Άρθρο 8 – Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας

1. Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των μικροοργανισμών απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή, και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας και ιθαγενείς φυλές ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπει διαφορετικά.

2. Αιτήσεις για έκδοση αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας και μικροοργανισμών εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στις αιτήσεις θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με το πέρας της έρευνας ή μελέτης τα αποτελέσματα για την ενδημική βιοποικιλότητα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προαπαιτούμενο για την έκδοση σχετικής άδειας είναι ότι δεν θα υποστεί βλάβη το ενδημικό είδος ή άλλα προστατευόμενα είδη και προστατευόμενοι οικότοποι της περιοχής. Επίσης προαπαιτούμενη θεωρείται η παραίτηση από τυχόν προκύπτοντα δικαιώματα δικαιοχρησίας προς όφελος του δημοσίου.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια, καταρτίζει οδηγούς αναγνώρισης των κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ανά κατηγορία απειλής. Τους οδηγούς αυτούς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές και τα τελωνεία όλης της χώρας, ώστε να διευκολύνει το έργο του εντοπισμού των συναφών εγκληματικών πράξεων.

4. Το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας λογίζεται ως εθνικό κεφάλαιο, του οποίου η χρήση υπόκειται σε όρους και περιορισμούς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Σύμβασης της Βόννης για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και το δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους, και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης της Βιοποικιλότητας για το θέμα. Η χρήση των γενετικών πόρων προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

 • 13 Ιουλίου 2010, 00:30 | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Παρ.2, 3) Για την έκδοση άδειας συλλογής ενδημικών ειδών και στην κατάρτιση οδηγών αναγνώρισης ενδημικών ειδών, αντιστοίχως, θα πρέπει να προβλέπεται η συνδρομή των Φορέων Διαχείρισης, εφόσον τα ενδημικά στοιχεία εξαπλώνονται εντός των περιοχών ευθύνης τους.

 • 12 Ιουλίου 2010, 22:12 | Αρβανιτίδης Χρήστος

  Άρθρο 8 – Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας

  1. Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των μικροοργανισμών απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή, και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας και ιθαγενείς φυλές ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και
  κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπει διαφορετικά.

  2. Αιτήσεις για έκδοση αδειών (??? από τους χρήστες??? ενδιαφερόμενους Φορείς???) για την εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας και μικροοργανισμών εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στις αιτήσεις θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με το πέρας της έρευνας ή μελέτης τα αποτελέσματα για την ενδημική βιοποικιλότητα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προαπαιτούμενο για την έκδοση σχετικής άδειας είναι ότι δεν θα υποστεί βλάβη το ενδημικό είδος ή άλλα προστατευόμενα είδη και προστατευόμενοι οικότοποι της περιοχής. Επίσης προαπαιτούμενη θεωρείται η παραίτηση από τυχόν προκύπτοντα δικαιώματα δικαιοχρησίας προς όφελος του δημοσίου.

  3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια, καταρτίζει οδηγούς αναγνώρισης των κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ανά κατηγορία απειλής. Τους οδηγούς αυτούς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές και τα τελωνεία όλης της χώρας, ώστε να διευκολύνει το έργο του εντοπισμού των συναφών εγκληματικών πράξεων. Για την παραπέρα διευκόλυνση των αρχών, οι Οδηγοί αυτοί αναρτώνται και στο Διαδίκτυο, όπου τα είδη μπορούν να αναγνωρίζονται με πολλαπλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου και του αλληλοδραστικού.

  4. Το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας λογίζεται ως εθνικό κεφάλαιο, του οποίου η χρήση υπόκειται σε όρους και περιορισμούς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Σύμβασης της Βόννης για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και το δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους, και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης της Βιοποικιλότητας για το θέμα. Η χρήση των γενετικών πόρων προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

 • 12 Ιουλίου 2010, 16:45 | Τάσος Λεγάκις

  Παρ. 2. Επειδή η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ δεν διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για την αναγνώριση και την εκτίμηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει η εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη, προτείνεται να προστεθεί μετά το «Κλιματικής Αλλαγής» το «μετά τη γνωμοδότηση από σχετικό με το αντικείμενο επιστήμονα ή επιστημονικό φορέα». Πρακτικά, αυτό έχει εφαρμοστεί επό πολλά χρόνια από την αντίστοιχη διεύθυνση του ΥΑΑΤ και καλό είναι να θεσμοθετηθεί.
  Παρ. 4. Δεν υπάρχει Σύμβαση της Βόννης για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους αλλά Κατευθυντήριες Γραμμές της Βόννης (Bonn guidelines).
  Επίσης ο όρος «benefits» θα πρέπει να μεταφραστεί ως «οφέλη» ή «ωφέλειες», και ο όρος «sharing» ως «επιμερισμός».
  Γενικά, το άρθρο είναι πολύ αδύναμο και΄κανονικά πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια ξεχωριστή νομοθεσία για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους.

  Τ. Λεγάκις
  Επίκ. καθηγητής, Τμ. Βιολογίας, Παν. Αθηνών

 • 12 Ιουλίου 2010, 12:21 | Χατζηαθανασίου Αρτέμιος

  Άρθρο 8
  Παραγρ. 1, 2η πρόταση. Να περιληφθεί μετά τη φράση ‘είδη της χλωρίδας’ η φράση ‘οι τοπικές ποικιλίες φυτικών ειδών’ και μετά την φράση ‘εκτός αν’ η φράση ‘η κείμενη εθνική, κοινοτική νομοθεσία και’. Πληροφοριακά, για τις τοπικές ποικιλίες υφίσταται Κοινοτική Οδηγία των προστατευόμενων ποικιλιών και ορίζονται διατάξεις ως προς τη διακίνηση – διατήρησή τους.
  Παραγρ. 2, 2η πρόταση. Προσθήκη της πρότασης «οι επιτόπου έρευνες, συλλογές και μελέτες πρέπει να διενεργούνται με παρουσία προσωπικού των κατά τόπους Δασαρχείων ή Φορέων Διαχείρισης». Βασικό σημείο που έχει διατυπωθεί από αρκετούς (ακόμη και από παραλήπτες/συλλέκτες γενετικού υλικού) που κατά καιρούς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (επιστήμονες ή genopirates), είναι ότι κατά την ‘περιπλάνηση’ τους δεν συνοδεύονται από κάποιον αρμόδιο/ σχετικό.
  Παραγρ. 4. Προσθήκη στο τέλος της 1ης πρότασης της φράσης «και της Διεθνούς Συνθήκης του FAO για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία». Η συγκεκριμένη Συνθήκη έχει επικυρωθεί με το ν. 3165/2003.
  Παραγρ. 4. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου της ακόλουθης πρότασης «Η απολαβή ακόμη και οικονομικών πόρων που ανακύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος της ‘ισότιμης διανομής’ (Access & Benefit Sharing) των γενετικών πόρων αποδίδονται προς τους τοπικούς φορείς προστασίας και επιστημονικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και αξιοποιούνται για την διαφύλαξη αυτής.». Αυτονόητο και αναγκαίο σημείο που πρέπει να περιληφθεί. Δεν είναι μακριά ο χρόνος όπου δύναται να προκύψουν ‘ωφελήματα’ (υπό μορφή χρηματικών αποδόσεων?) από το πολυμερές σύστημα του FAO για τους ‘φυτογενετικούς πόρους’ και τότε αυτά που θα πιστώνονται στον αντικαταστάτη του κεντρικού – εθνικού ταμείου του ΕΤΕΡΠΣ?. Η Διεθνής Συνθήκη του FAO ορίζει ‘κοινότητες’ και ‘δικαιώματα γεωργών’ (farmer rights).

 • Η διαφοροποίηση in situ – ex situ διατήρησης (conservation) υπάρχει στο νόμο 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α’) “Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα”, αλλά όχι στο παρόν νομοσχέδιο. Έτσι η σημασία των βοτανικών κήπων μειώνεται (εξαφανίζεται) και το νομοσχέδιο μένει κολοβό.
  Έκανα και παλιότερα ερώτηση στο Υπουργείο να με πληροφορήσει αν τελικά οι βοτανικοί κήποι είναι στην αρμοδιότητά του και απάντηση δεν πήρα. Αν γνωρίζουν μικρό το κακό. Αν όμως δεν γνωρίζουν …
  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 ελληνικοί βοτανικοί κήποι που εργάζονται για την προστασία της ελληνικής χλωρίδας, προσπαθούν να δημιουργήσουν δίκτυο για τον καλύτερο συντονισμό της δουλειάς τους και τη διεθνή εκπροσώπισή τους και στήριξη δεν έχουν από κανένα Υπουργείο. Είμαστε μαζί με την Κύπρο οι μόνες Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς επίσημο δίκτυο ΒΚ.
  Στη σελίδα:
  http://abgofchios.wordpress.com/2010/04/23/2%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7/
  θα βρείτε τις παρουσιάσεις όλων των κήπων στο 2ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων στη Χίο τον Απρίλιο του 2010.

  Οικονόμου Ανδρέας
  Επ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
  Ιδρυτικό μέλος, τ. Πρόεδρος και νυν ταμίας των Φίλων της Βαλκανικής Χλωρίδας

 • 12 Ιουλίου 2010, 09:15 | Ελένη Μαλούπα

  [Άρθρο 8 – Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας
  1. … Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας και ιθαγενείς φυλές ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπει διαφορετικά.]

  Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να διατυπωθεί αλλιώς, γιατί έτσι κινδυνεύουν με εξαφάνιση όλες οι ρίγανες και όλα τα «τσάγια» μας που τα μαζεύουν διάφοροι ανεξέλεγκτα από τα βουνά μας. Θα μπορούσαν βέβαια όλα αυτά να αξιοποιούνται μέσα από την αειφορική αξιοποίηση, δηλαδή την καλλιέργειά τους.

  [3. … καταρτίζει οδηγούς αναγνώρισης των κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ανά κατηγορία απειλής. Τους οδηγούς αυτούς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές και τα τελωνεία όλης της χώρας, ώστε να διευκολύνει το έργο του εντοπισμού των συναφών εγκληματικών πράξεων.]

  Νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολος ο εντοπισμός τέτοιων πράξεων; Εκτός και αν στα τελωνεία της χώρας μας υπάρχουν συστηματικοί βοτανικοί που αντιλαμβάνονται και εντοπίζουν τα αυτοφυή!Το ζητούμενο δεν είναι αστυνομικού τύπου παρεμβάσεις, αλλά κυρίως η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού όλων των ειδών της χλωρίδας μας και η αξιοποίησή τους. Οι Βοτανικοί Κήποι αυτό το λόγο ύπαρξης έχουν. Ο ρόλος τους δεν φαίνεται πουθενά στο κείμενο.

  [4. Το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας λογίζεται ως εθνικό κεφάλαιο, του οποίου η χρήση υπόκειται σε όρους και περιορισμούς, σύμφωνα με …]

  The International Plant Exchange Network (IPEN). Καλό είναι κάποτε να αρχίσουμε να συμπράττουμε με διεθνείς κανονισμούς και ορθές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται από διεθνή επιστημονικά δίκτυα. Ας μην ανακαλύπτουμε εμείς πάντα τον τροχό!
  http://www.bgci.org/resources/ipen

  Δρ. Ελένη Μαλούπα, υπεύθυνη του
  Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του
  Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών
  και Ανθοκομικών Ειδών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Θέρμη Θεσσαλονίκης
  Τηλ. 6978512136, 2310-471613

 • Άρθρο 8 – Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας

  Στην παρ.2 είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έκδοση αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας και μικροοργανισμών, σε περιοχές ευθύνης Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών (Φ.Δ.) θα πρέπει να εγκρίνονται και να αδειοδοτούνται από τους Φ.Δ., ενώ παράλληλα να πραγματοποιούνται με την επίβλεψη του προσωπικού των Φ.Δ. Δεν είναι δυνατόν για όλες τις έρευνες και μελέτες ακόμη και από Πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και ιδιαίτερα εντός των περιοχών ευθύνης των Φ.Δ. να χρειάζεται αδειοδότηση από το ΥΠΕΚΑ.
  Είναι επίσης προφανές ότι μάλλον εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στην παρ. 3 ότι για την κατάρτιση οδηγών αναγνώρισης των κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ανά κατηγορία απειλής το ΥΠΕΚΑ συνεργάζεται με τους επιστήμονες των εποπτευόμενων φορέων του, όπως είναι οι Φ.Δ.

  Η παρ. 4 για τους γενετικούς πόρους χρειάζεται αναδιατύπωση και περαιτέρω εξειδίκευση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και νομοθετήματα.

 • 11 Ιουλίου 2010, 22:54 | Γιώργος Βαβίζος

  Για την προστασία των ενδημικών ειδών πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι οργανισμοί για τους οποίους προβλέπεται προστασία και το χωρικό επίπεδο του ενδημισμού τους.
  Για την απόκτηση επαρκούς γνώσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρέπει να αναφερθεί ότι θα χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή τις υπηρεσίες των κρατικών υπηρεσιών και ερευνητικών ιδρυμάτων και ειδικότερα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών και Μεσογειακών Οικοσυστημάτων, των Ινστιτούτων Εδαφολογίας και Αλιείας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), καθώς και της Επιτροπής «Φύση».

 • 9 Ιουλίου 2010, 07:57 | gpeppas

  Η προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας είναι ένας βασικός τομέας αυτού του ν/σ.
  Έχετε βάλει λοιπόν στο ν/σ όλα αυτά τα σωστά κατά την άποψη μου μέτρα για την προστασία της .
  Το θέμα που προκύπτει όμως είναι η σωστή εφαρμογή τους και η όποια καταστρατήγηση τους από το ίδιο το κράτος και κάποιους ιδιώτες και το εξηγώ.
  Από την μία νομοθετείται σωστά μέτρα και από την άλλη τα καταπατείτε (κράτος ) με τις επιλογές του .

  Παραδείγματα :

  A) Kρατικές ρεζέρβες με απελευθερώσεις περδίκων alectoris
  chukar σε κλασσικούς βιότοπους της ηπειρωτικής πέρδικας
  alectoris graeca .
  B) Iδιωτικές ρεζέρβες όπου απελευθερώνετε οτιδήποτε οπουδήποτε
  με μόνο σκοπό το οικονομικό .κέρδος
  C) Ανεξέλικτη εισαγωγή και πώληση σε ιδιώτες ειδών που δεν έχουν
  σχέση την ελληνική ενδημική βιοποικιλότητα..

  Οι Κυνηγετικές οργανώσεις έχουν πια προσαρμοστεί εδώ και καιρό στην καινούργια νομοθεσία και παρόλη την ύπαρξη κάποιων μικρών προβλημάτων προσπαθούν και βρίσκονται στον σωστό δρόμο ακολουθώντας πιστά τον νόμο .απελευθερώνοντας πλέον μόνο θηράματα ελεγμένα γενετικά από κρατικά εκτροφεία. .
  Αυτό που τους λείπει κύριοι για να κάνουν θαύματα είναι η κρατική υποστήριξη και μάλιστα σε αντίθεση με άλλους όχι με επιδοτήσεις αλλά με το να δεχτείτε την συμμετοχή τους σε αποφάσεις που τους αφορούν και η οποία συμμετοχή είναι απαραίτητη λόγω των γνώσεων τους επί τέτοιων συγκεκριμένων εδικών θεμάτων .
  Εσείς αντιθέτως τους αποκλείετε και προωθείτε έμμεσα ακολουθώντας τις προτάσεις κάποιων συμβούλων σας καινούργια κρατικά και ιδιωτικά πάρκα κυνηγίου, που θα φέρουν μεγαλύτερο και ίσως οριστικό χτύπημα στην ενδημική βιοποικιλότητα .
  Για άλλη μία φορά δυστυχώς αποδεικνύεται η πλήρης άγνοια του κράτους και η λανθασμένη λειτουργία του .
  Θα μπορούσα να γράψω και άλλα πολλά γι αυτό το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της προστασίας της βιοποικιλότητας αλλά κλείνω μ αυτό.
  Θα ήθελα να λάβετε υπ όψη σας τα παραπάνω και επιτέλους να πράξετε το σωστό , επιτρέποντας την συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε θέματα που τους αφορούν και που γνωρίζουν καλά, ο μόνος κερδισμένος θα είναι η ίδια η ενδημική βιοποικιλότητα..

  Σας ευχαριστώ

  Γ Πέππας

 • 7 Ιουλίου 2010, 12:47 | Παντελής

  Οι κυνηγητικές οργανώσεις απελευθερώνουν θηράματα σύμφωνα με αυτά της αρεσκείας τους χωρίς καμία ενδυμική μελέτη. Μήπως θα έπρεπε αυτό να πραγματοποιείται απο κρατικά εκτροφεία σύμφωνα με κάποια έρευνα;