Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (Seveso), όπως ισχύει.

β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ Β’ 1087/5.8.2003).

γ) Απαγορεύεται ο καθορισμός περιοχών των κατηγοριών α και β της παρ. 2 του άρθρου 1, και Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται κριτήρια και ρυθμίσεις για τη λειτουργία ή την απομάκρυνση υπαρχουσών εγκαταστάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων.

ε) Απαγορεύεται η χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης σε όλη την έκταση των περιοχών Natura 2000.

στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

2. α) Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός των ορίων των προ του έτους 1923 νομίμως υφιστάμενων οικισμών ή εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας, το ελάχιστο εμβαδόν για τη δόμηση καθορίζεται σε 10.000 τ.μ. Δεν εφαρμόζονται κανενός είδους σχετικές παρεκκλίσεις. Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να αυξηθεί με Προεδρικό Διάταγμα το ελάχιστο εμβαδόν.

β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, εξειδικεύεται η ως άνω διάταξη.

γ) Στα κάθε είδους σχέδια χρήσεων γης δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ελάχιστου εμβαδού γηπέδων μικρότερου από το ως άνω προβλεπόμενο ούτε η επαναφορά σε ισχύ σχετικών παρεκκλίσεων κανενός είδους.

δ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.

3. Στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, εκτός οικοτόπων προτεραιότητας, μπορεί κατά περίπτωση να επιτραπεί η χωροθέτηση έργων και σχεδίων των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνον εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την εθνική οικονομία, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Εντός δυο μηνών από την έγκριση των έργων και σχεδίων αυτών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναμενόμενες επιπτώσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Το πρώτο εδάφιο της παράγραφο 2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β’128.12.1998) τροποποιείται αναλόγως.

4. Εκπονούνται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδια διαχείρισης για όλες τις μορφές αλιείας (μέση, παράκτια και ερασιτεχνική) εντός των ΕΖΔ και των ΖΕΠ, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση των προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών, οικοτόπων και ιχθυοαποθεμάτων της κάθε περιοχής, μέσω του περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας, της αύξησης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τοπικών ή/και χρονικών περιορισμών.

5. Απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία σε λιβάδια Ποσειδωνίας και σε περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς επίπεδου τύπου.

6. Απαγορεύεται η αγκυροβολία σε λιβάδια Ποσειδωνίας και σε περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς.

7. Απαγορεύεται η αλιεία με στατικά δίχτυα σε περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς εδραίου τύπου.

8. Απαγορεύεται η  εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια Ποσειδωνίας.

 • 13 Ιουλίου 2010, 00:36 | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Παρ. 3 Σημαντικό προβληματισμό δημιουργεί το πως ορίζεται και τεκμηριώνεται το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την εθνική οικονομία κ.λπ., με βάση την οποία τεκμηρίωση θα μπορεί να επιτρέπεται σε ΕΖΔ και ΖΕΠ χωροθέτηση έργων και σχεδίων με σημαντικές επιπτώσεις. Αυτό θελει ιδιαίτερη προσοχή και περαιτέρω εξειδίκευση.

 • 12 Ιουλίου 2010, 22:17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΔΟΜΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ΒΛΕΠΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]ΕΚΕΙ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΣΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΑΝ ΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ. ΕΓΩ ΛΕΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΑΤUΡΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 12 Ιουλίου 2010, 22:18 | Αρβανιτίδης Χρήστος

  Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

  1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

  α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχληστικών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (Seveso), όπως ισχύει.

  β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντατικής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ Β’ 1087/5.8.2003).

  γ) Απαγορεύεται ο καθορισμός περιοχών των κατηγοριών α και β της παρ. 2 του άρθρου 1, και Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997.

  δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται κριτήρια και ρυθμίσεις για τη λειτουργία ή την απομάκρυνση υπαρχουσών εγκαταστάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων.

  ε) Απαγορεύεται η χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης σε όλη την έκταση των περιοχών Natura 2000.

  στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις φυσιολατρικές δραστηριότητες.

  2. α) Στα γήπεδα (??? κάποιο πρόβλημα συντακτικό υφίσταται εδώ??) που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός των ορίων των προ του έτους 1923 νομίμως υφιστάμενων οικισμών ή εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας, το ελάχιστο εμβαδόν για τη δόμηση καθορίζεται σε 10.000 τ.μ. Δεν εφαρμόζονται κανενός είδους σχετικές παρεκκλίσεις. Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να αυξηθεί με Προεδρικό Διάταγμα το ελάχιστο εμβαδόν.

  β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, εξειδικεύεται η ως άνω διάταξη. γ) Στα κάθε είδους σχέδια χρήσεων γης δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ελάχιστου εμβαδού γηπέδων μικρότερου από το ως άνω προβλεπόμενο ούτε η επαναφορά σε ισχύ σχετικών παρεκκλίσεων κανενός είδους.

  δ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.

  3. Στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, εκτός οικοτόπων προτεραιότητας, μπορεί κατά περίπτωση να επιτραπεί η χωροθέτηση έργων και σχεδίων των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνον εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την εθνική οικονομία, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Εντός δυο μηνών από την έγκριση των έργων και σχεδίων αυτών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναμενόμενες επιπτώσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Το πρώτο εδάφιο της παράγραφο 2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β’128.12.1998) τροποποιείται αναλόγως.

  4. Εκπονούνται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδια διαχείρισης για όλες τις μορφές αλιείας (μέση, παράκτια και ερασιτεχνική) εντός των ΕΖΔ και των ΖΕΠ, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση των προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών, οικοτόπων και ιχθυοαποθεμάτων της κάθε περιοχής, μέσω του περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας, της αύξησης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τοπικών ή/και χρονικών περιορισμών.
  (Όμως, τί γίνεται με τι ναυσιπλοΐα και άλλες ενδεχόμενες χρήσεις του θαλάσσιου χώρου?)

  5. Απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία σε λιβάδια Ποσειδωνίας και σε περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς.

  6. Απαγορεύεται η αγκυροβολία σε λιβάδια Ποσειδωνίας και σε περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς.

  7. Απαγορεύεται η αλιεία με στατικά δίχτυα σε περιοχές με κοραλλιογενείς σχηματισμούς (ΔΕΝ υπάρχουν κοραλλιογενείςκοραλιογενείς σχηματισμοί που ΔΕΝ είναι εδραίου τύπου!!).

  8. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια Ποσειδωνίας.

 • 12 Ιουλίου 2010, 20:42 | Ανδρέας

  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι όροι και περιορισμοί που προκύπτουν για ενα Εθνικό Πάρκο να μην ακυρώνονται με κάποιο αλλο νόμο, όπως συμβαίνει με τον καινούργιο νόμο για τισ ΑΠΕ όπου πλεον επιτρέπονται ανεξέλεγκτα στα ΕΠ και μάλιστα για εκτάσεις εκτός Natura και χωρίς ΜΠΕ. Για ποιο λόγω να γίνονται οι ΕΠΜ και τα σχέδια ΠΔ για μια περιοχή και βάση των οποίων απαγορεύεται η εγκατάσταση ΑΠΕ όταν έρχεται ένας νόμος να τα επιτρέψει. Θέλουμε προστασία της βιοποικιλότητασ ή ‘πράσινη ανάπτυξη’?

 • 12 Ιουλίου 2010, 19:25 | ELMIN – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Αρ.5, παρ.3. Έργα εντός δικτύου Natura 2000

  – Τα κριτήρια για την οριοθέτηση έργων και δραστηριοτήτων μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων τους ως σημαντικές για το περιβάλλον κατά τον έλεγχο της αντίστοιχης ΜΠΕ, είναι αυτά που προβλέπονται στο Αρ. 6, παρ.4 της οδηγίας 92/43/ΕΚ.
  Ωστόσο απουσιάζει ο όρος “κοινωνικής φύσεως” ως προς το δημόσιο συμφέρον που προβλέπεται από την οδηγία και πρέπει να προστεθεί μαζί με τον όρο του δημοσίου συμφέροντος για την εθνική οικονομία, καθώς δεν πρέπει να παραβλέπονται κατά τον σχεδιασμό οι δημόσιες -κοινωνικές ανάγκες και προεκτάσεις έργων και δραστηριοτήτων.

  – Στα προηγούμενα, πρέπει να προστεθούν τα όσα ορίζονται στο αρ. 2 παρ.3 της οδ. 92/43/ΕΚ βάσει των οποίων «Κατά την λήψη μέτρων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία (σ.σ. για την προστασία της βιοποικιλότητας), λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες».

 • 12 Ιουλίου 2010, 19:20 | ELMIN – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Αρ.5, παρ. 1.α-β-γ

  – Σύμφωνα με την οδ.92/43/ΕΚ, για έργα με αρνητικές επιπτώσεις δεν τίθεται κάποια προηγούμενη απαγορευτική διάταξη για την πραγματοποίηση εντός περιοχής Natura 2000 ως προς το είδος τους όπως άστοχα προτείνεται στο παρόν άρθρο του Νομοσχεδίου, αλλά αντίθετα προτείνεται η εξέταση του έργου με αξιολόγηση κατά στάδια ως εξής (οδ. 92/43/ΕΚ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σελ.30»):
  α) Το πρώτο μέρος της διαδικασίας αυτής είναι ένα στάδιο αξιολόγησης και διέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.6, πρώτη πρόταση
  β) Το δεύτερο μέρος της διαδικασίας που διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αρ.6 δεύτερη φράση, έχει σχέση με την απόφαση των αρμόδιων εθνικών αρχών,
  γ) Το τρίτο μέρος της διαδικασίας (που διέπεται από διατάξεις της παρ.4 του αρ.6) ενεργοποιείται εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης, προτείνεται να μην απορριφθεί το σχέδιο ή έργο αλλά να εξετασθεί περαιτέρω. Έτσι, καθοριστική σημασία για την αδειοδότηση ενός έργου κατέχει η εξέταση των επιπτώσεών του (ουσιαστικά μέσω της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών του)παρά η φύση του καθεαυτή.

  – Ως προς τα παραπάνω, η έννοια της «σημαντικής επίπτωσης» δεν πρέπει αντιμετωπίζεται αυθαίρετα αλλά να ερμηνεύεται αντικειμενικά και η σημασία των επιπτώσεων να προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή την οποία αφορά το έργο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, σελ.34»).

  – Προτείνεται το παραπάνω εδάφιο να προστεθεί στις ρυθμίσεις του αρ. 5 για την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και τον ορθολογικό προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων που δύναται να επέλθουν από την διεξαγωγή ενός έργου ή δραστηριότητας. Αντίστοιχα, όποιες ρυθμίσεις περί απαγόρευσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εντός του Δικτύου στο αρ.5.1. πρέπει να απαλειφθούν καθώς αντιβαίνουν όσων ορίζονται στο αρ.6 της οδ. 92/43/ΕΚ και στην ειδική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000».
  – Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο Νομοσχέδιο προβλέπεται καθ’ υπέρβαση η μελλοντική απομάκρυνση των εγκαταστάσεων της οδηγίας Seveso από τις προστατευόμενες περιοχές με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

 • 12 Ιουλίου 2010, 19:57 | Αντώνιος Κανδηράκης

  Το σχόλιο αυτό αφορά από κοινού στα άρθρα 3 και 5 του σχεδίου

  Αγαπητοί συμμετέχοντες στον σχολιασμό συγκρίνατε το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος,
  «Στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, εκτός οικοτόπων προτεραιότητας, μπορεί κατά περίπτωση να επιτραπεί η χωροθέτηση έργων και σχεδίων των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνον εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την εθνική οικονομία, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000»,
  με το άρθρο 6 οδηγίας 92/43 ΕΟΚ παράγραφος 3. «Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. Παράγραφος 4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος». Ο υπογραφόμενος καταλήγει στα κάτωθι :
  Παρατήρηση 1) Ως προς τα κριτήρια προστασίας διαπιστώνω, ότι αν και οι εκτάσεις «που έχουν σημαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής σπανίων ή απειλουμένων με εξαφάνιση ειδών της αγρίας πανίδας» υπάγονται στις περιοχές απολύτου προστασίας της Φύσης και ως προς τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους αποτελούν κατά το άρθρο 3 παρ.3 του παρόντος ενιαία κατηγορία με αυτήν των εξαιρετικά ευαισθήτων οικοσυστημάτων και των οικοτόπων προτεραιότητας, όσον αφορά στις «κατά περίπτωση» χωροθετήσεις έργων και σχεδίων των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιμετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο, δηλαδή στις εκτάσεις αυτές που κατά τα’ άλλα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα είναι δυνατόν να χωροθετηθούν έργα και δραστηριότητες παρά τις σημαντικές ενδεχόμενες ή αναμενόμενες αρνητικές απιπτώσεις ! Αντίφαση βεβαίως βαρύνουσα όταν εκτιμηθεί στην κρησάρα του ΣτΕ και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομολογίας περί το άρθρο 24 του Συντάγματος. Το ΥΠΕΚΑ συνεχώς αυτοπαγιδεύεται στο κουβάρι προηγουμένων ρυθμίσεων αν και συνεχώς το βοηθάμε με τις παρατηρήσεις μας.
  Παρατήρηση 2) Ως προς τον ορισμό-χαρακτηρισμό των περιοχών απολύτου προστασίας της φύση, στο άρθρο 19 παρ 1 του νόμου 1650/86 περιλαμβάνονταν και οι βιότοποι ή οικότοποι σπανίων ή απειλουμένων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή πανίδας που αποτελούν ορθώς, διακριτό πεδίο προστασίας σε σχέση με αυτό των εξαιρετικά ευαισθήτων οικοσυστημάτων ή των εκτάσεων που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής των σπάνιων ή απειλουμένων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας, γιατί αυτοί συνήθως εντοπίζονται σε μη προτεραιότητας οικοτόπους (είναι αυτοί με τον αστερίσκο στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ). Η νέα διατύπωση στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου είναι « ενδιαιτήματα σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας». Προσοχή αγαπητοί, υφίσταται μία μελέτη την οποία έχει εγκρίνει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ που ενσωματώνει και σχέδιο ΚΥΑ με τον τίτλο «Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της ορνιθοπανίδας», όπου σύμφωνα με τα συμπεράσματα της και ως προς τα οριζόντια μέτρα προστασίας που εισάγοντα-(προωθείται η κανονιστική πράξη) και προβλέπεται στο υπό κρίση σχέδιο νόμου, κατά την χωροθέτηση αιολικών σταθμών, αυτά αφ’ ενός περιορίζονται μόνον για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, αφ’ ετέρου ακόμη και για είδη όπως ο Σπιζαετός που θεωρείται απειλούμενο στην γεωγραφική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαγόρευση εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ αφορά στην έκταση των 5 χιλιομέτρων γύρω από υφιστάμενες φωλιές και μόνον, για μικρότερα είδη περιορίζεται σε τρία . Δηλαδή οι περιοχές τροφοληψίας και οι κατάλληλες δυνητικές θέσεις φωλέασης στα όρια του βιοτόπου που έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ δεν υπάγονται στα αντικείμενα προστασίας. Για να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους προστατεύεται μόνον η περιοχή γύρω από την φωλιά (ως έκταση που έχει αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής του είδους και όχι ο βιότοπος, όλες οι ενέργειες έχουν μία συνάφεια και καταλήγουν στην επιτάχυνση της ευρείας διείσδυσης των αιολικών εγκαταστάσεων στην δύσμοιρη «απομακρυσμένη» Ελληνική επαρχία! Και το ερώτημα είναι οι περιοχές τροφοληψίας αυτών των ειδών αποτελούν ή όχι μέρος του ενιαιτήματος τους ; Και αν ναι γιατί εισάγονται διαφορετικές ρυθμίσεις δια της πλαγίας οδού ;
  Παρατήρηση 3 Κατά το άρθρο 3 του υπό κρίση σχεδίου νόμου οι επιπτώσεις εκτιμούνται ως σημαντικές στην αντίστοιχη ΜΠΕ ενώ κατά το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ θα έπρεπε να εκτιμηθούν με την διαδικασία της κατάλληλης εκτίμησης λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του τόπου και αυτή η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ πρέπει να λαμβάνει χώρα ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟ στην ΜΠΕ ή και σε ξεχωριστή μελέτη ΑΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ το μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου έργο ή σχέδιο να επηρεάσει σημαντικά τον εν λόγω τόπο καθεαυτό Η ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ομοειδή ή έτερα. (δείτε σχόλιο μου 9 Ιουλίου με παραπομπή στο “Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature-European Commission, March 2010» και επίσης τον οδηγό «Η διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα», στο http:// ec. υτeuropa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance en.htm). Πρόκειται για εκδόσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Κιμισιόν.
  Όλοι πιστεύω ότι έχετε υπ’ όψη σας την διαδικασία σύνταξης των ΜΠΕ (κατά την έννοια της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί) και την ανυπαρξία ελέγχου τους (ή επαρκούς τέτοιου) από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, :«οι ΜΠΕ οι οποίες αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία προστασίας των οικοσυστημάτων τείνουν να απαξιωθούν» (δείτε εκθέσεις 2005,2006 του Συνηγόρου του πολίτη).
  Αποκλείεται υπό τις παρούσες συνθήκες να λάβει χώρα η διαδικασία της κατάλληλης εκτίμησης των επιπτώσεων κατά την έννοια της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για σχέδια ή έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την προστατευόμενη περιοχή. Επομένως επείγει η ορθή μεταφορά στο σχέδιο νόμου των σχετικών διατάξεων της εν λόγω οδηγίας αφού κατ’ ουσία αυτές, κατά τα ανωτέρω, αλλοιώνονται στα σχετικά εδάφια όπως και στην ΚΥΑ 33318/3028/1998, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/ Ε 103/2008. Μία ανάγνωση των σημείων 58,59 και 104 της απόφασης ΔΕΚ C-304/05 και των Εισαγγελικών σκέψεων 95-111-προτάσεις υπόθεση C-127/2 θα βοηθήσει. Προσοχή και προς όλους, αποτελεί παράβαση κοινοτικού δικαίου αν μία ΖΕΠ ή ΖΕΔ υποστεί φθορά κατόπιν άκριτης υιοθέτησης ΜΠΕ συνεπεία δηλαδή της ανεπαρκείας της και κάθε αρνητικός επηρεασμός ως προς τους στόχους διατήρησης πρέπει να θεωρείται ως σημαντική επίπτωση επί της περιοχής στο σύνολο της.
  Παρατήρηση 4 .Ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δεν αρκεί η γενική επίκληση των «επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος για την εθνική οικονομία» σχετικά με τις κατ’ εξαίρεση χωροθετήσεις έργων ή δραστηριοτήτων. Υπάρχει και συνέχεια στην παράγραφο 4, «όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκεται …ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος». Ούτε αυτή η παράλειψη είναι τυχαία κατά την γνώμη μου.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί βεβαίως τι σημαίνει «είδος προτεραιότητας». Είναι τα είδη για τα οποία πρέπει να απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα στις περιοχές που έχουν σημαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής τους; Τότε γιατί θεωρούνται περιοχές αποκλεισμού μόνο οι οικότοποι προτεραιότητας και όχι οι κρίσιμες περιοχές των ειδών προτεραιότητας ;
  Μήπως έτσι η «κατάσταση γίνεται μύλος» δηλαδή ανεμόμυλος συγνώμη ανεμογεννήτρια;
  Παρατήρηση 5: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/86 και το υπό κρίση σχέδιο νόμου οι οικότοποι (ή ενδιαιτήματα) σπανίων ή απειλουμένων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας περιλαμβάνονται στις περιοχές απολύτου προστασίας. Η ΕΛΕΤΕΑΝ (Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενεργειας) μέλη της οποίας συμμετέχουν σε επιτροπές του ΥΠΕΚΑ, στο υπ’ αριθμόν 976/2-4-2007 έγγραφο τους (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ 14867/5-4-07) κατά την διαβούλευση για το Χωροταξικό ΑΠΕ (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ,) προέβαλαν την θέση «να επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των οικοτόπων προτεραιότητας.. .που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο Φύση 2000..ύστερα από σύνταξη ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης που θα εντοπίζει τα σπάνια φυτά και θα προβλέπει την ανάπτυξη τους σε παρακείμενους τόπους με κατάλληλη διαχείριση εφ’ όσον είναι εφικτό σύμφωνα με τις ειδικότερες προυποθέσεις και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» ! Αυτά ακριβώς πρότειναν οι Επιστήμονες !
  Αυτό ακριβώς εξάλλου προωθεί το ΥΠΕΚΑ για τα είδη ορνιθοπανίδας του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (τα οποία πρέπει να θεωρούνται είδη προτεραιότητας), κατόπιν « ειδικής ορνιθολογικής μελέτης» και υπό την απειλή αυτών των περιστρεφόμενων σκιάχτρων- τους φονικούς για τα πουλιά ρότορες των ανεμογεννητριών, να αναγκάζονται αυτά να καταφεύγουν σε παρακείμενους ή μακρινούς τόπους. Αν πρόκειται για μεταναστευτικά να στερούνται των κατάλληλων τόπων ξεκούρασης και αναπαραγωγής. Αυτό όμως συνεπάγεται απώλεια βιοτόπων κατόπιν βίαιης απώθησης. Και οι βιολόγοι σιωπούν αν δεν συνεργάζονται για την κατάρτιση αυτών των «πολύ ειδικών» ορνιθολογικών μελετών αποδεχόμενοι τελικά την σχετική ρύθμιση του Χωροταξικού Σουφλιά (ΕΠΧΣΣΑ-ΑΠΕ). Γνωρίζω και μέλη φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που συντάσσουν ή έχουν συντάξει παρόμοιες μελέτες. Τους γνωρίζει και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ή οποία παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου δεν απαντά ως προς ποιοι ακριβώς δύνανται να συντάσσουν τέτοιες.
  Δύνανται για παράδειγμα να τις συντάσσουν δασολόγοι ή μηχανικοί ορυκτού πλούτου και υπάλληλοι ή εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων εταιρειών ;
  Κατά την γνώμη μου όσες περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν την ευρεία διείσδυση των αιολικών εγκαταστάσεων έγιναν μέρος του προβλήματος της απώλειας της βιοποικιλότητας και δεν νομίζω να πείθουν πλέον ότι η στάση τους αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη ανάσχεσης ή μετριασμού της απειλής που συνιστά η κρίσιμη μεταβλητότητα του κλίματος λόγω των εκπομπών των αερίων Κιότο.
  Με την άδεια σας βεβαίως και αν μου επιτρέπεται έτσι που οδηγούνται τα πράγματα να διατυπώνω παρόμοιες εύλογες αμφιβολίες. Γιατί ίσως είναι επιβεβλημένο να αυτολογοκρινόμαστε στον θαυμαστό νέο κόσμο της κλιματικής αλλαγής.
  Τις απολογίες μου για 3-4 παροράματα στο σχόλιο μου της 9 Ιουλίου 2010 :9.03
  Στην παρ. 4 της άρθρου 6 της 92/43/ΕΟΚ ο δαίμων της διαβούλευσης έβαλε δύο φορές την λέξη σημαντικοί, (σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος,) γράφτηκε εευρεία η λέξη ευρεία. και κάπου βιοτόπυ αντί βιοτόπου.
  Αντώνιος Κανδηράκης adkanzar@gmail.com για ενδεχόμενες ενστάσεις ή διευκρινήσεις Αγαπητοί συμμετέχοντες στον σχολιασμό συγκρίνατε το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος,

 • 12 Ιουλίου 2010, 18:23 | Νίκος Κατσικερός

  Με την παρούσα θέλουμε να εκφράσουμε, ως νόμιμος Φορέας της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόβλεψη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. (γ) του Σχεδίου Νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας, που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την οποία εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 απαγορεύεται ο καθορισμός Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Αναπτύξεως (Π.Ο.Τ.Α.), όσο και στην πρόβλεψη της περ. (δ) του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία «με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται κριτήρια και ρυθμίσεις για τη λειτουργία η την απομάκρυνση υπαρχουσών εγκαταστάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων» (δηλαδή και ΠΟΤΑ) .

  Ανεξάρτητα από τη δυνητική πρόβλεψη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η οποία μάλιστα εμπεριέχει νομοτεχνικές αλλά και λογικές αντιφάσεις, η τοποθέτηση των ΠΟΤΑ στην ίδια κατηγορία με τις ιδιαίτερα οχλούσες και επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της οδηγίας SEVESO, τη στιγμή που δεν υπάρχει ανάλογη απαγόρευση π.χ. για τα βιοτεχνικά πάρκα και άλλες μεταποιητικές η και άλλες τουριστικές δραστηριότητες, προκύπτει εντελώς λανθασμένη και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στις εξελισσόμενες επενδύσεις της εταιρίας μας στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας (που είναι άλλωστε και η μοναδική ΠΟΤΑ που οργανώνεται στην Ελλάδα κατά την 13ετή ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου). Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και έχουν εγκριθεί (με ομοφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων) από τη Βουλή με το Ν. αρ. 3550/2007 (ΦΕΚ 72Α/26.3.2007) χαρακτηριζόμενες ως «Επενδύσεις με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση».

  Εξάλλου, ουδεμία τεκμηρίωση υπάρχει για την επιλογή που υιοθετεί η προτεινόμενη ρύθμιση να επιβάλλει απαγόρευση όταν πρόκειται για Π.Ο.Τ.Α. ενώ ουδεμία τέτοια απαγόρευση ή άλλο ισοδύναμο περιορισμό προβλέπει για τις Π.Ο.Α.Π.Δ. του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, οι οποίες, εκ του ορισμού τους, μπορούν να περιλάβουν δραστηριότητες ανάλογες με αυτές των ΠΟΤΑ, χωρίς μάλιστα να έχουν τους περιορισμούς που ισχύουν για τις ΠΟΤΑ (υποχρέωση κατασκευής δύο τουλάχιστον έργων ειδικής τουριστικής υποδομής, minimum επενδύσεων 60 εκ. ευρώ, ελεγχόμενες εντάσεις χρήσεων κ.λπ.)

  Η απαγόρευση αυτή, επιπλέον, βρίσκεται σε καταφανή αντίθεση και με την κοινοτική νομοθεσία και πρακτική, όπως ρητά έχει εκφρασθεί επανειλημμένα. Χαρακτηριστικά στο κείμενο ομιλίας του αρμόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου της ΕΕ που έγινε στις Βρυξέλλες την 16 Απριλίου 2008 αναφέρεται επί λέξει:

  «Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την φύση αναγνωρίζει και ρητά παραδέχεται ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει εντός των περιοχών Natura 2000. Οι περιοχές Natura δεν είναι όμοιες με τις ζώνες απόλυτης προστασίας που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη και στις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι περιοχές Natura πολύ συχνά συμπεριλαμβάνουν πόλεις, χωριά, αγροτικές καλλιέργειες και επιχειρήσεις ενώ ο στόχος τους είναι να προστατεύσουν «ζωντανά τοπία». Οι ευρωπαϊκοί νόμοι προβλέπουν την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών προκείμενου να βρουν τρόπους προστασίας μοναδικών – από βιολογικής άποψης – περιοχών, τρόπους κατάλληλους για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και κατάλληλους για την ανάπτυξη. Η γεωργία, η αλιεία, η δασοκομία και το κυνήγι μπορούν να συνεχίσουν. Ακόμα και μεγάλα αναπτυξιακά έργα μπορούν να πραγματοποιηθούν αρκεί να μην καταστρέφουν την οικολογική αξία της περιοχής».

  Αλλά και σε πρόσφατη εισήγηση των αρμοδίων εισηγητών του Σ.τ.Ε. (αρ. καταθ. 2589/17.4.2007 για τη δικάσιμο της 7.121.2008) προς την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, στην οποία μεταξύ άλλων ο θεσμός των Π.Ο.Τ.Α. αναγνωρίζεται ως «εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού κατωτέρου επιπέδου», αναφέρεται επί λέξει:

  «Μάλιστα, τέτοιες περιοχές (Π.Ο.Τ.Α.) αναζητούνται εντός ή πλησίον αξιόλογων περιβαλλοντικά περιοχών (όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παράκτιες ή δασικές περιοχές, οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι περιοχές Natura κ.λπ.), κατά τρόπον ώστε το διατηρητέο κατ’ αρχήν φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, να ενσωματώνεται στο «έργο» ως τουριστικός πόρος, χρησιμοποιούμενος για την επιτυχία των επενδύσεων που απαιτούνται, προς τον σκοπό της ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προς όφελος τελικώς της εθνικής οικονομίας».

  Είναι γνωστό ότι οι οριοθετημένες περιοχές NATURA καταλαμβάνουν το 20% περίπου της έκτασης της Ελλάδας. Μέσα στα όρια αυτά υπάρχουν και ζώνες απόλυτης προστασίας (οικότοποι, ενδιαιτήματα) αλλά και ρυθμιστικές περιμετρικές ζώνες, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων και περιλαμβάνουν πόλεις, χωριά, αγροτικές καλλιέργειες κ.λπ. Εντός των περιοχών απόλυτης προστασίας είναι εύλογο και θεμιτό να απαγορεύονται εκ των προτέρων οι ασύμβατες δραστηριότητες, στις ευρύτερες όμως ρυθμιστικές περιμετρικές ζώνες θα πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση η συμβατότητα της ζητούμενης παρέμβασης, κατά τα διάφορα στάδια περιβαλλοντικών εγκρίσεων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε προστατευόμενης περιοχής.

  Είναι συνεπώς σαφές ότι δεν μπορεί να απαγορεύεται εκ των προτέρων η εγκατάσταση εντός των ευρύτερων ορίων των περιοχών NATURA Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού κατά κοινή ομολογία η δημιουργία τέτοιων περιοχών (ΠΟΤΑ) εξασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο το συνδυασμό της ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία της φύσης. Χαρακτηριστικό άλλωστε και απτό παράδειγμα τέτοιου συνδυασμού αποτελούν οι επενδύσεις μας COSTA NAVARINO στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας η Α΄φάση των οποίων έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση ως υπόδειγμα ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού προορισμού, όπως προκύπτει από εκατοντάδες δημοσιεύματα του Ελληνικού και ξένου τύπου. (χαρακτηριστικά ειδική έκδοση των SUNDAY TIMES της 6/6/2010 αναφέρει την COSTA NAVARINO ως «το πρώτο φιλικό προς το περιβάλλον μεγάλο τουριστικό συγκρότημα στον Πλανήτη»).

  Άλλωστε, ο όλος σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας, είναι πλήρως συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. όπως βεβαιώνεται στο από 11-11-2004 έγγραφο (ENV.A2/SA/acD(2004)224023) της Νομικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενόψει τούτου είναι προφανές πως ο αφορισμός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και η γενική απαγόρευση δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α. εντός των ζωνών του δικτύου NATURA δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο δεν απαγορεύει εκ προοιμίου καμία δραστηριότητα ή έργο, ακόμη και εντός των ζωνών NATURA, αλλά εξαρτά την πραγματοποίηση του από προηγούμενη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  Αλλά και αν ακόμη, παρ’ ελπίδα, οι σημερινές πολιτικές επιλογές είναι να αποδυναμωθεί και συρρικνωθεί περαιτέρω το αειφορικό – αναπτυξιακό εργαλείο «ΠΟΤΑ», (του οποίου το θεσμικό πλαίσιο ξεκίνησε το 1997 με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος), θα ήταν τουλάχιστον απαραίτητο να υπάρχει κάποια μεταβατική ρύθμιση, που να κατοχυρώνει την υπόσταση και τη λειτουργία των ΠΟΤΑ που έχουν ήδη οριοθετηθεί με βάση τις διατάξεις και τις πολιτικές του παρελθόντος. Οι ΠΟΤΑ αυτές, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σεβόμενες την ισχύουσα νομοθεσία και τηρώντας τους όρους που τους επιβλήθηκαν θα πρέπει να προστατευτούν και όχι να λειτουργούν σε καθεστώς ομηρίας και επιχειρηματικής αβεβαιότητας, το οποίο δημιουργούν αμφιβόλου συνταγματικότητας προβλέψεις όπως αυτή της περ. (δ) της παρ.1 του ίδιου άρθρου του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

  Επιφυλασσόμαστε για την παροχή κάθε συμπληρωματικού στοιχείου που θα απαιτηθεί.

  Νίκος Κατσικερός
  ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 • 12 Ιουλίου 2010, 16:19 | Τάσος Λεγάκις

  ΠΑρ. 3. Να προστεθεί μετά το «εκτός οικοτόπων προτεραιότητας» το «και ενδιαιτημάτων των ειδών προτεραιότητας».
  Γενικότερα, η παρ. 3 ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου γιατί οτιδήποτε θα μπορούσε να ονομαστεί ως επιτακτικό μέτρο δημοσίου συμφέροντος για την εθνική οικονομία.

  Τ. Λεγάκις
  Επίκ. καθηγητής, Τμ. Βιολογίας, Παν. Αθηνών

 • 12 Ιουλίου 2010, 15:58 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Έκπληξη μας προκάλεσε η αναφορά του άρθρου 5 παρ. 1(γ) του Σχεδίου Νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την οποία εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 απαγορεύεται ο καθορισμός Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Αναπτύξεως (Π.Ο.Τ.Α.).

  Πέρα από το γενικότερο προβληματισμό μας σχετικά με τη λογική της τοποθέτησης ενός ήπιου και ιδιαίτερα αναπτυξιακού θεσμού όπως οι ΠΟΤΑ στην ίδια κατηγορία με τις οχλούσες και επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ως Επιμελητήριο Μεσσηνίας έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τη μοναδική στον ελληνικό χώρο ΠΟΤΑ που αναπτύσσεται στην περιοχή μας και βρίσκεται ήδη στο στάδιο λειτουργίας της Α΄ φάσης της. Όλοι οι Μεσσηνιακοί φορείς με αγωνία παρακολούθησαν επί σειρά ετών την εξέλιξη των διαδικασιών για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής από την οποία εύλογα ανέμεναν την αναβάθμιση και αναγέννηση της καταδικασμένης σε μαρασμό περιοχής μας. Προσδοκίες που επιτέλους επαληθεύτηκαν με την έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΠΟΤΑ, αφού μέσα στην εποχή της πιο μεγάλης κρίσης η Μεσσηνία είχε την τύχη να δει να δημιουργούνται πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας και να αναμένονται πολύ περισσότερες, να αυξάνει αλματωδώς η εισροή χρημάτων στο νομό, να βελτιώνονται οι υποδομές (δρόμοι, αεροδρόμιο κ.λπ.), να δημιουργείται σειρά νέων επιχειρήσεων και να γίνεται διεθνώς γνωστό το όνομα της Μεσσηνίας και όλα αυτά με ευαισθησία και ιδιαίτερη φροντίδα εκ μέρους των επενδυτών για τη προστασία του περιβάλλοντος πράγμα που αναγνωρίζεται σε ευρεία κλίμακα.

  Επειδή από τις ήδη λειτουργούσες και τις βρισκόμενες υπό υλοποίηση επενδύσεις της ΠΟΤΑ ο νομός μας αλλά και ολόκληρη η Πελοπόννησος έχουν να περιμένουν ακόμη πολλά, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα προβλήματα που θα προκαλέσει στις επενδύσεις αυτές μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση και παρακαλούμε να επανεξετάσετε το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου ως προς τα σημεία αυτά.

  Γιώργος Καραμπάτος
  Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

 • 12 Ιουλίου 2010, 13:15 | Ειρήνη Βουτυράκη

  Είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση στις περιοχές Natura και να συμπεριληφθεί αυτή η ρύθμιση στο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα.

 • 12 Ιουλίου 2010, 12:12 | Χατζηαθανασίου Αρτέμιος

  Άρθρο 5
  Παραγρ. 1 σημείο ε) 2η πρόταση. Απαλείφεται η 2η πρόταση. Το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας και επιπλέον περιλαμβάνει εξειδικευμένες διατάξεις για τις περιοχές ΦΥΣΗ 2000. Για αποφυγή τυχόν παρανόηση ως προς την εφαρμογή του αναφερόμενου στο σχέδιο προτείνεται αλλαγή της διατύπωσης. Λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή κατάσταση διατυπώνεται ως ακολούθως : «Το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης για τις προστατευόμενες περιοχές εξειδικεύεται και εφαρμόζεται προς το αυστηρότερο».
  Παραγρ. 1, σημείο ε), τέλος 2ης πρότασης. Προσθήκη της πρότασης (προβλέπεται εν μέρει στην ΚΥΑ της πολλαπλής συμμόρφωσης) : «Απαγορεύεται η καλλιέργεια/ εκτροφή/ μεταχείριση ακόμη και πειραματική εξέταση μεταλλαγμένων οργανισμών εντός των οριζόμενων περιοχών προστασίας του άρθρου 3.»

 • Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

  Στην παρ. 1.ε. θα πρέπει να διευκρινιστεί αν επιτρέπονται τα μεταλλαγμένα ή όχι.

  Για την αναφορά της παρ. 1.στ. στις διαφημιστικές πινακίδες θα πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση και εξειδίκευση γιατί εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις οικισμοί, ξενοδοχεία κ.λπ.
  Η θέσπιση ελάχιστου εμβαδού για τη δόμηση σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι αναγκαία περαιτέρω εξειδίκευση του μέτρου μέσα στο παρόν νομοσχέδιο και όχι να παραπέμπει σε μεταγενέστερη υπουργική απόφαση γιατί π.χ. θα δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις και αντιθέσεις εκ μέρους των ιδιοκτήτων γης όχι μόνο για την προοπτική χαρακτηρισμού μιας νέας προστατευόμενης περιοχής αλλά πολύ περισσότερο στις ήδη θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές. Εξ’ άλλου οι πράξεις χαρακτηρισμού μιας προστατευόμενης περιοχής με Π.Δ. δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης των μέτρων δόμησης.
  Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 θα πρέπει να διαγραφούν και να αντικατασταθούν με εκτενέστερη αναφορά στους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς που πραγματεύονται τα θέματα αυτά όπως ο 1697/2006 και ο 1224/2009.

 • 12 Ιουλίου 2010, 00:26 | Καλπάκης Σταύρος

  Πριν από μερικά έτη επισκέφτηκα ένα βιοκαλλιεργητή προκειμένου να κάνω έλεγχο εάν τηρεί τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την Πολλαπλή Συμμόρφωση ώστε να λάβει τις επιδοτήσεις που δίνονται στο πλαίσιο της Βιολογικής Γεωργίας και του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ). Ένα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει κάθε παραγωγός είναι να αφήνει 0,5 μέτρο ακαλλιέργητου εδάφους στα όρια του αγρού του είτε συνορεύει με άλλους αγρούς είτε με φυσικά οικοσυστήματα, μεμονομένα δέντρα ή συστάδες θάμνων, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μια και τα όρια των αγρών έχει βρεθεί από έρευνες ότι συντηρούν υψηλή βιοποικιλότητα. Έπειτα από ένα έτος επισκεπτόμενος ξανά την ίδια περιοχή διαπίστωσα πως τόσο ο συγκεκριμένος αγρός όσο και οι γειτνιάζοντες με αυτόν είχαν ισοπεδωθεί πλήρως και τη θέση τους πήραν μπετόν, γκαζόν και φοίνικες.
  Διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να ζητάμε από έναν αγρότη να σεβαστεί το 0,5 μέτρο γης στο όνομα της βιοποικιλότητας όταν την επόμενη στιγμή ξεχνάμε αυτή την έννοια στο όνομα της δόμησης; Με τι δύναμη και θέληση εγώ ως γεωπόνος θα μπορέσω να πείσω τον κάθε αγρότη να σεβαστεί αυτό το μισό μέτρο γης όταν άλλοι νομίμως ισοπεδώνουν τα τεράστιες σε σχέση με το 0,5 μέτρο γης εκτάσεις αλλάζοντας μόνιμα τις χρήσεις γης μιας περιοχής μηδενίζοντας σχεδόν τη βιοποικιλότητα εισάγοντας μάλιστα ταυτόχρονα ξενικά προς το οικοσύστημα της περιοχής είδη;
  Η εκτός σχεδίου δόμηση έχει εδώ και χρόνια αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το τοπίο της ελληνικής υπαίθρου. Ζητώ να απαγορευτεί η εκτός σχεδίου δόμηση σε όλη την επικράτεια. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τότε τουλάχιστον να εφαρμοστεί στις ΕΖΔ και τις ΖΕΠ με εξαίρεση κτίρια για τα οποία επιτρέπονται οι χρήσεις τους σε αυτές τις περιοχές (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία).

 • 11 Ιουλίου 2010, 22:55 | Γιώργος Βαβίζος

  Προϋπόθεση για την επιβολή επιπρόσθετων – εκτός από τους γενικά ισχύοντες – περιορισμών σε ιδιωτικές εκτάσεις είναι η σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος, ο υπολογισμός των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και η καταβολή τους, αν αυτή απαιτηθεί από τους ενδιαφερόμενους.
  Προϋπόθεση για την επιβολή περιορισμών για την προστασία υποθαλάσσιων λιβαδιών του μακρόφυτου Ποσειδωνία (Posidonia oceanica) είναι ο εντοπισμός τους στα χωρικά μας ύδατα και ο προσδιορισμός αυτών για τα οποία απαιτείται ειδική προστασία. Η προστασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για την αλιεία και τη αγκυροβόληση σκαφών καθώς και την απαγόρευση πρόκλησης επιπτώσεων από την εκβολή γλυκών υδάτων, ή επεξεργασμένων δημοτικών λυμάτων ή υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

 • Για να προστατευθεί η βιοποικιλότητα σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όπως αυτές που περιλαμβάνονται στη Natura 2000 αλλά και σε ζώνες ειδικής Προστασίας πρέπει να απαγορευτεί η εκτός σχεδίου δόμηση.Το φαινόμενο να βλέπουμε οικοδομές σε βουνοκορφές, πλαγιές λόφων, σε λαγκάδια σε ποτάμια σε ρέματα και δίπλα στο κύμα μόνο στην Πατρίδα μας υπάρχει και είναι γνωστό γιατί. Ανυπαρξία σχεδιασμού και μεγαλοσυμφέροντα..

 • Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

  Παρ. 5 ‘Απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία σε λιβάδια Ποσειδωνίας…’.
  Σύμφωνα με την αριθμ. 167378/14-05-2007 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 241Δ/04-06-2007) όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 392Δ/24-08-2007 η αλιεία απαγορεύεται γενικά (και όχι μόνο με συρόμενα εργαλεία) στις περιοχές με ποσειδωνία που αναφέρονται στο εν λόγω Φ.Ε.Κ.

 • 10 Ιουλίου 2010, 09:27 | Δέσποινα Μερτζανίδου

  Το μεγάλο εθνικό πρόβλημα της χώρας είναι η εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία υποβαθμίζει ανεπανόρθωτα τα οικοσυστήματα.

  Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθεί παντελλώς, όχι μόνο εντός περιοχών Natura, αλλά σε όλη την επικράτεια.

  Μακάρι να βρεθούν πολιτικοί με σθένος που θα μπορέσουν να δώσουν ένα τέλος στο έγκλημα που επιτελείται, πλέον, συστηματικά: την άλογη και αμετάκλητη αλλαγή στις χρήσεις γης!

  Έχετε την τόλμη, άραγε, να το πράξετε;

 • 10 Ιουλίου 2010, 02:03 | Δ. Παπαδοπουλος

  Οι υπευθυνοι των σχετικων νομοσχεδιων πρεπει επιτελους να καταλαβουν οτι ο λογος που τιποτα δεν προχωραει σε αυτη τη χωρα, ειναι γιατι καθε καινουργια κυβερνηση αποφασιζει να νομοθετησει μεγαλεπιβολα νομοσχεδια οπως το συγκεκριμενο, αναιρωντας συνεχως τα προηγουμενα. Κανεις δεν αμφισβητει οτι πρεπει να γινεται προοδος, αλλα οχι οταν αυτα τα νομοσχεδια παιζουν με τις περιουσιες του κοσμακη. Για να βγαλει ενας ιδιωτης οικοδομικες αδεια περναει τα μυρια λογο των πολυ αυστηρων πολεοδομικων κανονισμων. Μπορει να παρει και χρονια αν θελει ενας ιδιωτης να οικοδομησει σε περιοχες οι οποιες ανηκουν στα Καταφύγια Άγριας Ζωής και NATURA2000. Δεν μπορει το καθε καινουργιο νομοσχεδιο να ερχεται και να αλλαζει σε μια μερα τα πανω κατω και να αφηνει ξεκρεμαστο το κοσμακη που πολεμαει την πολεοδομικη γραφειοκρατεια χρονια. Συμφωνω για αρκετα σημεια του καινουργιου νομοσχεδιου αλλα πρεπει να δωθει χρονος και να προβλεφθουν μεταβατικες διαταξεις ωστε να προετιμαστουν ολοι οι ιδιοκτητες που πληγονται απο τις καινουργιες διαταξεις.
  Επισης συμφωνω οτι πρεπει να ξαναγινει χωροθετηση των περιοχων που ανηκουν στα Καταφύγια Άγριας Ζωής και NATURA2000, εφοσον στις περισοτερες περιπτωσεις οι υπαρχουσες περιοχες δεν εχουν καμια σχεση με την πραγματικοτητα. Γνωριζω πολλες περιπτωσεις που εχουν λανθασμενα οριοτεθει περιοχες να ανηκουν στα Καταφύγια Άγριας Ζωής και NATURA2000, ενω δεν θα επρεπε.

 • 9 Ιουλίου 2010, 20:33 | Αντώνιος Κανδηράκης

  Υπέρ της εκτός σχεδίου δόμησης (κατόπιν σχεδιασμού με τοπικά σύμφωνα αειφόρου ανάπτυξης).

  Με ποιο σκεπτικό πρέπει να τσουβαλιαστούμε όλοι στις πόλεις και τους μικρούς οικισμούς; Είσαστε τελείως λάθος όσοι υποστηρίζετε γενικευμένες απαγορεύσεις κατά την γνώμη μου.
  Και η σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου είναι λάθος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν ένα σχέδιο δεν ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στις ΖΕΠ δεν υφίσταται πρόβλημα.
  Δηλαδή θα επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μεγάλων αιολικών σταθμών ακόμη και αν βάσει της κατάλληλης εκτίμησης κατά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ(και όχι της απλής ΜΠΕ κατά την οδηγία 85/337/ΕΟΚ) διαγνωστούν σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους διατήρησης του και θα περιορίζεται η δόμηση εκτός σχεδίου ; Για σκεφτείτε το λίγο, πόσο απεχθές ακούγεται ιδίως στις περιοχές εκείνες που θα συμβούν και οι δύο μαζί περιπτώσεις .Μήπως περί αυτού πρόκειται, να περιοριστεί η δόμηση εκτός σχεδίου για να αναπτυχθούν απρόσκοπτα τα αιολικά και τα φ/β ;
  Αυτό το ζήτημα (της εκτός σχεδίου δόμησης) λύνεται στα πλαίσια της ΕΠΜ. Εκεί θα αναλυθούν οι τύποι οικοτόπων και θα μπουν οι περιορισμοί. Τι πειράζουν μικρές αγροικίες μέσα στους ελαιώνες πέριξ των οικισμών ας πούμε εντός περιμετρικής ζώνης. Δεν πρέπει να αναπτυχθούν ήπια οι κάτοικοι στις περιοχές του δικτύου Φύση 2000; Θα έπρεπε να σχεδιάζεται αν θέλετε την γνώμη μου αυτή η οικιστική ανάπτυξη. Έχουν πουληθεί χιλιάδες ιδιοκτησίες σε Έλληνες και ξένους οι οποίοι δεν είναι όλοι κανίβαλοι. Αυστηρός έλεγχος ναι και δηλαδή πρέπει να προωθηθούν τα μικτά κτήματα-αγροί με αγροτική και δασική βλάστηση, να γίνουν πρώτα οι δασικοί χάρτες βεβαίως για να μην υπάρξει εμπλοκή με τα δασαρχεία. Από τους οικισμούς να περνάς στά αγροκτήματα και μετά στους βιοτόπους. Σχεδιασμός χρειάζεται και όχι γενικεύσεις. Βεβαίως σε ευαίσθητους βιότοπους δεν πρέπει να επιτρέπεται καθόλου η δόμηση ανεξαρτήτως εμβαδού γηπέδου, αλλά πρέπει να ανταλλαχθούν κάποιες ιδιοκτησίες με δασικές στις παρυφές, εκεί που συναντιούνται με περιοχές κοντά σε οικισμούς. Τι θα γίνει με τα χιλιάδες στρέμματα με αρτιότητα τεσσάρων στρεμμάτων που έχουν αγοραστεί σε αξία οικοδομησιμότητας ; Δεν σας ενδιαφέρει ; Είστε κατά της ιδιοκτησίας;Δεν αποτελούν οικολογική πρόταση παρόμοιες θέσεις κατά την γνώμη μου . Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμη στις ενδιαφερόμενες περιοχές, θα γίνει χαμός.Που είμαι λάθος ;
  Έκανε μελέτη για παράδειγμα ο Δημήτρης Μπούσμπουρας (ορνιθολόγος κύρους) για τον Ζάρακα Λακωνίας που είναι ΖΕΠ και ΖΕΔ και έβγαλε αυτό το αναμενόμενο συμπέρασμα. Όχι βιομηχανικές Α/Γ αλλά οικοτουρισμός. Ποιοί θα κάνουν αγροτουρισμό και που στις περιοχές Natura, στους οικισμούς μήπως; Με την γραμματική διατύπωση δεν επιτρέπονται και οι συνενώσεις. Σας το ξαναλέω είστε λάθος. Απευθύνομαι ιδίως στην Κα Καρδακάρη που είναι βιολόγος.

  Από τον Ζάρακα Λακωνίας που απειλείται από σχεδιασμούς για εγκατάσταση περί των 10 αιολικών σταθμών γύρω και εντός της ΖΕΠ/ΖΕΔ. Όχι Α/Γ και κυρίως όχι αναλάμποντες φανούς σε αυτές γύρω/εντός από/σε οικοτόπους νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών. Πρόκειται για οικολογικό σκάνδαλο. Γιατί τους έχουν αποδεχτεί οι ορνιθολόγοι; Να αποφύγουμε δηλαδή τις πιθανότητες προσκρούσεων και να μετατραπούν οι βιότοποι σε αεροδρόμια ; Γιά κάντε λίγο διαλογισμό
  και μπείτε στην θέση των δύστυχων νυκτόβιων.

 • 9 Ιουλίου 2010, 19:03 | Αντώνιος Κανδηράκης

  Στην α.π. ΕΥΠΕ 124511/21-4-2010 αίτηση-υπόμνημα η οποία υποβλήθηκε και στο γραφείο της Υπουργού ΠΕΚΑ (την έχω συνυπογράψει), είχαμε αναφερθεί στην άμεση ανάγκη ορθής μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην εθνική έννομη τάξη.
  Πρόσφατα στο «Νομικό Βήμα»- 2010 τόμος 58 σελίδα 311- δημοσιεύτηκε η μονογραφία «Η οδηγία για τους οικοτόπους : Ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» του δικηγόρου Δ.Ν. Γεωργίου Μπάλια, ο οποίος καταλήγει στην ίδια διαπίστωση με εμάς :

  (απόσπασμα)
  Προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 6(3) στην Ελληνική έννομη τάξη.

  «Η οδηγία για τους οικοτόπους ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 33318/3028/1998, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/ Ε 103/2008. Το κύριο χαρακτηριστικό του εθνικού μέτρου μεταφοράς είναι η σύνδεση της οδηγίας με τον νόμο 1650/1986, πράγμα που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας. Μεταξύ των προβλημάτων είναι και αυτό της εφαρμογής του άρθρου 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους το οποίο μεταφέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΚΥΑ 33318/3028/1998. Αυτή η επιλογή του έλληνα νομοθέτη να υπαγάγει την διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 6(3) της οδηγίας αποκλειστικά στον ν. 1650/86 δηλαδή στην διαδικασία ΕΠΕ, εγείρει ζητήματα συμβατότητας των σχετικών εθνικών ρυθμίσεων με αυτές της οδηγίας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει μεταφέρει αυτούσιες τις σχετικές ρυθμίσεις της οδηγίας και τις εφαρμόζει σε συνδυασμό με τη διαδικασία ΕΠΕ».
  H εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και του νόμου 1650/86 δεν μπορεί να αντικαταστήσει-υποκαταστήσει την δέουσα εκτίμηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ άρθρο 6(3) και δια του λόγου το αληθές παραπέμπω στο

  «Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature-European Commission, March 2010»

  ..2.5.3 The relationship between SEA (Directive 2001/42/EC on the evaluation of the effects of certain plans and programmes on the environment (commonly referred to as ‘SEA’ Directive) , EIA (Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, amended in 1997 (97/11/EC) and 2003 (2003/35/EC) – commonly referred to as the ‘EIA’ Directive) and Appropriate Assessments

  There are many similarities between the procedures for SEA and EIA, and the Appropriate Assessments carried out for plans or projects affecting Natura 2000 sites under the Habitats Directive. But this does not mean they are one and the same, there are some important distinctions too (see table). Therefore, an SEA and EIA cannot replace, or be a substitute for, an Appropriate Assessment as neither procedure overrides the other.
  They may of course run alongside each other or the Appropriate Assessment may form part of the EIA/SEA assessment1 but, in such cases, the Appropriate Assessment should be clearly distinguishable and identifiable in the SEA’s Environmental Report or in the EIA’s Environmental documentation, or should be reported on separately so that its findings can be differentiated from those of the general EIA or SEA2.
  One of the key distinctions between SEAs/ EIAs and Habitats Directive’s Appropriate Assessments, apart from the fact that they measure different aspects of the natural environment and have different criteria for determining ‘significance’, is that how the outcome of the Assessment is followed. In this regard, the assessments under the SEA and EIA lay down essentially procedural requirements and do not establish obligatory environmental standards; on the contrary, the assessment under the Habitats Directive lays down obligations of substance, mainly because it introduces an environmental standard, i.e. the conservation objective of a Natura 2000 site and the need to preserve its integrity.
  In other words, if the Appropriate Assessment determines that the plan or project will adversely affect the integrity of a Natura 2000 site, the authority cannot agree to the plan or project as it stands unless, in exceptional cases, they invoke special procedures for projects which are deemed to be of overriding public interest.
  The SEAs/ EIAs on the other hand are designed to make the planning authorities fully aware of the environmental implications of the proposed plan or project so that these are taken into account in their final decision.

  Table : Comparison of procedures under AA, EIA and SEA

  Which type of developments are targeted ?

  AA (δέουσα εκτίμηση)
  Any plan or project which – either individually or in combination with other plans/projects – is likely to have an adverse effect on a Natura 2000 site (excluding plans or projects directly connected to the management of the site)

  EIA (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
  All projects listed in Annex I.
  For projects listed in Annex II the need for an EIA shall be determined on a case by case basis and depending on thresholds or criteria set by Member states (taking into account criteria in Annex III)

  SEA (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
  Any Plans and Programmes which are
  (a) prepared for agriculture, forestry, fisheries, energy, industry, transport, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use and which set the framework for future development consent of projects listed in Annexes I and II to Directive 85/337/EEC, or
  (b) which, in view of the likely effect on sites, have been determined to require an assessment pursuant to Article 6 or 7 of Directive 92/43/EEC.

  What impacts need to be asssessed relevant to nature?

  AA (δέουσα εκτίμηση)
  The Assessment should be made in view of the site’s conservation objectives (which are set in function of the species/ habitat types for which the site was designated. )
  The impacts should be assessed to determine whether or not they will adversely affect the integrity of the site concerned.

  EIA
  Direct and indirect, secondary, cumulative,
  short, medium and long-term, permanent and temporary, positive and negative significant effects on ….’fauna and flora’

  SEA
  Likely significant effects on the environment, including on issues such as biodiversity, population, human health, fauna, flora, soil, water, air, climatic factors, material assets, cultural heritage including architectural and archaeological heritage, landscape and the interrelationship between the above factors;

  Who carries out the Assessment?

  AA (δέουσα εκτίμηση)
  It is the responsibility of the competent authority to ensure that the AA is carried out. In that context the developer may be required to carry out all necessary studies and to provide all necessary information to the competent authority in order to enable the latter to take a fully informed decision. In so doing the competent authority may also collect relevant information from other sources as appropriate.

  EIA
  The developer

  SEA
  The competent planning authority

  Are the public/ Other authorities consulted?

  EIA
  Compulsory –consultation to be done before adoption of the development proposal.Member States shall take the measures necessary to ensure that the authorities likely to be concerned by the project by reason of their specific environmental responsibilities are given an opportunity to express their opinion on the request for development consent. Ditto for the public

  SEA
  Compulsory –consultation to be done before adoption of the plan or programme. The authorities and the public shall be given an early and effective opportunity within appropriate time frames to express their opinion on the draft plan or programme and the accompanying environmental report before the adoption of the plan or programme or its submission to the legislative procedure. Member States must designate the authorities to be consulted which, by reason of their specific environmental responsibilities, are likely to be concerned .

  How binding are the outcomes ?

  AA
  Binding. The competent authorities can agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site .

  EIA
  The results of consultations and the information gathered as part of the EIA must be taken into consideration in the development consent procedure.

  SEA
  The environmental report, as well as the opinions expressed shall be taken into account during the preparation of the plan or programme and before its adoption or submission to the
  legislative procedure

  Ουδέποτε το ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ έχει υποβάλλει κάποιο σχέδιο ή σύνολο έργων που χωροθετείται εντός των περιοχών του δικτύου Φύση 2000 στην διαδικασία της δέουσας εκτίμησης με συνυπεύθηνες τις δήθεν μεγάλες (στην πραγματικότητα μικρές)περιβαλλοντικές οργανώσεις.

  Η Υπουργός ΠΕΚΑ όχι μόνο δεν διορθώνει την σχετική ΚΥΑ 33318/3028/1998 όπως ισχύει, αλλά προωθεί κατά επισης στρεβλό τρόπο διατάξεις στο παρον σχέδιο νόμου που αφορούν στην δυνατότητα να χωροθετούνται δήθεν αναπτυξιακά έργα τύπου εκμετάλευσης της αιολικής ενέργειας ακόμη και αν προβλέπονται σημαντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία τους στις περιοχές του δικτύου Φύση 2000.
  Απευθυνόμενος προσωπικά στην Υπουργό την καλώ να αντικαταστήσει αμέσως τις σχετικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4) με τις ορθές που είναι οι εξής :

  Άρθρο 6 οδηγίας 92/43 ΕΟΚ

  Παράγραφος 3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.
  Παράγραφος 4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.
  Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

  Επίσης θα πρέπει αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περόπτωση, ότι εκ του αιτιολογικού μέρους της 911/2008 ΕΑ ΣτΕ συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διοίκηση οφείλει να εφαρμόσει την διαδικασία της «δέουσας εκτίμησης-αppropriate αssessment» ως προς τις ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις εκ των αιτήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των αιολικών σταθμών περί των 10 αιολικών σταθμών στο ενδιαίτημα με κωδικό του δικτύου Φύση 2000, GR 2540001 και την ζώνη ειδικής προστασίας με τον κωδικό GR 2540007 (όρη Ανατολικής Λακωνίας) και αυτό κατά την εξέταση κάθε αίτησης για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου εντός ή γύρω από αυτή την περιοχή.

  Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν ορθά οι σχετικές διατάξεις είμαι υποχρεωμένος να συντάξω εκ νέου καταγγελία στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Κομισιόν

  Για όσους ενδιαφέρονται υπάρχουν ερμηνευτικοί οδηγοί της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την οδηγία 92/43/ΕΟΚ στο http:// ec. europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance en.htm

  Βεβαίως υφίσταται και πλούσια νομολογία ΔΕΚ σχετικά, για παράδειγμα δεν ευσταθούν δεσμευτικές προθεσμίες σαν αυτές που έχουν εισαχθεί στο εσωτερικό νομικό και κανονιστικό δίκαιο ως προς τις γνωμοδοτήσεις για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης ενδεχόμενων επιπτώσεων στίς περιοχές του δικτύου Φύση 2000 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους διατήρησης και τα (οικολογικά)αντισταθμιστικά πάντα εξετάζονται σε σχέση με την εξάντληση των δυνατοτήτων για εναλλακτικές λύσεις. Δεν βλέπω να αναφέρεται στο σχέδιο νόμου και η διαφοροποίηση στην προσέγγιση για τα είδη προτεραιότητας καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον
  Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 1 του άλλου νόμου «Για την επιτάχυνση…» και η σχετική διατύπωση περί υψίστης σημασίας περιβαλλοντική προτεραιότητα».
  Αυτά τα έκανε το παλιό «κακό» ΠΑΣΟΚ έτσι δεν είναι;
  Υφίσταται νομολογία ενδοπεριβαλλοντικής στάθμισης, δείτε 910,911/2008 ΕΑ ΣτΕ κε Πρωθυπουργέ και καταμαρτυρούνται πλέον πολλά ως προς τις εμμονές σας με την πράσινη ανάπτυξη για την αποτροπή δήθεν της κλιματικής αλλαγής.

  Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής των Ελλήνων πολιτών το γεγονός του περιορισμού των οικιστικών δικαιωμάτων στις εκτός σχεδίου προστατευόμενες περιοχές. Γύρω από του οικισμούς συνήθως υφίστανται αγροτικές ζώνες μικρων κληρων. Οι Έλληνες εκ φύσεως άναρχοι,πάντα ζούσαν «χώρια» που λέμε, μακριά από τους πολλούς και μέσα στην Φύση. Βεβαίως μετά τον εμπορευματικό εκμαυλισμό η τάση αυτή είναι γνωστό που οδήγησε. Οι διάσπαρτες στον χώρο κοινότητες από αυτήν την τάση προέρχονται.
  Πρόκειται για αναγκαστικές συνενώσεις ιδιοκτησιών και με ποίο νομικό πλαίσιο ;
  Σχετικά με την μεγάλη οικονομική βλάβη που θα υποστούν οι μικροίιδιοκτήτες γης, ποιός θα τους αποζημιώσει στον βαθμό που δεν είναι ένα γενικό μέτρο αλλά αφορά πολιτική της Ε.Ε.ειδικά για τις περιοχές του βδικτύου Φύση 2000; Το ΥΠΕΚΑ ή θα θεσμοθετήσει γενικές ρυθμίσεις ή θα αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα.
  Γιατί περί αυτού πρόκειται, να αναγκαστούν οι μικροιδιοκτήτες να πουλήσουν την γη τους για ένα κομμάτι ψωμί στούς «επενδυτές» ΑΠΕ ή στους μεγαλοεπενδυτές στο τουριστικό προιόν.
  Η οικοδομησιμότητα των μικρών κλήρων (τεσσάρων στρεμμάτων)πρέπει να διατηρηθεί και ν’ αλλάξει ο συντελεστής δόμησης τους. Ως προς την προστασία της βιοποικιλότητας βεβαίως πρέπει να ισχύσουν κάποιοι κανόνες. Μικρα σπίτια σε ζώνες γύρω από τους οικισμούς δεν βλάπτουν την βιοποικιλότητα. Όσο για τους κραυγάζοντες περί πλήρους απαγόρευσης της δόμησης εκτός σχεδίου δεν ενδιαφέρονται για την οικονομική βλάβη που θα υποστούν τόσοι Έλληνες;
  Ερωτώ απλώς.

  Με την άδεια σας θα επανέλθω γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα ζητήματα σχετικά. Οι ανεμογεννήτριες αντιστρατεύονται την βιοποικιλότητα, μόνον κατόπιν γάμων συμφερόντων οι οικολογίζοντες επ’αμοιβή έχουν πρόσφατα αλλάξει τις απόψεις που εξέφραζαν πριν το Χωροταξικό ΑΠΕ Σουφλιά.
  Μία Α/Γ των 3 MW «σαρώνει» με την πτερωτή της 6,3 στρέμματα ζωτικού χώρου πουλιών! Όσο για την φαινομενικά αργή ταχύτητα περιστροφής ας υπολογιστεί η περιφερειακή ταχύτητα στις άκρες των λεπίδων βάσει των δεδομένων που δίνουν οι κατασκευαστές.
  Για όσους περνούν από την εθνική οδό ας δουν βράδυ στο Κάστρο Βοιωτίας τι γίνεται με τους αναλάμποντες φανούς και ας διερωτηθούν οι κοπτόμενοι κατά τα άλλα για την βιοποικιλότητα αν είναι δυνατόν να διατηρηθεί βιότοπος νυκτόβιων αρπακτικών για παράδειγμα πουλιών κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και όμως οι ορνιθολόγοι τους προτείνουν (τους φανούς)για να μην πεφτουν την νύκτα τα μεταναστευτικά λένε, λες και η απώλεια του βιοτόπυ δεν αποτελεί σημαντική επίπτωση!

  Για τις επιπτώσεις των Α/Γ στην βιοποικιλότητα και τον ρόλο ορνιθολογικών οργανώσεων στην εευρεία διείσδυση των αιολικών εγκαταστάσεων π.χ.(RSPB executives are causing severe harm to bird life),δείτε αγαπητοί στα
  http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=3583
  http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=3616
  http://www.iberica2000.org/Es/Txt%5CArticulo.asp?Id=4242
  (Mark Duchamp Wildlife Advocate Save-the-eagles@madrid.com)

 • Να ξαναγινει χωροθετηση των περιοχων που ανηκουν στη NATURA2000. Η εως σημερα θεωρηση αποτελει δουλεια γραφειου και οχι πραγματικη θεωρηση των δεδομενων με επιτοπια επισκεψη. Εχουν περιληφθει περιοχες που δεν εχουν καμια σχεση με βιοτοπο. Εφοσον γινει η παραπανω εργασια τοτε μονο μπορουμε να συζηταμε για μετρα και δρασεις!!!

 • Ναι στην εκτος σχεδιου δομηση.

  Οταν σε εθνικο επιπεδο εχουμε καταφερει να ανηκει στο δικτυο natura2000 το 17% της Ελληνικης επικρατειας, ειναι τουλαχιστον αστειο να ακουγονται αυτου του ειδους οι ισοπεδωτικες προτασεις!!!

  Η αποψη για πληρη ή μερικη απαγορευση της εκτοσ σχεδιου δομησης θα ειχε βαση μονο εφοσον το κρατος αποφασιζε να αποζημιωσει τους ιδιοκτητες.

  Η χώρα δεν χρειαζεται φανατικους δηθεν οικολογους ουτε »κακους» με την κοινωνια. Το αντιπαραγωγικο κρατος απαγορευσεων και φαυλης γραφειοκρατειας πρεπει να αλλαξει με ενα που θα εχει βαση την καθαρα επιστημονικη και αμεση θεωρηση δρασεων, την ευελικτη και επιτοπια αυτοψια.

 • 9 Ιουλίου 2010, 17:33 | Αλέξανδρος Αγγελής

  Kυρία Υπουργέ,
  Έχω προβληματιστεί σχετικά με τις αρμοδιότητες των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και το ρόλο που διαδραματίζουν για την προστασία και ανάδειξη των περιοχών αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι ο ρόλος αυτός είναι απλά «διακοσμητικός».
  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: ο υγρότοπος και το παραλιακό πευκοδάσος του Σχινιά στο Μαραθώνα, περιοχή χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο, ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της Αττικής.
  Άραγε, για ποιά προστασία μιλάμε εδώ όταν:
  1) αναρίθμητοι είναι οι σωροί των σκουπιδιών και μπάζων που συναντά ο επισκέπτης στον υγρότοπο και στο πευκοδάσος,
  2) κάλυκες κυνηγετικών όπλων λαθροκυνηγών είναι διάσπαρτοι σε όλη την έκταση του υγρότοπου,
  3) αρκετά παρατηρητήρια πουλιών είναι κατεστραμμένα, εγκαταλελειμμένα και πολύ επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών,
  4) σε κανένα από τα μονοπάτια (στο εσωτερικό ή περιμετρικά) του υγρότοπου δεν υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για τους επισκέπτες ούτε κάδοι απορριμμάτων, αλλά ούτε και κιόσκια για ξεκούραση των περιπατητών,
  5) κάθε είδους τροχοφόρο κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στο μοναδικής ομορφιάς πευκοδάσος του Σχινιά ποδοπατώντας τη χλωρίδα και πολλά είδη πανίδας,
  6) ο ζωτικός χώρος του υγρότοπου περιορίζεται συνεχώς από τις δραστηριότητες του οικοδομικού συνεταιρισμού δικαστικών (υπάρχουν σπίτια στον οικισμό δικαστικών που οι αυλές τους κυριολεκτικά «γλύφουν» το νερό του υγρότοπου),
  7) το σύστημα πυρόσβεσης του πευκοδάσους παραμένει εδώ και πολλά χρόνια ανενεργό με ορατή την απειλή καταστροφής ενός από τους τελευταίους (και ωραιότερους) πνεύμονες πρασίνου της Αττικής.

  Έτσι, το παράδειγμα του Σχινιά (και όχι μόνο) δείχνει μια προστατευόμενη, αλλά… απροστάτευτη περιοχή που παρουσιάζει μια τραγική εικόνα πλήρους εγκατάλειψης διαχειριζόμενη από ένα φορέα ουσιαστικά ανύπαρκτο.

 • 9 Ιουλίου 2010, 14:04 | Ελισσάβετ Τζοβάνη

  1) θα πρέπει να απαγορευτεί ΠΛΗΡΩΣ η ΕΚΤΟΣ σχεδίου δόμηση, ιδιαίτερα για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας

  2) η παράγραφος 3 πρέπει να αποσυρθεί εντελώς

 • 8 Ιουλίου 2010, 20:09 | N.Zαχαριάς

  Στο άρθρο αυτό ή σε κάποιο άλλο , θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σοβαρά το σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται με τις ιδιοκτησίες εντός των ζωνών προστασίας .Εφ’ όσον σκοπός του νομοθέτη είναι να διαφυλάξει το τοπίο και μόνο , και εφόσον ζούμε σε μια κοινωνία συντεταγμένη και σεβόμενη τα δικαιώματα των πολιτών της , μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας (αρθρο 17 του συντάγματος), ας αποφασίσουμε οτι οι ιδιοκτησίες αυτές θα απαλλοτριωθούν ή εστω αποζημιωθούν για την ζημία που υφίστανται στην εκμετάλευσης τους .
  Είναι αδιανόητο στην σημερινή εποχή το κράτος να στερεί του δικαιώματος ιδιοκτησίας χιλιάδες νόμιμους ιδιοκτήτες.

 • 8 Ιουλίου 2010, 18:13 | Θ.ΚΟΛΛΙΑΣ

  Όχι στην εκτός σχεδίου δόμηση παντού!

 • 8 Ιουλίου 2010, 18:40 | Παναγιώτης Γιαννόπουλος

  Το ότι αφήνονται «κερκόπορτες»,όσον αφορά τη δόμηση,μέσα σε προστατευόμενες περιοχές,είναι επιεικώς απαράδεκτο…

 • Στην παράγραφο 3, του άρθρου 5, αναφέρεται ότι «…μπορεί κατά περίπτωση να επιτραπεί η χωροθέτηση έργων και σχεδίων των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνον εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την εθνική οικονομία…». Αυτό σημαίνει ότι στις προστατευόμενες περιοχές μπορεί να επιτρέπονται και αιολικά πάρκα, παρά τις αποδεδειγμένες αρνητικές επιδράσεις που έχουν στην πτηνοπανίδα και ειδικότερα στους πληθυσμούς των μεγάλων αρπακτικών;

 • Στο εδάφιο ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 5, αναφέρεται ότι «…Απαγορεύεται η χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων….». Γιατί να μην γενικευθεί το μέτρο αυτό σε όλες τις κατηγορίες και ιδίως στα Καταφύγια Άγριας Ζωής και τις Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών;

 • 8 Ιουλίου 2010, 15:16 | Σωτήρης Μπόλης

  Αρχίζω να καταλαβαίνω τι σημαίνει το «Ειδικής προστασίας» στις ΖΕΠ και ΕΖΔ. Μέσα στις καταραμένες αυτές ζώνες μαζεύονται ένας σωρός πουλάκια που τιτιβίζουν αλόγιστα και προκλητικά, εμποδίζοντας μπουλντόζες και άλλα συναφή εργαλεία ανάπτυξης να επιτελέσουν το έργο τους.
  Τα 10 στρέματα και οι άλλες «στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης» περιπτώσεις δίνουν επιτέλους ένα καλό μάθημα στα ανάγωγα πουλάκια, περιορίζοντάς τα εκτός των 10 στρεμάτων. Και αν αυτά συνεχίσουν να τιτιβίζουν προκλητικά, τότε «μπορεί με Προεδρικό Διάταγμα το ελάχιστο εμβαδόν να αυξηθεί» ώστε σιγά σιγά να απωθηθούν εκτός ΖΕΠ και ΕΖΔ.

  Και αργότερα εκτός χώρας.
  Διότι η μισή Ελλάδα είναι Natura 2000.
  Που θα χτίσουμε τελικά;
  Τρέξτε λοιπόν καλοί μου άνθρωποι να βγάλετε άδειες, αφού με 10 στρέματα χτίζετε ΕΚΤΟΣ σχεδίου, ΕΝΤΟΣ Natura 2000.
  Μην διαδοθεί όμως (είπαμε, Προεδρικό Διάταγμα.. αύξηση εμβαδού.. θα μπλέξετε..)

  ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ.
  ΚΑΜΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΖΔ ΚΑΙ ΖΕΠ.
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

 • 8 Ιουλίου 2010, 15:55 | Κος Κανένας

  Θα γκρεμισθούν τα αυθαίρετα που ξεφυτρώνουν στα (πρώην)Δάση μας;;;

 • 8 Ιουλίου 2010, 11:48 | Μαρία Σαλωμίδη

  Ι) Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον που διαφαίνεται μέσω του σχεδίου νόμου για τους εξαιρετικά σημαντικούς για τη χώρα μας θαλάσσιους βιοτόπους της Ποσειδωνίας και των κοραλλιογενών πεδίων.
  Αναρωτιέμαι ωστόσο αν θα έρθει ποτέ η ώρα να δείξουμε και το αντίστοιχο ενδιαφέρον για τον γεωγραφικό προσδιορισμό τους ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας στην πράξη.

  Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κοραλλιογενή πεδία, αυτά παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα στην πολιτεία, ενώ όσες προσπάθειες έχουν γίνει από επιστημονικούς ή άλλους φορείς για τον εντοπισμό και την ανάδειξή τους, δεν έχουν βρει κανένα αντίκρυσμα από τα αρμόδια υπουργεία. Ελπίζω λοιπόν όσα προαναγγέλλονται στις παρ. 4, 5, 6 και 7 του παρόντος να αποτελούν συνειδητές αποφάσεις της πολιτείας και απόρροια της πλήρους συναίσθησης των ευθυνών και υποχρεώσεων που προϋποθέτει/συνεπάγεται η εφαρμογή τους. Από έπεα πτερόεντα έχουμε χορτάσει.

  ΙΙ) Όχι στην εκτός σχεδίου δόμηση στις ΕΖΔ και ΖΕΠ.
  (Και μακάρι να φτάσουμε σύντομα να συζητάμε επιτέλους και την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης σε ΟΛΗ την επικράτεια. Είναι τελικά τόσο δύσκολο να μπούμε στη λογική της δόμησης μόνο μέσα από συνολικό σχεδιασμό, μόνο σε αυστηρώς καθορισμένες περιοχές, υπό αυστηρώς καθορισμένες προϋποθέσεις και ανταποκρινόμενοι σε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες;;;)

 • 7 Ιουλίου 2010, 15:45 | Ιωαννης Παπαδοπουλος

  -θα πρέπει να απαγορευτεί ΠΛΗΡΩΣ!! η ΕΚΤΟΣ σχεδίου δόμηση και ΣΤΙΣ ΕΖΔ ΚΑΙ ΖΕΠ οποιαδειποτε μορφης!!!

  -Θα πρέπει να απαγορευτεί η περαιτερω διανοιξη δρομων σε ορεινα συγκροτηματα και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ σε κορυφογραμμες.

  -Για την προστασια της βιοποικιλότητας ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργηθούν περιοχές για γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία χωρις κινδύνους επιμολύνσεων. Η ερημωση-εγκαταλειψη, των ορεινων ογκων απο γεωργικες δραστηριοτητες λογο της μεταναστευσης ανθρωπων στα αστικα κεντρα εχει δημιουργησει τεραστια μειωση στους πληθυσμους ζωων….

  – Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι άλλο πέρα από την ΔΙΑΒΡΩΣΗ.

  -Πραγματική αξία έχει η ταχύτατη προστασία του εδάφους σε καμμένα σημεία. Χωρίς έδαφος δεν μπορεί να επανέλθει η βλάστηση. Το καμμένο είναι πιο ευάλωτο στην διάβρωση από το νερό και τον άερα.

  -Στα καμμένα δεν μένει τίποτε ζωντανό άρα ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ απαγόρευση κυνήγι δεν νοείται.

 • Οριοθέτηση περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

  Κατά την τελευταία διετία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 380 συμβάντα θερμών σημείων (πυρκαϊών) από το σύστημα FIRMS της NASA μέσα σε περιοχές NATURA 2000, στα όρια της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να περιλαμβάνονται συμβάντα άλλης φύσης (θάνατοι προστατευόμενων ζώων, εγκαταστάσεις βιομηχανιών, τοξικά κλπ):
  http://econews.topoi.gr/econews?q=natura&m=255

  Προβλέπεται καταγραφή των συμβάντων και δημοσίευση των ενεργειών που θα γίνονται για τα συμβάντα αυτά; Ποιο είναι το νόημα της θέσπισης κανόνων αν δεν υπάρχει καταγραφή των παραβάσεων, τιμωρία των υπευθύνων και διαρκής ενημέρωση του κοινού;

  FIRMS, MODIS Rapid Response, http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov

 • Παράγραφος 1.ε) Απαγορεύεται η χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

  Θα πρέπει να υπάρχει ορισμός ή αναφορά σε ορισμό για το τί είναι «φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι».

  Παράγραφοι 5,6,7,8: Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την χαρτογράφηση των περιοχών που αναφέρονται, και ίδίως πρόβλεψη για την δημοσίευση των ορίων των περιοχών αυτών, με ταυτόχρονη ελεύθερη διάθεση των λεπτομερών συντεταγμένων ώστε να περιλαμβάνονται σε υδρογραφικούς και άλλους χάρτες που είναι προσβάσιμοι ελεύθερα από το κοινό. Διαφορετικά οι προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι χωρίς αντίκρυσμα αφού οι υπαίτιοι παραβάσεων θα προφασίζονται άγνοι λόγω της την απουσίας καθορισμένων περιοχών απαγόρευσης.

 • Κατά τη γνώμη μου η παράγραφος 3 πρέπει να αποσυρθεί εντελώς.
  Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 αναιρούν κάθε προστασία των Ζωνών Διατήρησης και Ειδικής Προστασίας και την εναποθέτουν στη καλή διάθεση του κάθε υπουργού και στα αντισταθμιστικά μέτρα του κάθε επιχειρηματία.
  Είναι κατ’ αναλογία, μια μεταφορά του συστήματος της μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης, στη προστασία της φύσης.
  Ποιός και με ποιό τρόπο θα τεκμηριώσει επαρκώς αν κάποια επένδυση είναι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την εθνική οικονομία;
  Τι γίνεται αν η οικονομική ανάπτυξη του ενός υπονομεύει τη οικονομική ανάπτυξη του άλλου (νταμάρια και ιχθυοκαλλιέργειες ή τουρισμός); Γιατί η οικονομία κρίνεται σημαντικότερη από τη προστασία του περιβάλλοντος (στην οποία πιθανότατα θα στηρίζεται η οικονομία του αύριο);

  Σας θυμίζω τι λέει η παράγραφος 3:
  «Στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, εκτός οικοτόπων προτεραιότητας, μπορεί κατά περίπτωση να επιτραπεί η χωροθέτηση έργων και σχεδίων των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνον εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την εθνική οικονομία, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.»

 • 7 Ιουλίου 2010, 09:32 | Σπύρος Βλάχος

  τι θα γινει με τα λατομεία αδρνων υλικών που εχουμε μεσα σε περιοχές natura θα συνεχισουν να λειτουργούν?

 • 6 Ιουλίου 2010, 23:43 | Χασιλίδης Παύλος

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 θα μπορούσε να προστεθεί παράγραφος ζ) με την εξής διατύπωση. «Εντός προθεσμίας ενος (1) έτους από την δημοσίευση του νόμου οι κατά τόπους Δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν στην αξιολόγηση χρησιμότητας και περιβαλλοντικής συμβατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης τους και την κατά την κρίση τους διαβούλευση με χρήστες του δασικου δικτύου. Εν συνεχεία θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκδοση δασικής απαγορευτικής διάταξης (Δ.Α.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού κώδικα και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την μόνιμη, περιοδική ή εποχική απαγόρευση πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων στα τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, που από την αξιολόγηση προέκυψε ότι δεν εξυπηρετούν πάγιες και διαρκεις συγκοινωνιακές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, καθώς επίσης και αναγκών της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας.
  Η μή έκδοση της προβλεπόνης από την παρούσα Δ.Α.Δ.εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αποτελεί παράβαση καθηκοντος και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα. »

  Ο σκοπός της διάταξης είναι προφανής. Θα πρέπει να σταματήσει το «αλαλούμ» που γίνεται με την χρήση των δασικών δρόμων διότι:
  1) Προκαλείται άσκοπη όχληση στην πανίδα εντός περιοχών Natura.
  2) Επιβαρύνεται το Ελληνικό δημόσιο με εκατομμυρια ευρώ για την συντήρηση ετήσια, αμφίβολης χρησιμότητας δασικών δρόμων που καταστρέφονται κατά την διάρκεια του χειμώνα από την κίνηση παντός είδους τροχοφόρων. (Π.Χ. φορτηγά)
  3)Προκαλείται άσκοπη διαβρωση εδαφών τόσο κατά μήκος όσο και κατάντι των δρόμων λόγω αλαγής στις απορροές.

  Ας σημειωθεί ότι σχεδόν σε όλες τις ευρωπαικές χώρες η πρόσβαση στο δασικό οδικό δίκτυο είναι ελεγχόμενη έως απαγορευμένη. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εύκολα μεσω των αντίστοιχων υπουργείων.

 • 6 Ιουλίου 2010, 22:36 | Χασιλίδης Παύλος

  Στο άρθρο 5 παρ 1ε θα μπορούσε να προστεθεί ότι «σε καλλιεργούμενες γεωργικά εκτάσεις που βρίσκονται σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές συνολικού εμβαδού μικρότερου των 500 στρ. που περικλείονται από δάση και δασικές εκτάσεις απαγορεύεται η χρήση παντός είδους φυτοφαρμακων και χημικών λιπασμάτων. Οι εκτάσεις αυτές θα επιλέγονται κατά απόλυτη προτεραιότητα για ένταξη σε κανονισμούς και προγράμματα βιολογικής καλλιεργειας και αγρανάπαυσης. Στις εκτάσεις αυτές απαγορεύεται η εφαρμογή μεθόδων εντατικής καλλιέργειας και η χορήγηση κάθε μορφής σχετικών επιδοτήσεων που σχετίζονται με τον όγκο της παραγωγής».

  Η εφαρμογή του μέτρου είναι δύσκολη αλλά ο στόχος είναι πολλαπλός. Αφενός θα πρέπει να προστατευθεί η βιοποικιλότητα στις παρακείμενες περιοχές οριακά καλλιεργούμενων εκτάσεων σε διάκενα ουσιαστικά δασών.
  Αφετέρου θα δημιουργηθούν επιτέλους περιοχές όπου μπορεί να ασκηθεί ουσιαστικά πραγματική βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία χωρις κινδύνους επιμολύνσεων.
  Το προτεινόμενο καθεστώς εφαρμογής ελέγχων πολλαπλής συμόρφωσης είναι παντελώς ανεπαρκές.

 • 6 Ιουλίου 2010, 18:58 | Λευτέρης Σταύρακας

  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να απαγορευτεί ΠΛΗΡΩΣ η εκτός σχεδίου δόμηση γιατί όπως έχουμε δει και στο παρελθόν τα οποιαδήποτε ελάχιστα εμβαδά δεν εξασφαλίζουν παρατυπίες και φτάσαμε σε αυτή τη κατάσταση των άναρχων νεο-οικισμών που ξεφυτρώνουν από το πουθενά.

 • 6 Ιουλίου 2010, 18:28 | Νίκη Καρδακάρη

  ΑΡΘΡΟ 5 2α.
  ΖΗΤΩ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΖΔ ΚΑΙ ΖΕΠ.
  ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.

 • Εκτιμώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικότοποι προτεραιότητας και σε οικότοπους προτεραιότητας μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα θα πρέπει τα κριτήρια χωροθέτησης οποιαδήποτε εγκατάστασης (λαμβάνοντας υπόψη και την όχληση αλλά και άλλους παραμέτρους αλλοίωσης του φυσικού τοπίου όπως κάλυψη συνοδά έργα όπως δρόμοι κτλ) να είναι πιο αυστηρά και να είναι ποιο ευνοϊκά όσο απομακρυνόμαστε από σημαντικής σημασίας οικότοπους προτεραιότητας. Η δουλειά με τους οικότοπους έχει γίνει έχουν χωροθετηθεί και καλό θα είναι να χρησιμοποιηθούν ώστε η προστασία βιοποικιλότητας να αποκτήσει πραγματικό νόημα σε περιοχές Natura.