχθύων και περιοχών γόνου, και αύξηση επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. Η εκπόνηση και ανά πενταετία επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης βασίζεται σε σχετική έρευνα και επιστημονική παρακολούθηση.

  7. Για την πραγματοποίηση αναδασμών εντός των ορίων προστατευόμενων περιοχών ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με αυτό που προϋπήρχε του αναδασμού.

  8. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας η θαλάσσια κυκλοφορία παρακολουθείται, ελέγχεται και υπόκειται σε διαχείριση μέσω της λειτουργίας εθνικού συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Information System). Η λειτουργία του συστήματος αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

  9. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του ν.1650/1986 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «Ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα για τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένου, ενδεχομένως, και συστήματος ανταποδοτικών οφελών ως κίνητρο σε ιδιώτες ή τοπικές κοινωνίες για τη διατήρησή τους, με στόχο την αναγνώριση της αξίας των υπηρεσιών και των λειτουργιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, ειδικότερα όταν διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση».

 • 12 Ιουλίου 2010, 20:49 | Ανδρέας

  Επιτέλους να γίνει η αρχή με τις περιοχές Natura και τα Εθνικά Πάρκα και να απαγορευτεί η εκτός σχεδίου δόμηση. Μόνο έτσι όχι μόνο θα προστατευτεί η βιοποικιλότητα της χώρας.

 • 12 Ιουλίου 2010, 19:29 | ELMIN – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Αρ.6, παρ.5

  Αναφέρεται η μελλοντική οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης που χρήζει προστασίας σύμφωνα με μελλοντική Απόφαση κριτηρίων οριοθέτησης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
  Η παράγραφος αυτή επιφέρει σημαντικές συγχύσεις εφόσον ήδη έχουν αναφερθεί μορφές προστασίας και της παράκτιας ή θαλάσσιας ζώνης ως ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ.
  Πρέπει να οριστεί με ακρίβεια ο λόγος για την ποιοτική διαφοροποίηση της οριοθέτησης προστασίας της παράκτιας ζώνης με νέα κριτήρια ως προς τις προηγούμενες μορφές και να διευκρινιστεί ποια ή είναι η ποιοτική διαφοροποίηση και η ανάγκη συνύπαρξης της οριοθέτησης αυτής με την περί Αιγιαλού και Παραλίας (βλ. Ν.2791/2002).

 • 12 Ιουλίου 2010, 19:27 | ELMIN – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Αρ.6, παρ.1

  – Η πρόβλεψη για την εκπόνηση «εθνικού σχεδίου προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» δεν προσδίδει σαφήνεια στο είδος, στις προδιαγραφές, στον σκοπό και στο κανονιστικό πλαίσιο για το σχέδιο αυτό καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σχέδιο στις παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους οικοτόπους αυτούς.
  Εν προκειμένω θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια για τον σκοπό του σχεδίου αυτού καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο για την σύνταξη και τον τρόπο εφαρμογής του.

 • 12 Ιουλίου 2010, 17:44 | Νίκη

  Σελ. 13 άρθρο: 6, 1.
  Να προστεθεί: «Κάθε Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει μεταξύ των δράσεών του εξοπλισμό για την παρακολούθηση των κλιματικών παραμέτρων, με τις οποίες θα μπορούν να συνδέονται και να ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των φυτικών και ζωικών ειδών».

 • 12 Ιουλίου 2010, 13:25 | ΜΑΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Το να γίνεται λόγος για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα να διατηρείται (μόνο σ’ αυτήν την ταλαιπωρημένη χώρα) ο θεσμός της εκτός σχεδίου δόμησης είναι τουλάχιστον οξύμωρο. Το φυσικό περιβάλλον με τη χλωρίδα και πανίδα του καταστρέφεται στις τουριστικές περιοχές, τα νησιά, στις περιαστικές και ορεινές περιοχές. Το μοναδικό για την ομορφιά του Ελληνικό τοπίο έχει γεμίσει με πλήθος άσπρα στίγματα, (κακόγουστα ως επί το πλείστον και παράνομα) δρόμους και μικροϋποδομές, χωρίς αισθητική και καμία λογική ένταξης στο τοπίο (σ’ αυτό δεν βοηθά και ο ΓΟΚ). Με την τουριστική υπερεκμετάλλευση είναι θέμα χρόνου η ολοκληρωτική καταστροφή κάθε τοπίου, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν θα διαθέτει φυσικό περιβάλλον (περιβάλλον όπου η ανθρώπινη παρέμβαση θα είναι διακριτική ή αόρατη από μακριά). Διατηρώντας τέτοιες διατάξεις αναγκάζουμε σε μαρασμό και το αστικό περιβάλλον, αφού όλη η προσοχή ιδιωτών αλλά και των δημόσιων υπηρεσιών (τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομίες) στρέφεται στο …εξοχικό ή στη βίλλα και τον περιβάλλοντα χώρο τους και όχι στην πόλη. Η εκτός σχεδίου δόμηση εξυπηρετεί μόνο μικροσυμφέροντα μηχανικών και μικροϊδιοκτητών και διακυβεύει τον πλούτο και το μέλλον της χώρας, και έναν από τους σημαντικότερους θησαυρούς της, τη φυσική ομορφιά.

 • Άρθρο 6 – Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου

  Θα πρέπει να ενσωματωθούν με ιδιαίτερη προσοχή και ολοκληρωμένα οι υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από την Οδηγία – Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την Οδηγία για τα νερά, καθώς και τους κανονισμούς για την αλιεία.

  Το περιεχόμενο της παρ. 8 είναι λανθασμένο σε σχέση με τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού 1224/2009 περί «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
  Στην αναφορά για το «Πράσινο Ταμείο» στη παρ. 2. α δεν αναφέρεται τίποτα υπέρ των Φορέων Διαχείρισης.

  Στην παρ. 9 δεν αναφέρεται για αποζημιώσεις των πολιτών από ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκαλέσουν τα άγρια ζώα όπως η καφέ αρκούδα, η μεσογειακή φώκια και άλλα. Επίσης θα έπρεπε να αναφέρεται υπεύθυνα ποια/ποιες υπηρεσία/ες του ΥΠΕΚΑ θα εκπονεί/ουν ένα σύστημα αξιολόγησης για την καταβολή αποζημιώσεων από άγρια ζώα στους πολίτες. Οι πολίτες που πλήττονται άμεσα οικονομικά, σε ανάλογες περιπτώσεις, πρέπει να έχουν κίνητρα, ώστε να μην οδηγούνται σε παράνομες πράξεις.

 • 11 Ιουλίου 2010, 22:35 | Γιώργος Βαβίζος

  Η καταβολή ειδικής εισφοράς στο «Πράσινο Ταμείο» πρέπει να αναφέρεται ότι αφορά στον Κύριο του Έργου και ότι καταβάλλεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άδειας κατασκευής.
  Οι παράκτιοι υγρότοποι, για τους οποίους προβλέπεται καθεστώς προστασίας πρέπει να διακριθούν από λιμνοθάλασσες, οι οποίες κατά τον Αλιευτικό Κώδικα, αποτελούν ιχθυοτροφεία.

 • 8 Ιουλίου 2010, 20:45 | Σοφοκλής Κοσκινάς

  Άρθρο 6
  Παρ.1 α) 1 β) Για τις λεπτομέρειες που θα διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του Πράσινου Ταμείου ελπίζουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο διαβούλευσης πριν την σύνταξη του αναμενόμενου Σχέδιο Νόμου.
  Παρ.4 β) Αναφορές για τους μικρούς παράκτιους υγρότοπους όπως και οι υγρότοπους (απλούς) εφόσον ακόμα δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο επ’ αυτών, μάλλον πρέπει να απαλειφθούν στην παρούσα φάση.

 • Στο εδάφιο α, της παραγράφου 2, του άρθρου 6, αναφέρεται ότι:
  «…Με τις υπουργικές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβλέπεται να επηρεάζουν τους φυσικούς βιοτόπους διαβίωσης και εξάπλωσης απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ορίζεται η υποχρέωση καταβολής και το ύψος ειδικής εισφοράς, η οποία καταβάλλεται εκ μέρους του αναδόχου του έργου προς το «Πράσινο Ταμείο…».
  Τι θα συμβεί αν κάποιο μεγάλο τέτοιο έργο επηρεάζει αρνητικά κάποιο απειλούμενο είδος; Μας ενδιαφέρει ή βιοποικιλότητα ή η ευρωστία του «Πράσινου Ταμείου»;

 • 8 Ιουλίου 2010, 13:23 | Όλγα

  Σελ. 13 άρθρο: 6, 1.
  Να προστεθεί:
  «Κάθε Φορέας Διαχείρισης ή κάθε φορέας υπεύθυνος για την προστασία μιας Προστατευόμενης Περιοχής υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει μεταξύ των δράσεών του εξοπλισμό για την παρακολούθηση των κλιματικών παραμέτρων, με τις οποίες θα μπορούν να συνδέονται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των φυτικών και ζωικών ειδών».

 • Η περαιτέρω μείωση της κλίμακας προστασίας/ενδιαφέροντος στο φυσικό μέγεθος των 30 στρεμμάτων δυσκολεύει περισσότερο τα θέματα διαχείρισης όταν δεν υπάρχουν οι εθνικοί χάρτες αναφοράς των μεγαλύτερων περιοχών που αναφέραμε σε προηγούμενο σχόλιο. Ότι «απαγορεύεται» στη φύση οφείλει να αποτυπώνεται επίσης στους χάρτες και να μη μένουμε στις διατυπώσεις. Οι διατυπώσεις χωράνε ερμηνείες η σημερινή τεχνολογία παρατήρησης της γης δίνει λύσεις με σημαντική ακρίβεια που υπερέχει της ακρίβειας των διατυπώσεων των θεσμικών κειμένων.