ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία Άρθρο 1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
2. Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους.
3. Οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες και ισομερώς κατανεμημένες.
4. Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.
5. Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
6. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση της εκδιδόμενης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7, υπουργικής απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της τελευταίας, εφόσον αυτή δημοσιευθεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 7, οι αιτήσεις για αδειοδότηση ΚΔΑΠ αξιολογούνται με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και το περιεχόμενο της παρ. 3 του παρόντος και καθορίζονται : α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, γ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, δ) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, ε) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, στ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία, η) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5, πλέον των οριζομένων στην παράγραφο αυτή και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια των ωφελούμενων παιδιών.
8. α) Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή κυρώσεων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, καθώς και τα αρμόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
β) Αντίστοιχα, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
9. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 7, καταργείται η υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1397).

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:34 | Λευκή

  Παράγραφος 1
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1 ως εξής:
  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Αιτιολόγηση:
  Α. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί πλέον και μέσω του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Δομών, πέρα από τον προνοιακό τους χαρακτήρα και ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας, ο οποίος τόσο ποιοτικά όσο και ουσιαστικά/πρακτικά τις χαρακτηρίζει. Τόσο από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που έχουν αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, όσο και από τις ίδιες τις ειδικότητες του προσωπικού (καταρτισμένοι, πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων) που εργάζονται στα ΚΔΑΠ, είναι αυτονόητο πως η λειτουργία των Δομών είναι παιδαγωγικής φύσεως. Θεωρούμε απόλυτα λογικό, εύλογο, δίκαιο και σωστό να γίνεται, λοιπόν, η ξεκάθαρη αυτή αναφορά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των ΚΔΑΠ στην πρώτη παράγραφο, η οποία αποτελεί στην ουσία τον «Ορισμό» των ΚΔΑΠ. Πόσο δε μάλλον όταν ήδη θεωρούνται και επίσημα ως χώροι διαπαιδαγώγησης οι Παιδικοί Σταθμοί και έχουν αναγνωριστεί ως παιδαγωγοί οι Βρεφονηπιοκόμοι που τους στελεχώνουν.
  Β. Αν και στο τέλος της παραγράφου 7 γίνεται αναφορά στο ότι τα ηλικιακά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προτείνουμε το ηλικιακό όριο των παιδιών να ξεκινάει από τα τέσσερα (4) έτη, καθώς με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων τα παιδιά αυτής της ηλικίας (προ-νήπια), στερούνται της δυνατότητας δημιουργικών δραστηριοτήτων εκτός του σχολικού ωραρίου (απογεύματα και καλοκαίρι). Πρόκειται για αίτημα που εκφράζεται έντονα και κατ’επανάληψη τα τελευταία χρόνια προς τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ από τους ίδιους τους γονείς.

  Παράγραφος 2
  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2 ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Αιτιολόγηση:
  Σκοπός των ΚΔΑΠ, πέρα από τον προφανή που περιγράφεται εύστοχα στην διατύπωση του σχεδίου νόμου και αφορά στα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και η πολύπλευρη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, η πολυδιάστατη βοήθεια που παρέχεται στους ίδιους τους γονείς μέσω της συμμετοχής των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ.
  Ενδεικτικά:
  Σε οικονομικό επίπεδο. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, εντελώς δωρεάν. Ιδιαίτερα γονείς από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, ή πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιώντας τα οφέλη των επιδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιση») δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε άλλες δομές και χώρους που θα χρειαζόταν να πληρώσουν για αυτές.
  Σε εργασιακό επίπεδο. Οι γονείς διατηρούν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας τους, έχοντας εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους εκτός σχολικού ωραρίου, τα απογεύματα, στους ασφαλείς και φιλόξενους χώρους των ΚΔΑΠ. Διαφορετικά θα έπρεπε ή ο ένας από τους δύο γονείς να μην εργάζεται για να είναι στο σπίτι με τα παιδιά ή να επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός με επιπλέον έξοδα για ένα άτομο να προσέχει τα παιδιά στο σπίτι όσο οι γονείς εργάζονται. Κάτι που στις μέρες μας λίγες οικογένειες μπορούν να καλύψουν οικονομικά.
  Σε κοινωνικό επίπεδο – δημογραφικό. Η «ανάσα» προσωπικού/οικογενειακού χρόνου, ατομικής σωματικής άσκησης και υγείας, ακόμα και χαλάρωσης/ξεκούρασης που εξασφαλίζουν οι γονείς, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονται στα ΚΔΑΠ, είναι χωρίς υπερβολή ανεκτίμητη. Είναι αυτή που θα δώσει σε ένα νέο ζευγάρι τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που χρειάζεται για να πάρει την πολύ δύσκολη στις μέρες μας απόφαση να κάνει ένα δεύτερο ή ακόμα και ένα τρίτο παιδί. Η ίδια η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι ένα από τα «εργαλεία» που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερο θετικών συνθηκών για την υποστήριξη των οικογενειών στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος.
  Για τους παραπάνω ενδεικτικούς λόγους, προτείνουμε να συμπληρωθεί στους σκοπούς των ΚΔΑΠ πέρα από τον παιδαγωγικό τους ρόλο και η διάσταση της κοινωνική τους προσφοράς προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.

  Παράγραφος 4
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Αιτιολόγηση:
  Αυτή τη στιγμή τα δημοτικά ΚΔΑΠ που στεγάζονται και λειτουργούν σε δημόσια σχολεία είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιούν και αίθουσες στις οποίες κατά την πρωινή λειτουργία του σχολείου πραγματοποιείται διδασκαλία. Ενδεχόμενη, απαγόρευση της χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στα ΚΔΑΠ αυτά και πολύ πιθανό κάποια να κινδυνέψουν με κλείσιμο. Μέσω της προτεινόμενης αναδιατύπωσης, προτείνουμε για το θέμα αυτό να έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε μαζί με την ΚΕΔΕ εκτενώς, κατά την επεξεργασία και διαμόρφωση της ΚΥΑ, κατά την οποία θεωρούμε δεδομένο ότι θα κληθούμε να συμμετάσχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της ΚΥΑ και δεν χρειάζεται να εισαχθεί μέσω του Άρθρου αυτού μία άκρως δεσμευτική διάταξη η οποία δεν έχει συζητηθεί επαρκώς με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Υπ.Παιδείας, ΚΕΔΕ, ΠΑΣΕΚΔΑΠ).

  Παράγραφος 5
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5 ως εξής:
  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

  Αιτιολόγηση:
  Α. Ο στόχος του συγκεκριμένου Άρθρου είναι αφενός να ελεγχθεί η προσέλευση των παιδιών και αφετέρου η συμμετοχή τους στις προσφερόμενες υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Εύλογος ο στόχος και θεμιτός. Παρόλα αυτά σε κάποια σημεία καθίσταται μη λειτουργικό το μέτρο, ο τρόπος μέσω του οποίου επιλέγει το Υπουργείο να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο. Το πρώτο σκέλος της ρύθμισης έχει να κάνει με την εφαρμογή καταγραφής ώρας άφιξης και αποχώρησης κάθε παιδιού σε πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόσουμε αυτήν την πραγματικά υπερβολική διαδικασία στην πράξη (η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά σε άλλη δομή πρόνοιας), θα πρέπει κάθε δημοτικό ΚΔΑΠ να στερηθεί τις παιδαγωγικές υπηρεσίες ενός εκ του εκπαιδευτικού προσωπικού του, ο/η οποίος/α θα πρέπει να είναι συνεχώς μπροστά από έναν υπολογιστή και να ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο για την ώρα που ήρθε και που έφυγε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε πως σε μία Δομή με 100 εγγεγραμμένα παιδιά, έρχονται καθημερινά περίπου 60-70 παιδιά και για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά ο υπεύθυνος θα χρειάζεται κατά μ.ο. από 2’ για την κάθε καταγραφή, θα απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 ώρες κάθε μέρα για να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα σταματάει το εργαστήριο, την ομαδική ή εξατομικευμένη δραστηριότητα που διδάσκει/επιβλέπει εκείνη τη στιγμή, διακόπτοντας τη ροή της, για να μεταβεί στον χώρο του γραφείου εκπαιδευτικών και να δηλώσει στην εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο ένα-ένα το κάθε παιδί που εισέρχεται ή εξέρχεται του χώρου. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε δημοτικές Δομές, οι οποίες είτε είναι οριακά στελεχωμένες είτε ακόμα και υποστελεχωμένες, ειδικά μετά τις απολύσεις και τις μειώσεις ωρών εργασίας που προέκυψαν λόγω της απαράδεκτης και καταστροφικής πολιτικής επιλογής για μείωση της χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ που εφαρμόστηκε μέσω του φετινού σχεδιασμού της Δράσης. Επίσης, υπάρχουν δομές που δεν διαθέτουν καν ίντερνετ ή ακόμα και υπολογιστή (τα ΚΔΑΠ πχ σε σχολικά κτίρια δεν έχουν καν πρόσβαση στα γραφεία των Δασκάλων του σχολείου, οπότε δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ), καθώς και ΚΔΑΠ στην περιφέρεια στα οποία με την πρώτη κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το τηλέφωνο.
  Ενώ, λοιπόν, ο στόχος της ρύθμισης είναι στην κατεύθυνση του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών κλπ., πρακτικά θα απαιτεί πολύ χρόνο για το άτομο που θα έχει τη ευθύνη αυτή και στην ουσία θα αποκοπεί από την παιδαγωγική διαδικασία αναλαμβάνοντας το ρόλο του «καταγραφέα». Και εδώ προφανώς μιλάμε για την πλειοψηφία των δημοτικών ΚΔΑΠ, στα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό, η δέσμευση του ενός εξ αυτών θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την κατακόρυφη υποβάθμιση της ποιότητας αλλά και της ποικιλίας των παρεχόμενων παιδαγωγικών υπηρεσιών στα παιδιά. Θεωρούμε πως ο στόχος της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τα παιδιά, αλλά και η ίδια η ασφάλεια των παιδιών, όπως γράφει και η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, και όχι η παραμικρή υποβάθμιση αυτών.
  Η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να ελεγχθεί με σιγουριά η συμμετοχή των παιδιών (ή η μη συμμετοχή τους), εφόσον αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της ρύθμισης, είναι οι αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι όπως έχουμε τονίσει και κατ’ιδίαν στις συναντήσεις, αφενός θα πρέπει να ενταθούν και να πυκνώσουν και αφετέρου θα πρέπει να διενεργούνται ΚΑΘ’ΟΛΗ τη διάρκεια του ωραρίου της Δομής και ΟΧΙ ΜΟΝΟ κατά την έναρξη του ωραρίου, όπως συνηθίζεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή, ορθά και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών σε μία Δομή με οκτάωρη λειτουργία, όταν διενεργούνται έλεγχοι μόνο κατά τα πρώτα 30 ή 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίας της. Δεν αντικατοπτρίζει τον ημερήσιο αριθμό συμμετεχόντων παιδιών η πρώτη ώρα λειτουργίας μας, ούτε και το τελευταίο μισάωρό της. Αυτό δεν είναι κάτι ούτε κρυφό, ούτε κακό, ούτε παράνομο, ούτε παράλογο. Τα παιδιά προσέχονται και αποχωρούν ΣΤΑΔΙΑΚΑ. Η real time καταγραφή ακούγεται απόλυτα αποτελεσματική ως προς τον στόχο του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών, αλλά αν το προσεγγίσουμε πρακτικά, όπως αναφέραμε παραπάνω, απαιτεί τη δέσμευση ενός ατόμου από το προσωπικό για να ασχολείται με προσοχή και ακρίβεια ΜΟΝΟ με αυτό, για να μη γίνει βεβαίως κάποιο λάθος και γεννηθούν νέα, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω αυτού. Σας διαβεβαιώνουμε πως με τα σημερινά δεδομένα ΔΕΝ περισσεύει, στα δημοτικά τουλάχιστον ΚΔΑΠ, αυτό το επιπλέον άτομο. Είμαστε ήδη οριακά στελεχωμένοι και ένα τέτοιο χρονικά απαιτητικό επιπλέον καθήκον, θα αποδυναμώσει τα ΚΔΑΠ ως προς τις παρεχόμενες παιδαγωγικές υπηρεσίες ακόμα περισσότερο.
  Β. Το δεύτερο σημείο της Παραγράφου 5 στο οποίο έχουμε ένσταση είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης των παιδιών να παρακολουθούν «ισομερώς», ισόχρονα δηλαδή, την κάθε προσφερόμενη δραστηριότητα-εργαστήριο. Ο λόγος που εισάγεται η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σαφής και ο στόχος που θέτει είναι σωστός (αντιμετώπιση φαινομένων μονοθεματικών ΚΔΑΠ, ακαδημίες ποδοσφαίρου κλπ). Η διατύπωση όμως μέσω της οποίας επιχειρείται να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος και να επιλυθεί το πρόβλημα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόσιμη λύση, καθώς θα επιφέρει άλλα προβλήματα στη λειτουργία μας. Εξηγούμε με μορφή ερώτησης υπόθεσης εργασίας:
  Έστω ότι έχουμε σε ένα ΚΔΑΠ τις δραστηριότητες εικαστικά, μουσική, γυμναστική. Σύμφωνα με τη διατύπωση της ρύθμισης, το κάθε παιδί θα πρέπει να συμμετέχει ισομερώς, δηλαδή για ίσες ώρες, σε όλες τις δραστηριότητες. Έστω ότι κάποιο παιδί έχει κλίση και του αρέσουν περισσότερο τα εικαστικά και θέλει να συμμετέχει καθημερινά στα αντίστοιχα εργαστήρια, ενώ η μουσική δεν του αρέσει και τόσο οπότε επιθυμεί να κάνει μόνο μία ώρα την εβδομάδα ή και καθόλου. Θα το αναγκάσουμε να κάνει και μουσική, που δεν του αρέσει τόσο, ίσες ώρες όσες συμμετείχε στο εικαστικό εργαστήρι που είναι η κλίση του και το ταλέντο του, απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τον στόχο που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη; Χρειάζεται μία διαφορετική διατύπωση που να εξυπηρετεί την αρχική φιλοσοφία τόσο της ρύθμισης, όσο και την φιλοσοφία του χαρακτήρα των ΚΔΑΠ. Δεν είναι δυνατόν τα ΚΔΑΠ που έχουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους την ελευθερία στην επιλογή της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών, να καταντήσουν εντελώς δυσλειτουργικά ή με χαρακτήρα καταναγκασμού των παιδιών ως προς τις δραστηριότητές τους. Το μόνο αποτέλεσμα που θα φέρει η τυχόν εφαρμογή της ρύθμισης αυτής με την συγκεκριμένη διατύπωση είναι να «αναγκάζουμε» τα παιδιά να συμμετέχουν, θέλουν – δεν θέλουν, ισομερώς και ισόχρονα σε όλες τις δραστηριότητες, είτε τους αρέσουν, είτε δεν τους αρέσουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν πίεση και να μην επιθυμούν να ξανάρθουν.
  Συμπερασματικά, ο στόχος της πολύπλευρης δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, δηλαδή η απασχόλησή τους σε ποικίλες και διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να προβλεφθεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να υποχρεώσουμε τα παιδιά να συμμετέχουν ισομερώς και ισοχρόνως σε αυτές. Πρέπει η νομοθεσία να διασφαλίζει ότι κάθε ΚΔΑΠ θα προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση υποχρεωτικά μία ποικιλία δραστηριοτήτων (π.χ. τουλάχιστον τρεις διαφορετικές δραστηριότητες) οι οποίες θα προσφέρονται ισόχρονα μοιρασμένες εντός του εβδομαδιαίου προγράμματος, διαθέτοντας παράλληλα και τις κατάλληλες αντίστοιχες ειδικότητες παιδαγωγικού προσωπικού για καθεμιά από αυτές και τα παιδιά με τους γονείς θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν σε ποια εργαστήρια/δραστηριότητες θα συμμετέχουν.

  Παράγραφος 7
  Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 7 να προστεθεί εδάφιο «θ.» ως εξής:
  θ. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ.

  Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ.

  Γενικό σχόλιο επί των στόχων του άρθρου 1 που αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένα στις σελίδες 32-33:
  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πουθενά δεν αναφέρονται ως Στόχοι της νομοθετικής παρέμβασης:
  1. η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων,
  2. η μέριμνα-πολιτική βούληση για την στήριξη της οικονομικής τους βιωσιμότητας και της χρηματοδότησής τους,
  3. η μέριμνα-πολιτική βούληση για την επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας,
  4. η μέριμνα-πολιτική βούληση για περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού των Δομών για να επικαιροποιούνται οι γνώσεις τους πάνω στις ειδικότητές τους.

  Πλήρης απουσία στοχοθεσίας με θετικό πρόσιμο για μία τόσο σημαντική δομή Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι στόχοι αφορούν μόνο σε ελέγχους, κυρώσεις, απαγορεύσεις και δυσλειτουργικές έως και καταστροφικές για την φιλοσοφία των Δομών «καινοτόμες» ρυθμίσεις, οι οποίες αντί να κάνουν πιο εύκολο το έργο μας, το δυσχεραίνουν. Αντί να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο προτείνονται, θα προκαλέσουν νέα επιμέρους προβλήματα στη λειτουργία μας και θα προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδαγωγικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:10 | Νίκος Τσακνακης

  Σκοπός των ΚΔΑΠ, πέρα από τον προφανή που περιγράφεται εύστοχα στην διατύπωση του σχεδίου νόμου και αφορά στα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και η πολύπλευρη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, η πολυδιάστατη βοήθεια που παρέχεται στους ίδιους τους γονείς μέσω της συμμετοχής των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ.

  Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, εντελώς δωρεάν. Ιδιαίτερα γονείς από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, ή πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιώντας τα οφέλη των επιδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιση») δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε άλλες δομές και χώρους που θα χρειαζόταν να πληρώσουν για αυτές.

  Οι γονείς διατηρούν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας τους, έχοντας εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους εκτός σχολικού ωραρίου, τα απογεύματα, στους ασφαλείς και φιλόξενους χώρους των ΚΔΑΠ. Διαφορετικά θα έπρεπε ή ο ένας από τους δύο γονείς να μην εργάζεται για να είναι στο σπίτι με τα παιδιά ή να επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός με επιπλέον έξοδα για ένα άτομο να προσέχει τα παιδιά στο σπίτι όσο οι γονείς εργάζονται. Κάτι που στις μέρες μας λίγες οικογένειες μπορούν να καλύψουν οικονομικά.
  Σε κοινωνικό επίπεδο – δημογραφικό. Η «ανάσα» προσωπικού/οικογενειακού χρόνου, ατομικής σωματικής άσκησης και υγείας, ακόμα και χαλάρωσης/ξεκούρασης που εξασφαλίζουν οι γονείς, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονται στα ΚΔΑΠ, είναι χωρίς υπερβολή ανεκτίμητη. Είναι αυτή που θα δώσει σε ένα νέο ζευγάρι τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που χρειάζεται για να πάρει την πολύ δύσκολη στις μέρες μας απόφαση να κάνει ένα δεύτερο ή ακόμα και ένα τρίτο παιδί. Η ίδια η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι ένα από τα «εργαλεία» που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερο θετικών συνθηκών για την υποστήριξη των οικογενειών στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος.
  Για τους παραπάνω ενδεικτικούς λόγους, προτείνουμε να συμπληρωθεί στους σκοπούς των ΚΔΑΠ πέρα από τον παιδαγωγικό τους ρόλο και η διάσταση της κοινωνική τους προσφοράς προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:04 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ

  «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Παράγραφος 1
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1 ως εξής:
  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Αιτιολόγηση:
  Α. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί πλέον και μέσω του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Δομών, πέρα από τον προνοιακό τους χαρακτήρα και ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας, ο οποίος τόσο ποιοτικά όσο και ουσιαστικά/πρακτικά τις χαρακτηρίζει. Τόσο από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που έχουν αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, όσο και από τις ίδιες τις ειδικότητες του προσωπικού (καταρτισμένοι, πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων) που εργάζονται στα ΚΔΑΠ, είναι αυτονόητο πως η λειτουργία των Δομών είναι παιδαγωγικής φύσεως. Θεωρούμε απόλυτα λογικό, εύλογο, δίκαιο και σωστό να γίνεται, λοιπόν, η ξεκάθαρη αυτή αναφορά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των ΚΔΑΠ στην πρώτη παράγραφο, η οποία αποτελεί στην ουσία τον «Ορισμό» των ΚΔΑΠ. Πόσο δε μάλλον όταν ήδη θεωρούνται και επίσημα ως χώροι διαπαιδαγώγησης οι Παιδικοί Σταθμοί και έχουν αναγνωριστεί ως παιδαγωγοί οι Βρεφονηπιοκόμοι που τους στελεχώνουν.
  Β. Αν και στο τέλος της παραγράφου 7 γίνεται αναφορά στο ότι τα ηλικιακά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προτείνουμε το ηλικιακό όριο των παιδιών να ξεκινάει από τα τέσσερα (4) έτη, καθώς με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων τα παιδιά αυτής της ηλικίας (προ-νήπια), στερούνται της δυνατότητας δημιουργικών δραστηριοτήτων εκτός του σχολικού ωραρίου (απογεύματα και καλοκαίρι). Πρόκειται για αίτημα που εκφράζεται έντονα και κατ’επανάληψη τα τελευταία χρόνια προς τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ από τους ίδιους τους γονείς.

  Παράγραφος 2
  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2 ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Αιτιολόγηση:
  Σκοπός των ΚΔΑΠ, πέρα από τον προφανή που περιγράφεται εύστοχα στην διατύπωση του σχεδίου νόμου και αφορά στα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και η πολύπλευρη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, η πολυδιάστατη βοήθεια που παρέχεται στους ίδιους τους γονείς μέσω της συμμετοχής των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ.
  Ενδεικτικά:
  Σε οικονομικό επίπεδο. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, εντελώς δωρεάν. Ιδιαίτερα γονείς από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, ή πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιώντας τα οφέλη των επιδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιση») δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε άλλες δομές και χώρους που θα χρειαζόταν να πληρώσουν για αυτές.
  Σε εργασιακό επίπεδο. Οι γονείς διατηρούν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας τους, έχοντας εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους εκτός σχολικού ωραρίου, τα απογεύματα, στους ασφαλείς και φιλόξενους χώρους των ΚΔΑΠ. Διαφορετικά θα έπρεπε ή ο ένας από τους δύο γονείς να μην εργάζεται για να είναι στο σπίτι με τα παιδιά ή να επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός με επιπλέον έξοδα για ένα άτομο να προσέχει τα παιδιά στο σπίτι όσο οι γονείς εργάζονται. Κάτι που στις μέρες μας λίγες οικογένειες μπορούν να καλύψουν οικονομικά.
  Σε κοινωνικό επίπεδο – δημογραφικό. Η «ανάσα» προσωπικού/οικογενειακού χρόνου, ατομικής σωματικής άσκησης και υγείας, ακόμα και χαλάρωσης/ξεκούρασης που εξασφαλίζουν οι γονείς, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονται στα ΚΔΑΠ, είναι χωρίς υπερβολή ανεκτίμητη. Είναι αυτή που θα δώσει σε ένα νέο ζευγάρι τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που χρειάζεται για να πάρει την πολύ δύσκολη στις μέρες μας απόφαση να κάνει ένα δεύτερο ή ακόμα και ένα τρίτο παιδί. Η ίδια η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι ένα από τα «εργαλεία» που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερο θετικών συνθηκών για την υποστήριξη των οικογενειών στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος.
  Για τους παραπάνω ενδεικτικούς λόγους, προτείνουμε να συμπληρωθεί στους σκοπούς των ΚΔΑΠ πέρα από τον παιδαγωγικό τους ρόλο και η διάσταση της κοινωνική τους προσφοράς προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.

  Παράγραφος 4
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Αιτιολόγηση:
  Αυτή τη στιγμή τα δημοτικά ΚΔΑΠ που στεγάζονται και λειτουργούν σε δημόσια σχολεία είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιούν και αίθουσες στις οποίες κατά την πρωινή λειτουργία του σχολείου πραγματοποιείται διδασκαλία. Ενδεχόμενη, απαγόρευση της χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στα ΚΔΑΠ αυτά και πολύ πιθανό κάποια να κινδυνέψουν με κλείσιμο. Μέσω της προτεινόμενης αναδιατύπωσης, προτείνουμε για το θέμα αυτό να έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε μαζί με την ΚΕΔΕ εκτενώς, κατά την επεξεργασία και διαμόρφωση της ΚΥΑ, κατά την οποία θεωρούμε δεδομένο ότι θα κληθούμε να συμμετάσχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της ΚΥΑ και δεν χρειάζεται να εισαχθεί μέσω του Άρθρου αυτού μία άκρως δεσμευτική διάταξη η οποία δεν έχει συζητηθεί επαρκώς με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Υπ.Παιδείας, ΚΕΔΕ, ΠΑΣΕΚΔΑΠ).

  Παράγραφος 5
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5 ως εξής:
  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

  Αιτιολόγηση:
  Α. Ο στόχος του συγκεκριμένου Άρθρου είναι αφενός να ελεγχθεί η προσέλευση των παιδιών και αφετέρου η συμμετοχή τους στις προσφερόμενες υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Εύλογος ο στόχος και θεμιτός. Παρόλα αυτά σε κάποια σημεία καθίσταται μη λειτουργικό το μέτρο, ο τρόπος μέσω του οποίου επιλέγει το Υπουργείο να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο. Το πρώτο σκέλος της ρύθμισης έχει να κάνει με την εφαρμογή καταγραφής ώρας άφιξης και αποχώρησης κάθε παιδιού σε πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόσουμε αυτήν την πραγματικά υπερβολική διαδικασία στην πράξη (η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά σε άλλη δομή πρόνοιας), θα πρέπει κάθε δημοτικό ΚΔΑΠ να στερηθεί τις παιδαγωγικές υπηρεσίες ενός εκ του εκπαιδευτικού προσωπικού του, ο/η οποίος/α θα πρέπει να είναι συνεχώς μπροστά από έναν υπολογιστή και να ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο για την ώρα που ήρθε και που έφυγε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε πως σε μία Δομή με 100 εγγεγραμμένα παιδιά, έρχονται καθημερινά περίπου 60-70 παιδιά και για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά ο υπεύθυνος θα χρειάζεται κατά μ.ο. από 2’ για την κάθε καταγραφή, θα απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 ώρες κάθε μέρα για να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα σταματάει το εργαστήριο, την ομαδική ή εξατομικευμένη δραστηριότητα που διδάσκει/επιβλέπει εκείνη τη στιγμή, διακόπτοντας τη ροή της, για να μεταβεί στον χώρο του γραφείου εκπαιδευτικών και να δηλώσει στην εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο ένα-ένα το κάθε παιδί που εισέρχεται ή εξέρχεται του χώρου. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε δημοτικές Δομές, οι οποίες είτε είναι οριακά στελεχωμένες είτε ακόμα και υποστελεχωμένες, ειδικά μετά τις απολύσεις και τις μειώσεις ωρών εργασίας που προέκυψαν λόγω της απαράδεκτης και καταστροφικής πολιτικής επιλογής για μείωση της χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ που εφαρμόστηκε μέσω του φετινού σχεδιασμού της Δράσης. Επίσης, υπάρχουν δομές που δεν διαθέτουν καν ίντερνετ ή ακόμα και υπολογιστή (τα ΚΔΑΠ πχ σε σχολικά κτίρια δεν έχουν καν πρόσβαση στα γραφεία των Δασκάλων του σχολείου, οπότε δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ), καθώς και ΚΔΑΠ στην περιφέρεια στα οποία με την πρώτη κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το τηλέφωνο.
  Ενώ, λοιπόν, ο στόχος της ρύθμισης είναι στην κατεύθυνση του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών κλπ., πρακτικά θα απαιτεί πολύ χρόνο για το άτομο που θα έχει τη ευθύνη αυτή και στην ουσία θα αποκοπεί από την παιδαγωγική διαδικασία αναλαμβάνοντας το ρόλο του «καταγραφέα». Και εδώ προφανώς μιλάμε για την πλειοψηφία των δημοτικών ΚΔΑΠ, στα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό, η δέσμευση του ενός εξ αυτών θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την κατακόρυφη υποβάθμιση της ποιότητας αλλά και της ποικιλίας των παρεχόμενων παιδαγωγικών υπηρεσιών στα παιδιά. Θεωρούμε πως ο στόχος της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τα παιδιά, αλλά και η ίδια η ασφάλεια των παιδιών, όπως γράφει και η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, και όχι η παραμικρή υποβάθμιση αυτών.
  Η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να ελεγχθεί με σιγουριά η συμμετοχή των παιδιών (ή η μη συμμετοχή τους), εφόσον αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της ρύθμισης, είναι οι αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι όπως έχουμε τονίσει και κατ’ιδίαν στις συναντήσεις, αφενός θα πρέπει να ενταθούν και να πυκνώσουν και αφετέρου θα πρέπει να διενεργούνται ΚΑΘ’ΟΛΗ τη διάρκεια του ωραρίου της Δομής και ΟΧΙ ΜΟΝΟ κατά την έναρξη του ωραρίου, όπως συνηθίζεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή, ορθά και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών σε μία Δομή με οκτάωρη λειτουργία, όταν διενεργούνται έλεγχοι μόνο κατά τα πρώτα 30 ή 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίας της. Δεν αντικατοπτρίζει τον ημερήσιο αριθμό συμμετεχόντων παιδιών η πρώτη ώρα λειτουργίας μας, ούτε και το τελευταίο μισάωρό της. Αυτό δεν είναι κάτι ούτε κρυφό, ούτε κακό, ούτε παράνομο, ούτε παράλογο. Τα παιδιά προσέχονται και αποχωρούν ΣΤΑΔΙΑΚΑ. Η real time καταγραφή ακούγεται απόλυτα αποτελεσματική ως προς τον στόχο του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών, αλλά αν το προσεγγίσουμε πρακτικά, όπως αναφέραμε παραπάνω, απαιτεί τη δέσμευση ενός ατόμου από το προσωπικό για να ασχολείται με προσοχή και ακρίβεια ΜΟΝΟ με αυτό, για να μη γίνει βεβαίως κάποιο λάθος και γεννηθούν νέα, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω αυτού. Σας διαβεβαιώνουμε πως με τα σημερινά δεδομένα ΔΕΝ περισσεύει, στα δημοτικά τουλάχιστον ΚΔΑΠ, αυτό το επιπλέον άτομο. Είμαστε ήδη οριακά στελεχωμένοι και ένα τέτοιο χρονικά απαιτητικό επιπλέον καθήκον, θα αποδυναμώσει τα ΚΔΑΠ ως προς τις παρεχόμενες παιδαγωγικές υπηρεσίες ακόμα περισσότερο.
  Β. Το δεύτερο σημείο της Παραγράφου 5 στο οποίο έχουμε ένσταση είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης των παιδιών να παρακολουθούν «ισομερώς», ισόχρονα δηλαδή, την κάθε προσφερόμενη δραστηριότητα-εργαστήριο. Ο λόγος που εισάγεται η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σαφής και ο στόχος που θέτει είναι σωστός (αντιμετώπιση φαινομένων μονοθεματικών ΚΔΑΠ, ακαδημίες ποδοσφαίρου κλπ). Η διατύπωση όμως μέσω της οποίας επιχειρείται να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος και να επιλυθεί το πρόβλημα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόσιμη λύση, καθώς θα επιφέρει άλλα προβλήματα στη λειτουργία μας. Εξηγούμε με μορφή ερώτησης υπόθεσης εργασίας:
  Έστω ότι έχουμε σε ένα ΚΔΑΠ τις δραστηριότητες εικαστικά, μουσική, γυμναστική. Σύμφωνα με τη διατύπωση της ρύθμισης, το κάθε παιδί θα πρέπει να συμμετέχει ισομερώς, δηλαδή για ίσες ώρες, σε όλες τις δραστηριότητες. Έστω ότι κάποιο παιδί έχει κλίση και του αρέσουν περισσότερο τα εικαστικά και θέλει να συμμετέχει καθημερινά στα αντίστοιχα εργαστήρια, ενώ η μουσική δεν του αρέσει και τόσο οπότε επιθυμεί να κάνει μόνο μία ώρα την εβδομάδα ή και καθόλου. Θα το αναγκάσουμε να κάνει και μουσική, που δεν του αρέσει τόσο, ίσες ώρες όσες συμμετείχε στο εικαστικό εργαστήρι που είναι η κλίση του και το ταλέντο του, απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τον στόχο που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη; Χρειάζεται μία διαφορετική διατύπωση που να εξυπηρετεί την αρχική φιλοσοφία τόσο της ρύθμισης, όσο και την φιλοσοφία του χαρακτήρα των ΚΔΑΠ. Δεν είναι δυνατόν τα ΚΔΑΠ που έχουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους την ελευθερία στην επιλογή της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών, να καταντήσουν εντελώς δυσλειτουργικά ή με χαρακτήρα καταναγκασμού των παιδιών ως προς τις δραστηριότητές τους. Το μόνο αποτέλεσμα που θα φέρει η τυχόν εφαρμογή της ρύθμισης αυτής με την συγκεκριμένη διατύπωση είναι να «αναγκάζουμε» τα παιδιά να συμμετέχουν, θέλουν – δεν θέλουν, ισομερώς και ισόχρονα σε όλες τις δραστηριότητες, είτε τους αρέσουν, είτε δεν τους αρέσουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν πίεση και να μην επιθυμούν να ξανάρθουν.
  Συμπερασματικά, ο στόχος της πολύπλευρης δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, δηλαδή η απασχόλησή τους σε ποικίλες και διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να προβλεφθεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να υποχρεώσουμε τα παιδιά να συμμετέχουν ισομερώς και ισοχρόνως σε αυτές. Πρέπει η νομοθεσία να διασφαλίζει ότι κάθε ΚΔΑΠ θα προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση υποχρεωτικά μία ποικιλία δραστηριοτήτων (π.χ. τουλάχιστον τρεις διαφορετικές δραστηριότητες) οι οποίες θα προσφέρονται ισόχρονα μοιρασμένες εντός του εβδομαδιαίου προγράμματος, διαθέτοντας παράλληλα και τις κατάλληλες αντίστοιχες ειδικότητες παιδαγωγικού προσωπικού για καθεμιά από αυτές και τα παιδιά με τους γονείς θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν σε ποια εργαστήρια/δραστηριότητες θα συμμετέχουν.

  Παράγραφος 7
  Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 7 να προστεθεί εδάφιο «θ.» ως εξής:
  θ. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ.

  Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ.

  Γενικό σχόλιο επί των στόχων του άρθρου 1 που αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένα στις σελίδες 32-33:
  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πουθενά δεν αναφέρονται ως Στόχοι της νομοθετικής παρέμβασης:
  1. η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων,
  2. η μέριμνα-πολιτική βούληση για την στήριξη της οικονομικής τους βιωσιμότητας και της χρηματοδότησής τους,
  3. η μέριμνα-πολιτική βούληση για την επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας,
  4. η μέριμνα-πολιτική βούληση για περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού των Δομών για να επικαιροποιούνται οι γνώσεις τους πάνω στις ειδικότητές τους.

  Πλήρης απουσία στοχοθεσίας με θετικό πρόσιμο για μία τόσο σημαντική δομή Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι στόχοι αφορούν μόνο σε ελέγχους, κυρώσεις, απαγορεύσεις και δυσλειτουργικές έως και καταστροφικές για την φιλοσοφία των Δομών «καινοτόμες» ρυθμίσεις, οι οποίες αντί να κάνουν πιο εύκολο το έργο μας, το δυσχεραίνουν. Αντί να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο προτείνονται, θα προκαλέσουν νέα επιμέρους προβλήματα στη λειτουργία μας και θα προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδαγωγικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:24 | Λένα Νίκου

  Σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή προσέλευσης/αποχώρησης των παιδιών στα ΚΔΑΠ σε πραγματικό χρόνο, το μέτρο δεν είναι λειτουργικό και στην πράξη αδύνατο να εφαρμοστεί όταν η θέση των εκπαιδευτών είναι δίπλα στα παιδιά απασχολώντας τα δημιουργικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για να εφαρμοστεί θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα πρέπει αποκλειστικά να ασχολείται με την καταγραφή αυτή, κάτι που το στερεί αυτόματα από το να απασχολεί τα παιδιά και να πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η «πολυτέλεια» αυτή θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να φεύγει από την αίθουσα σταματώντας τη ροή του εργαστηρίου και βάζοντας σε «αναμονή» τα υπόλοιπα παιδιά ώστε να κάνει την καταγραφή.
  Επιπλέον, με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων τα παιδιά αυτής της ηλικίας (προ-νήπια), στερούνται της δυνατότητας δημιουργικών δραστηριοτήτων εκτός του σχολικού ωραρίου οπότε προτείνω το ηλικιακό όριο των παιδιών να ξεκινάει από τα τέσσερα (4) έτη.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:15 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ

  Αξιολογώντας τα σχόλια και κάνοντας ανάγνωση το Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται και έχοντας την εμπειρία τόσο του γονέα όσο και του εκπαιδευτικού και μάλιστα σε θέση Διοίκησης που κατέχω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο:
  Α) Όσον αφορά τις Κτιριοδομικές Υποδομές, για να μη βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση ως Πολίτες να απορούμε πως καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εν μία νυκτί μετατρέπονται σε Παιδαγωγικές Δομές προνοιακού χαρακτήρα και μάλιστα εν μέσω covid 19 και ταυτόχρονα να χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.
  Β) Όσον αφορά τις Δραστηριότητες που αναπτύσσονται οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν τον Παιδαγωγικό Χαρακτήρα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τους στόχους που θέτει το Υπουργείο Παιδείας για παιδιά αντίστοιχης ηλικίας και μάλιστα να λειτουργεί συμπληρωματικά έτσι ώστε οι οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα να μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους δεξιότητες ζωής.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:48 | Ιωάννης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:41 | ΝΙΚΗ

  Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι δομές που προϋπήρχαν της ίδρυσης του ολοήμερου σχολείου και μάλιστα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για κάποια χρόνια. Στη συνέχεια με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μετατράπηκαν σε διάφορους τύπους Ολοήμερου Σχολείου. Παράλληλα με τη λειτουργία του ολοήμερου επαναλειτούργησαν τα δημοτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης από το 2007 έως σήμερα. Αυτή τη φορά όμως το καθεστώς λειτουργίας τους και η χρηματοδότηση πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής. Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι οι ίδιοι, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί με έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες χωρίς να λείπει όμως η παιδαγωγική διάσταση που αποσκοπεί στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των παιδιών μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες.
  Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κατά κοινή ομολογία αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές και απαραίτητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο συγκεκριμένος θεσμός έχει καινοτόμο χαρακτήρα και απευθύνεται σε πολλούς μαθητές ανεξάρτητα από κοινωνική, οικονομική ή πολιτιστική προέλευση. Η αναγκαιότητα συνέχισης και ενδυνάμωσης του θεσμού αυτού σε κοινωνικό επίπεδο έγκειται στην αλλαγή της δομής της οικογένειας όπου εργάζονται τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αλλά και στην απουσία των παππούδων από το σπίτι για να φροντίζουν τα παιδιά. Επίσης, προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση των άνεργων γυναικών απαγκιστρώνοντας αυτές για κάποιες ώρες από την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών. Η ύπαρξη των δομών αυτών λύνουν το πρόβλημα φύλαξης και προσοχής των παιδιών και των εργαζομένων και των άνεργων γονέων καθώς έχει εκτεταμένο ωράριο και προβλέπει ακόμα και το ωράριο καταστημάτων.Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό που τα ΚΔΑΠ λειτουργούν ώς τις 10:00μμ, ειδικά για τους γονείς που εργάζονται έως τις 9:00μμ.
  Σήμερα λοιπόν, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης δεν είναι απλά ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή μία πρόσκαιρη πολιτική των ΟΤΑ. Με το πέρας των χρόνων και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, πλέον έχουν οργανωθεί σωστά, έχουν στελεχωθεί στοχευμένα (αλλά όχι επαρκώς), εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονες δραστηριότητες με αποτέλεσμα να έχουν γίνει θεσμός ο οποίος έχει διεισδύσει στη ζωή και στην καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους. Αυτό αποδεικνύεται από την συνεχή αύξηση εισροής μαθητών σε αυτές τις δομές και επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  Άλλο ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θεωρείται ότι διαχειρίζεται αυτός ο θεσμός είναι η μείωση και εξάλειψη των ανισοτήτων. Καταπολεμά την ανισότητα ως προς τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε βάρος των μαθητών που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των δομών δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς (καθώς η επιλογή των ωφελούμενων μητέρων γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια). Επίσης ενισχύει τους μαθητές των οποίων οι γονείς δυσκολεύονται να παρέχουν βοήθεια στις σχολικές εργασίες λόγω της έλλειψης χρόνου ή γνώσεων.
  Επιπλέον, από τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ, – οι οποίες εκτός από επιμορφωτικό έχουν και ψυχαγωγικό ρόλο – και από την αυτονομία που έχουν οι δομές αυτές ως προς την επιλογή των αντικειμένων των δραστηριοτήτων, μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα και έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα και εθνικότητα. Τέλος στα ΚΔΑΠ, καλλιεργείται η ελεύθερη έκφραση και δημιουργία, η αυτενέργεια, η λήψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης.
  Σε παιδαγωγικό επίπεδο τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες όπου στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να διαλέξουν αυτά που τους αρέσουν και έχουν κλίση, έτσι ώστε να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που τους ενδιαφέρουν. Επίσης, δίνεται έμφαση όχι μόνο στη γνώση αλλά και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων. Μέσα από ομαδικές δράσεις αναπτύσσουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα τους, μαθαίνουν να αποδέχονται τους άλλους, να συνεργάζονται μαζί τους και να δείχνουν υπευθυνότητα. Η μέθοδος διδασκαλίας στις δομές αυτές έχουν πιο συμμετοχικό χαρακτήρα και προωθούν τις εργασίες σε ομάδες. Επίσης οι εκπαιδευτικοί εποπτεύουν και καθοδηγούν με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο τους μαθητές. Ουσιαστικά αντικαθιστούν τους γονείς που είχαν αυτή την ευθύνη κι έτσι τους απαλλάσσει από ένα επιπρόσθετο βάρος, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.Γι αυτό το λόγο, δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση να υποχρεωθεί κανένας μαθητής να παρακολουθήσει δραστηριότητα μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει την ημερήσια/εβδομαδιαία χρονική του παρουσία στο ΚΔΑΠ.
  Επίσης,προτείνουμε το ηλικιακό όριο των παιδιών να ξεκινάει από τα τέσσερα (4) έτη, καθώς με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων τα παιδιά αυτής της ηλικίας (προ-νήπια), στερούνται της δυνατότητας δημιουργικών δραστηριοτήτων εκτός του σχολικού ωραρίου (απογεύματα και καλοκαίρι).
  Όσον αφορά τη συστέγαση των ΚΔΑΠ στις σχολικές εγκατστάσεις, κάτι που προβλέπεται και με ΦΕΚ, δημιουργούνται κάποια προβλήματα.Από τη μία πλευρά βέβαια, η στάση των διευθυντών είναι απόλυτα κατανοητή καθώς πίσω τους έχουν το Υπουργείο Παιδείας, έναν φορέα που είναι δαιδαλώδης με αυστηρή νομοθεσία, υποχρεώσεις, ευθύνες ακόμα και ως προς τη χρήση των σχολικών κτιρίων. Από την άλλη όμως, οφείλουν να γίνουν πιο διαλλακτικοί, να αφουγκραστούν τις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών των ΚΔΑΠ και να αποδεχτούν τις αλλαγές που προκύπτουν από αυτή τη νέα συνεργασία και συνύπαρξη.
  Από τη στιγμή λοιπόν, που εξασφαλιστούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ως προς την οργάνωση και διοίκηση – ηγεσία των δομών αυτών αλλά και ως προς το κοινωνικο-εκπαιδευτικό περιεχόμενό τους, το μόνο που μένει είναι η σύζευξη του Υπουργείου Παιδείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ενσωμάτωση των δομών αυτών στο Σύγχρονο Σχολείο. Από αυτή τη συνεργασία είναι βέβαιο ότι θα γεννηθεί ένα νέο Σύγχρονο Σχολείο φτιαγμένο με αγάπη, ελεύθερη συνεργασία και απαλλαγμένο από ελλείψεις και αντιφάσεις του παρελθόντος. Ένα Σύγχρονο Σχολείο που θα καλύπτει πολύπλευρες διαστάσεις της αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία του παιδιού, προσαρμοσμένο παράλληλα στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:34 | Άννα

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:44 | ΠΑΤΑΚΑ Κατερίνα

  27 Οκτωβρίου 2020, 16:16 | Λιάγγας ΟωαννηςΜόνιμος ΣύνδεσμοςΠΡΟΤΑΣΕΙΣ• Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.• Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.• Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.• Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.• Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:52 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,27 Οκτωβρίου 2020, 13:31
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:57 | ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΠΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,27 Οκτωβρίου 2020, 13:31
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:53 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ   ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι  προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:15 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,27 Οκτωβρίου 2020, 13:31
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:45 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:59 | ΛΕΝΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:55 | ΣΒΙΓΚΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,27 Οκτωβρίου 2020, 13:31
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:17 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,27 Οκτωβρίου 2020, 13:31
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:39 | Νικος

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:30 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΑΚΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ• Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.• Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.• Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.• Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.• Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:50 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΡΣΑΜΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ,27 Οκτωβρίου 2020, 13:31
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ . ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ .

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:24 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗ

  «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:30 | ΛΗΔΑ ΔΕΣΙΚΟΥ

  «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:29 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:21 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

  «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:21 | Πασχαλης ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:59 | ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:10 | Μαρία Αλεξούδη

  «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

  http://www.opengov.gr/minlab/?p=4731

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:57 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:43 | Κωνσταντίνα

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:44 | Σαρλη Ντανου Νικολετα

  Οσον αφορα την παραγραφο 5 ειναι πρακτικα αδυνατο να τηρειται η ηλεκτρονικη καταγραφη παρουσιων α απουσιων των παιδιων καθως προκυπτουν πολλα κολληματα στην εργασιακη καθημερινοτητα. Ενα πολυ συγκεκριμενο παραδειγμα ειναι η δικια μας επικειμενη αλλαγη κτηριου που θα εχει ως αποτελεσμα ενα μεγαλο διαστημα χβεις συνδεση στο ιντερνετ.

 • Θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι πως τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ συνιστούν έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς της χώρας, και τον μοναδικό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όσο και των οικογενειών τους καθώς προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα και υποστηρίζουν τις οικογένειες με ανήλικους και ενήλικους με αναπηρία. Ωστόσο, ολοκληρώνοντας ο εν λόγω θεσμός μια σημαντική και πετυχημένη περίοδο λειτουργίας 21 ετών περίπου, οφείλει να περάσει σε μια νέα εποχή. Για την Ε.Σ.Α.μεΑ. η νέα εποχή σημαίνει: i) τη θωράκιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα των δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ μέσω σταθερής χρηματοδότησης του λειτουργικού κόστους τους σε συνδυασμό με ασφαλείς, μόνιμες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των δομών, ii) την επέκταση του θεσμού σε κάθε δήμο της χώρας, iii) τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προκειμένου μέσω αυτών να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ή/και διατήρηση δεξιοτήτων αυτονομίας και αυτοπροσδιορισμού με στόχο την προετοιμασία των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην ανεξάρτητη διαβίωση, στη βάση των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Βλ. ν.4074/2014).
  Η παρ. 1 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα κινητική αναπηρία ή αισθητηριακές αναπηρίες (όπως αναπηρία όρασης ή ακοής) καθώς και ελαφρά νοητική αναπηρία, όπως σύνδρομο down, αυτισμό κ.α. ενισχύοντας τα κέντρα αυτά με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό»
  Αιτιολόγηση: προτείνεται η τροποποίηση της προαναφερθείσας ορολογίας διότι η λέξη «πρόβλημα» δεν συνάδει με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώθηκε από το Σύνταγμα της χώρας (άρθ. 21 παρ. 6) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. ν.4074/2012). Η συμπερίληψη των παραπάνω κατηγοριών αναπηρίας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να πάμε στα «ΚΔΑΠ νέας γενιάς» που θα συμβαδίζει με την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη χώρα.
  Η παρ. 7 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και το περιεχόμενο της παρ. 3 του παρόντος και καθορίζονται : α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, γ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προσβασιμότητας επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές, και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, δ)….»

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:48 | Σοφία Τουμπανακη

  Όσον αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή προσέλευσης/ αποχώρησης παιδιών , από προσωπική εμπειρία υπάρχει πρόβλημα στην όλη διαδικασία λόγω μη εξοικείωσης με τη χρήση Η/Υ από το προσωπικό.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:33 | Παναγιώτα Σταματοπούλου

  Όσον αφορά στην Παράγραφο 5, θεωρείται σχεδόν αδύνατον να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο οι παρουσίες των παιδιών καθώς απαιτεί χρόνο από τουλάχιστον έναν από το παιδαγωγικό προσωπικό για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει την «απουσία» του παιδαγωγού από την δραστηριότητα-απασχόληση των παιδιών, έστω και προσωρινά, υποβαθμίζοντας την παιδαγωγική διαδικασία ή φέρνοντας την σε δεύτερη μοίρα. Επίσης, η ισομερής συμμετοχή των παιδιών στα εργαστήρια στενεύει τα όρια της ελευθερίας επιλογής των παιδιών, δεσμεύοντας σε παρακολούθηση συγκεκριμένων εργαστηρίων αποκλείοντας τα υπόλοιπα, για τα οποία ενδεχομένως τα παιδιά να αποκτήσουν μετέπειτα ενδιαφέρον ή περιέργεια να παρακολουθήσουν. Τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν ελευθερία μετακίνησης μεταξύ εργαστηρίων εντός της βάρδιας τους για να απολαμβάνουν την ποικιλία που τους παρέχεται αλλά και να αλλάζουν ανάλογα με τις επιθυμίες και την αναπτυξιακή τους εξέλιξη.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:40 | Ηλίας Σιουτας

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  • Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  • Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:18 | Μαργαρίτα Αντωνοπούλου

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:16 | Γεωργία Φίκα

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:13 | Νεκταρία

  Προτείνουμε την προσθήκη Παραγράφου, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ ιδρύονται και λειτουργούν τόσο από ιδιωτικούς φορείς, ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), όσο και από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας , καθώς και ο τρόπος αδειοδότησης είναι κοινοί για κάθε μορφής ΚΔΑΠ. Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ΚΔΑΠ συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε μορφής προγράμματα ενίσχυσης για την εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ. Η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, είναι δυνατή σε κάθε μορφής ΚΔΑΠ με κοινούς όρους και προϋποθέσεις.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1, ως εξής:

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

  Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2, ως εξής:

  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4, ως εξής:

  Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.

  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5, ως εξής:

  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:06 | Ηλιας

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:49 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει
  να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της
  πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και
  νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και
  την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε
  φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να
  τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως
  άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική
  και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας
  την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των
  ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και
  ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών
  εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα
  πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των
  επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε
  συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα
  για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά
  υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες»
  ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια
  δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων
  που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’
  ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο
  των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους
  επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των
  εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα
  2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός
  αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού
  Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆
  (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του
  άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του
  παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή
  τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων
  ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή
  βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα
  νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3
  (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του
  παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα
  κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην
  κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής
  εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-
  2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην
  κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση
  ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας ,

  για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και
  στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας ,
  βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και
  υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο
  Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση,
  4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως
  κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ
  (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές
  επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ
  ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η
  νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση
  τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον
  Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων
  σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η
  κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32/2-3-
  2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση
  επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του
  διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
  Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο
  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση
  Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των
  Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής
  Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις
  κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα
  δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής
  Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα
  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων,
  λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει.
  Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί
  να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» ,
  για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά
  δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο
  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας
  Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
  Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που
  ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που
  αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997
  (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999
  (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017
  (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον
  καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών
  προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο

  αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία
  συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017
  (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό
  προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο
  νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
  περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του
  επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς
  αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων ,
  με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και
  οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που
  δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και
  να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και
  μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την
  απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που
  πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο
  τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που
  πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι
  ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του
  διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης
  αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική
  Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που
  στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού
  ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 11:40 | ΤΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

  Συμφωνώ με το σχόλιο 27 Οκτωβρίου 2020, 12:02 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και με τα σχόλια 27 Οκτωβρίου 2020, 13:31 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ και 26 Οκτωβρίου 2020, 14:09 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 11:28 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΒΡΙΑΔΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, 12:02.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, 13:31.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, 14:09.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 10:09 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ

  Παράγραφος 1
  Είναι σημαντικό να προστεθεί στην παράγραφο ότι τα ΚΔΑΠ έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η απόδειξη του παιδαγωγικού χαρακτήρα είναι το γεγονός ότι στο ΚΔΑΠ απασχολούνται εκπαιδευτικοί με παιδαγωγική κατάρτιση.
  Να αλλάξει η ηλικία των παιδιών και από 5 έως 12 να γίνει 4 έως 12. Έτσι τα παιδιά ηλικίας 4 ετών δε θα συνεχίσουν να είναι αποκλεισμένα από τις δομές και θα μπορέσουν οι γονείς τους να διευκολυνθούν.
  Παράγραφος 2
  Να συμπληρωθεί στην παράγραφο ότι η δημιουργική απασχόληση λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στους αδειοδοτημένους χώρους του ΚΔΑΠ. Επιβάλλεται η συγκεκριμένη προσθήκη, για να τερματιστούν τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα παρατηρούνται και συνεχίζονται ανεξέλεγκτα. Τέτοια φαινόμενα είναι η συνεργασία των ΚΔΑΠ (δημοτικών και ιδιωτικών) με αθλητικούς φορείς, με φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολές χορού, κολυμβητήρια κ.α.
  Να αφαιρεθεί ο σκοπός του ΚΔΑΠ που προβλέπει την υποστήριξη της σωματικής ανάπτυξης των παιδιών. Έχουμε επισημάνει δεκάδες φορές στο υπουργείο Εργασίας και σε όλους τους αρμόδιους φορείς με επιστολές μας ότι το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έχει τιναχτεί στον αέρα λόγω της σύνδεσης των ΚΔΑΠ με τον αθλητισμό. Ως σύλλογος επισημάναμε το γεγονός από τον Μάιο του 2020 και παρόλες τις διαμαρτυρίες μας δεν μπήκε φρένο στην ανεξέλεγκτη συνεργασία των αθλητικών συλλόγων με τα ΚΔΑΠ. Η αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών οδήγησε στο διπλασιασμό των αιτήσεων (127.000 αιτήσεις το 2020 από 67.000 αιτήσεις το 2019) με αποτέλεσμα εκατοντάδες ΚΔΑΠ που ήταν νόμιμα να πληγούν οικονομικά και να οδηγηθούν σε λουκέτο, καθώς δεν προχώρησαν σε παράνομη συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους. Από την άλλη μεριά ενισχύθηκαν τα ΚΔΑΠ που προχώρησαν σε παράνομες συνεργασίες. Επίσης ο χώρος του ΚΔΑΠ δεν υποστηρίζει τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς δεν υπάρχει ο αντίστοιχος εξοπλισμός και οι ανάλογες αίθουσες και χώροι.
  Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαχωριστεί και να ξεκαθαριστεί η απασχόληση από την εξειδίκευση. Το ΚΔΑΠ πρέπει να ανοίγει ορίζοντες και να δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εξερευνήσει τα ταλέντα του. Αν όμως θέλει να τα αναπτύξει, θα πρέπει να πάει στην αντίστοιχη σχολή. Παραδείγματα: Σε ένα ΚΔΑΠ μπορεί να υπάρχουν και δραστηριότητες μουσικής ή χορού, αλλά σε πρωταρχικό στάδιο, γνωριμίας με την όποια δράση. Αν το παιδί διαπιστώσει ότι έχει ταλέντο σε κάτι από αυτά, μπορεί να ακολουθήσει την κλίση του σε μία σχολή μπαλέτου ή ένα ωδείο. Αντιστοίχως, ο αθλητισμός είναι απασχόληση όταν γίνεται σε πρωταρχικό στάδιο βασικών γυμναστικών ασκήσεων ή παιχνιδιών. Όμως μία ακαδημία ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή tae-kwon-do κ.λπ. είναι ξεκάθαρα εξειδίκευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο άθλημα κι όχι απασχόληση. Δε μπορεί να κρύβεται η κάθε ακαδημία πίσω από το μανδύα της απασχόλησης και να μεταποιείται παρανόμως σε ΚΔΑΠ. Ταυτοχρόνως, έτσι προστατεύονται και οι σοβαροί επιχειρηματίες αυτών των κλάδων που κάποιοι επλήγησαν από επιτήδειους που πάτησαν στην έλλειψη ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου και αυτή τη στιγμή απειλούν με καταστροφή το θεσμό.

  Παράγραφος 3
  Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης των Μονοθεματικών ΚΔΑΠ, αλλά με τον τρόπο που είναι γραμμένη δεν έχει λόγο ύπαρξης η φράση «ισομερώς κατανεμημένες». Ο λόγος είναι προφανής: δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, διότι δεν έχει οριστεί το περιεχόμενο των υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης. Πρώτα ορίζεται το αντικείμενο των υπηρεσιών και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή τους στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης πρώτα ορίζονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή τους στο πρόγραμμα. Είναι αδύνατον να κατανείμεις ισομερώς υπηρεσίες που δεν έχεις ορίσει το περιεχόμενό τους. Συνεπώς είναι άκαιρη και παράλογη η ισομερής κατανομή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
  Στην παράγραφο 5 αναπτύσσουμε και άλλα επιχειρήματα για τους λόγους της αλλαγής ή της πλήρους απαλοιφής της φράσης της ισομερούς απασχόλησης.
  Η δική μας πρόταση μας όσον αφορά το κομμάτι της απασχόλησης και της ποικιλίας των δραστηριοτήτων, είναι να βασιστεί σε τρεις πυλώνες: το καλλιτεχνικό (εικαστικά, μουσική, κατασκευές, θεατρικά κ.α.), το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό (εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή, ρομποτική), το κινητικό-αθλητικό (χορός, παιχνίδια, διαγωνιστικά, μουσικοκινητική). Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία στα ΚΔΑΠ δεν πρέπει να έχει το χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας παρουσίας των παιδιών αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά και βοηθητικά ως προς το σχολείο δίνοντας έμφαση σε χρηστικές και δημιουργικές δραστηριότητες που είναι αδύνατον να γίνουν στις ώρες του σχολικού ωραρίου. Και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στο παιδί και το γονέα για τη δράση που θα παρακολουθήσει. Αυστηρά βέβαια μέσα στον αδειοδοτημένο χώρο των ΚΔΑΠ.
  Επίσης, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να ξεκαθαριστεί στο εκπαιδευτικό κομμάτι ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να βοηθηθεί το παιδί στα μαθήματα τη επόμενης μέρας. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη σημερινή πραγματικότητα και να αλλάξουν αναχρονιστικοί νόμοι που κάνουν το διάβασμα της επόμενης μέρας να γίνεται με κρυφτούλι. Είναι αναγκαιότητα πλέον. Το επίπεδο μόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΚΔΑΠ εγγυάται κάτι τέτοιο κι είναι όλο και μεγαλύτερη η ανάγκη να επιτραπεί αυτό και να μην συγχέεται με κέντρα μελέτης ή φροντιστήρια. Το επιτάσσει η έλλειψη χρόνου αλλά και κατάρτισης των γονέων που τους ενδιαφέρει η σωστή εκπαίδευση των παιδιών τους. Άλλωστε είναι κάτι που θα διευκόλυνε πολύ και τους δασκάλους στα σχολεία. Άρα είναι ευεργετικό από κάθε άποψη.

  Παράγραφος 4
  Η θέση του ΠΑ.Σ.Ι.Κ. είναι ξεκάθαρη: Ο χώρος των ΚΔΑΠ θα πρέπει να είναι φτιαγμένος ΜΟΝΟ γι’ αυτόν το σκοπό. Δε μπορεί να είναι παράλληλα πολλά πράγματα ή να συστεγάζεται για άλλους σκοπούς. Άρα:
  Να αφαιρεθεί η εξαίρεση που επιτρέπει τη στέγαση των ΚΔΑΠ σε χώρους δημόσιων σχολείων, καθώς δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων για τους παρακάτω λόγους:
  1. Τα δημοτικά ΚΔΑΠ ιδρύονται από δημοτικές επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο δίνεται προβάδισμα σε δημοτικές επιχειρήσεις έναντι των ιδιωτικών; Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας πρέπει όλοι να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία.
  2. Η ιδιωτική επιχείρηση επιβαρύνεται με το κατασκευαστικό κόστος. Αντίθετα οι δημοτικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το μεγάλο κόστος κατασκευής.
  3. Οι δημοτικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τα ενοίκια σε αντίθεση με τις ιδιωτικές.
  4. Τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ είναι καινούργια κτήρια (από το 2015 και ύστερα) τα οποία κατασκευάστηκαν με αυστηρότερες προδιαγραφές τις οποίες δεν πληρούν τα ΚΔΑΠ των δημοτικών επιχειρήσεων. Τίθενται λοιπόν θέματα ασφαλείας των παιδιών, καθώς δεν έχουν περάσει από τους ίδιους αυστηρούς ελέγχους κατά τη διαδικασία αδειοδότησής τους.
  Προτείνονται οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις:

  1. Ή να δοθεί μια περίοδος χάριτος 2 ετών κατά την οποία τα ΚΔΑΠ των δημοτικών επιχειρήσεων θα στεγαστούν σε κτήρια εκτός δημοσίων σχολείων με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ.
  2. Ή να επιτραπεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να στεγάζουν τα ΚΔΑΠ σε δημόσια σχολεία.

  Η ενδεδειγμένη χρήση των χώρων πιθανώς να θίξει κι ορισμένους συναδέλφους των ιδιωτικών ΚΔΑΠ που χρησιμοποιούν τον χώρο τους και για άλλους σκοπούς όπως π.χ. γιορτές και γενέθλια τα Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να διασφαλιστεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των ΚΔΑΠ αλλά και να μη συγκρούεται με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως π.χ. οι παιδότοποι. Ταυτοχρόνως, η αυστηρή κι ακριβής τήρηση του ωραρίου θα διασφαλίσει και την αρχή της ισότητας και της δικαιοσύνης απέναντι σε όλους, και προς τα δημοτικά ΚΔΑΠ αλλά και σε όποιους για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού θελήσουν να επεκτείνουν το ωράριο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει ο χώρος του ΚΔΑΠ να μη λειτουργεί σε καμία περίπτωση Σαββατοκύριακα κι Εθνικές εορτές ή αργίες, παρά μόνον να δίνεται η δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας τις πρωινές ώρες (καθημερινές) προς διευκόλυνση των γονέων για τις μέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί αλλά η αγορά είναι ανοικτή και δεν είναι αργία, π.χ. το δεκαπενθήμερο των Χριστουγέννων.

  Κάτι που επίσης θα πρέπει να διαχωριστεί είναι η λειτουργία των Βρεφονηπιακών και των Παιδικών Σταθμών παράλληλα και ως ΚΔΑΠ. Χρησιμοποιώντας την απουσία ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου, οι δομές αυτές πήραν τη δυνατότητα αυτή μη υπολογίζοντας ότι δεν έχει σημασία μόνο το ωράριο λειτουργίας αλλά και της διαφορετικότητας της λειτουργίας και των αναγκών του ΚΔΑΠ. Το μόνο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ειδικότερα στις περιοχές που υπάρχει έλλειψη θέσεων στις δομές αυτές είναι να χρησιμοποιείται το κάθε ΚΔΑΠ που υποτίθεται ότι μπορεί να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο, για εκβιασμό των γονέων ότι για να βρουν θέση σε αυτές θα πρέπει να εγγράψουν και τα μεγαλύτερα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ του Σταθμού. Η θέση του ΠΑ.Σ.Ι.Κ. είναι ότι οι ανάγκες λειτουργίας και χρήσης των ΚΔΑΠ διαφέρουν πλήρως από τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και δεν θα πρέπει να συστεγάζονται.

  Παράγραφος 5
  Στην παράγραφο 5 να διευκρινιστεί ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας δε θα έχει ως στόχο την επιβολή χρηματικών προστίμων ή μείωση της χρηματοδότησης που θα προκύπτει από τις παρουσίες ή τις απουσίες των παιδιών.
  Ο λόγοι είναι απλοί:
  1. Ορίζεται αναλογία 2 εκπαιδευτικών ανά 25 (εγγεγραμμένα) παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στο ΚΔΑΠ πληρώνονται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρουσιών των παιδιών και αντίστοιχα καταβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση συνδεθεί με τον αριθμό παρουσιών των παιδιών ανά μήνα θα πρέπει αντίστοιχα να συνδεθεί και η καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών με βάση των αριθμό των παρουσιών των παιδιών. Συνεπώς η αναλογία εκπαιδευτικών με παιδιά θα πρέπει να γίνει: 2 εκπαιδευτικοί ανά 25 παρόντα παιδιά και όχι όπως είναι μέχρι σήμερα 2 εκπαιδευτικοί ανά 25 εγγεγραμμένα παιδιά. Διαφορετικά θα πρέπει η ηλεκτρονική εφαρμογή να καταγράφει και τις παρουσίες του προσωπικού το οποίο (προσωπικό) θα το χρησιμοποιεί η δομή με βάση τις παρουσίες των παιδιών. Έτσι στο τέλος του μήνα οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με βάση τις παρουσίες των παιδιών. Αντίστοιχες φυσικά θα είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές.
  2. Σε κανέναν άλλο τομέα δεν ισχύει κάτι παρόμοιο. Με αυτή τη λογική θα πρέπει και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας να αμείβεται με βάση τον αριθμό των παρουσιών του σε συμβάντα ή ακόμη και οι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας με βάση τον αριθμό των ασθενών κ.ο.κ.
  3. Οι δομές πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα να απασχολήσουν δημιουργικά τα παιδιά και για αυτό το λόγο δεν μπορεί η λειτουργία τους να μην είναι σταθερή και να διαταράζεται από παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνεται η ίδια. Είναι σαφές ότι ο χαρακτήρας των ΚΔΑΠ δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικός αλλά προαιρετικός, καθώς το ΚΔΑΠ έχει σκοπό να απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα των οικογενειών και μόνο.

  Επίσης πρέπει και από αυτή την παράγραφο να διαγραφεί η ισομερής δημιουργική απασχόληση για τους λόγους που αναπτύξαμε στην παράγραφο 3. Επιπλέον, είναι επικίνδυνο να μπουν καλούπια στις προτιμήσεις και στις κλίσεις των παιδιών. Τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Η ισομερής απασχόληση ισοπεδώνει και τη διαφορετικότητα των φύλων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και οι διαφορετικές ηλικίες των παιδιών δε συνάδουν με την ισομερή απασχόληση. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με βάση τη γεωγραφική κατανομή των ΚΔΑΠ.

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:
  Οι προσθήκες στη φετινή ΚΥΑ και την πρόσκληση του προγράμματος βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, ειδικότερα στο σημείο της εξαργύρωσης ή υπεργολαβίας των voucher. Θα πρέπει όμως να τηρηθούν κι οι διαδικασίες ελέγχου και να διευκρινιστεί ότι δε μπορεί να υπάρχει «συνεργασία με τη μορφή χορηγίας» που επικαλέστηκαν κάποιοι επιτήδειοι για να ξεφύγουν των νέων διατάξεων και να συνεχίσουν να επωφελούνται παρανόμως.

  Η λογική του περιορισμού σε 35% ήταν στο πλαίσιο περιορισμού των παράνομων διεργασιών ΚΔΑΠ, αλλά στην πράξη ήταν άδικη για τα υγιή ΚΔΑΠ. Προτείνουμε την αλλαγή του περιορισμού του 35% με τον ορισμό της μέγιστης δυναμικότητας ανά ΚΔΑΠ σε 100 παιδιά ανά βάρδια καθώς και μέγιστη δυναμικότητα ανά αίθουσα σε 25 παιδιά, γιατί αντικειμενικά πάνω από αυτούς τους αριθμούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και απίστευτα φαινόμενα με τεράστιους αριθμούς ανά βάρδια ή πιστοποίησης ακόμη και Κλειστών Γυμναστηρίων ως αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για τα ΚΔΑΠ. Κάτι τέτοιο βέβαια διασφαλίζεται και με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ μόνο για το συγκεκριμένο λόγο κι όχι με τη διαδικασία συστέγασης όπως αναφέρθηκε εκτενώς και παραπάνω στην παράγραφο 4.

  Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ. σε email προς το Υπουργείο Εργασίας την 1η Ιουνίου 2020 μεταξύ άλλων πρότεινε τα παρακάτω:

  Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ:

  1) Να αναγραφεί ξεκάθαρα: «Το voucher καλύπτει μόνο τις δραστηριότητες που γίνονται αποκλειστικά στο χώρο του ΚΔΑΠ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική εξαργύρωση της αξίας του voucher με αμοιβές ή συνδρομές ή δίδακτρα που αφορούν δραστηριότητες που γίνονται από τρίτους, εκτός χώρων του ΚΔΑΠ, όπως η συμμετοχή του παιδιού σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες συλλόγων οι οποίες προσφέρονται σε ανοιχτά ή κλειστά γήπεδα ή αθλητικά κέντρα, η συμμετοχή του παιδιού σε φροντιστηριακά μαθήματα ξένων γλωσσών, σε ωδεία, σε σχολές χορού, σε κολυμβητήρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Η προσφορά και η αποδοχή τέτοιων δραστηριοτήτων θα τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ή με αναστολή χρηματοδότησης ή με αφαίρεση αδείας».
  2) Προσθήκη υπεύθυνων δηλώσεων στη διαδικασία εγγραφής των ωφελούμενων μητέρων:
  i) Υπεύθυνη δήλωση ωφελούμενης μητέρας η οποία να δηλώνει ότι: «Δεν αποδέχομαι την προσφορά εκ μέρους του φορέα οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας ή υπηρεσίας που παρέχεται από τρίτους εκτός των χώρων του ΚΔΑΠ. Αποδέχομαι την απαγόρευση της μερικής ή ολικής εξαργύρωσης της αξίας του voucher με αμοιβές ή συνδρομές ή δίδακτρα που αφορούν δραστηριότητες που γίνονται από τρίτους, εκτός χώρων του ΚΔΑΠ, όπως η συμμετοχή του παιδιού σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες συλλόγων οι οποίες προσφέρονται σε ανοιχτά ή κλειστά γήπεδα ή αθλητικά κέντρα, η συμμετοχή του παιδιού σε φροντιστηριακά μαθήματα ξένων γλωσσών, σε ωδεία, σε σχολές χορού, σε κολυμβητήρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες».
  ii) Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της Δομής για την υλοποίηση του προγράμματος που να δηλώνει ότι: «Ο φορέας που εκπροσωπώ δεν παρέχει στους ωφελούμενους οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους εκτός των χώρων του ΚΔΑΠ. Αποδέχομαι την απαγόρευση της μερικής ή ολικής εξαργύρωσης της αξίας του voucher με αμοιβές ή συνδρομές ή δίδακτρα που αφορούν δραστηριότητες που γίνονται από τρίτους, εκτός χώρων του ΚΔΑΠ, όπως η συμμετοχή του παιδιού σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες συλλόγων οι οποίες προσφέρονται σε ανοιχτά ή κλειστά γήπεδα ή αθλητικά κέντρα, η συμμετοχή του παιδιού σε φροντιστηριακά μαθήματα ξένων γλωσσών, σε ωδεία, σε σχολές χορού, σε κολυμβητήρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες».

  Η δεύτερη Υπεύθυνη Δήλωση (των φορέων) μπήκε έστω και ελαφρώς διαφοροποιημένη φέτος, θεωρούμε ότι πρέπει να μπει και η πρώτη έτσι ώστε να μην υπεκφεύγει η κάθε μητέρα δηλώνοντας άγνοια ή εκβιαζόμενη.

  3) Άμεσος τερματισμός παραπλανητικών διαφημίσεων: Να αναρτηθεί στον ιστότοπο
  της ΕΕΤΑΑ και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο η παρακάτω ανακοίνωση:
  «Απαγορεύεται η μερική ή ολική εξαργύρωση της αξίας του voucher με αμοιβές ή
  συνδρομές ή δίδακτρα που αφορούν δραστηριότητες που γίνονται από τρίτους,
  εκτός χώρων του ΚΔΑΠ, όπως η συμμετοχή του παιδιού σε οργανωμένες αθλητικές
  δραστηριότητες συλλόγων οι οποίες προσφέρονται σε ανοιχτά ή κλειστά γήπεδα ή
  αθλητικά κέντρα, η συμμετοχή του παιδιού σε φροντιστηριακά μαθήματα ξένων
  γλωσσών, σε ωδεία, σε σχολές χορού, σε κολυμβητήρια και άλλες συναφείς
  δραστηριότητες. Ως εκ τούτου καλούνται όσοι εμπλεκόμενοι διαφημίζουν τη
  σύνδεση του voucher του προγράμματος με τις παραπάνω παράνομες δραστηριότητες να προχωρήσουν σε άμεσο τερματισμό αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση δύναται να επιβληθούν οι ποινές που ορίζει ο νόμος».
  4) Δημοσιοποίηση προβλεπόμενων ποινών: Να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της
  ΕΕΤΑΑ οι κυρώσεις – ποινές που επιβάλλονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Η λογική
  σειρά: «προειδοποιώ – ελέγχω – επιβάλλω ποινή – δημοσιοποιώ την ποινή» θα
  παραδειγματίσει τυχόν μελλοντικούς μιμητές και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.

  Β. ΕΛΕΓΧΟΣ

  Εφόσον υλοποιηθούν οι παραπάνω προληπτικές – προειδοποιητικές προτάσεις, θα
  αποκτήσει σωστή βάση ο έλεγχος αυτών των παράνομων πρακτικών. Σαφώς είναι το πιο δύσκολο έργο, αλλά ο σύλλογός μας με τη βοήθεια των μελών του θα καταγράφει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τις παράνομες πρακτικές και θα προτείνει τρόπους εξάλειψής των.
  1. Άμεση επιβολή ποινών σε όσους συνδέουν μέσω διαφημίσεων τα voucher των
  ΚΔΑΠ με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Στο e-mail σας επισυνάπτουμε
  μερικές διαφημίσεις που συνδέουν τα voucher με υπηρεσίες τρίτων. Πρόκειται για
  μια σαφέστατη παραδοχή των παράνομων πρακτικών τους. Προτείνουμε την άμεση
  επιβολή κυρώσεων και τη δημοσιοποίησή τους, αφενός μέσω της ιστοσελίδας της
  ΕΕΤΑΑ, αφετέρου μέσω αποστολής ενημερωτικών e-mail της ΕΕΤΑΑ προς τους
  φορείς.
  2. Δήλωση ιστοσελίδας και σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΕΕΤΑΑ: Να
  προστεθεί στη δήλωση του φορέα προς την ΕΕΤΑΑ η υποχρεωτική δήλωση της
  ιστοσελίδας και των σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό θα
  μπορεί η ΕΕΤΑΑ να ελέγχει άμεσα και απομακρυσμένα τις παράνομες αναρτήσεις
  που καταγγέλλονται από άλλους φορείς. Η απόκρυψη των παραπάνω στοιχείων να
  τιμωρείται με αφαίρεση αδείας ή μη ανανέωση του προγράμματος.
  3. Καταγγελίες άλλων φορέων: Να δύναται ο εκάστοτε θιγόμενος φορέας να
  καταγγέλλει ανώνυμα στην ΕΕΤΑΑ παράνομες δραστηριότητες ή προωθητικές
  ενέργειες άλλων φορέων, με παράλληλη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων
  (διαδικτυακές ή έντυπες δημοσιεύσεις κτλ.).
  4. Ερωτηματολόγιο ωφελούμενων μητέρων: Να αποστέλλεται ερωτηματολόγιο από
  την ΕΕΤΑΑ ή όποιον άλλον κρίνεται απαραίτητο στις ωφελούμενες μητέρες το οποίο
  να διερευνά με έμμεσο τρόπο τυχόν παρακολούθηση παράνομων δραστηριοτήτων.
  5. Απαγόρευση δραστηριοτήτων σε χώρους παρακείμενους του ΚΔΑΠ: Μία άλλη
  μέθοδος είναι για παράδειγμα η συστηματική ενασχόληση των παιδιών σε
  παρακείμενα του ΚΔΑΠ κολυμβητήρια ή γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Αυτοί
  οι παρακείμενοι χώροι δεν έχουν αδειοδοτηθεί ως χώροι του ΚΔΑΠ, αλλά έχουν
  διαφορετική χρήση και λειτουργία και ενδεχομένως να μην έχουν άδεια ούτε ως
  χώροι άθλησης. Το γεγονός ότι βρίσκονται δίπλα στο ΚΔΑΠ είναι ανεπίτρεπτο να
  νομιμοποιεί τη χρήση τους. Είναι γνωστό εξάλλου ότι οι αθλητικοί χώροι
  αδειοδοτούνται με άλλες αυστηρές προδιαγραφές και σίγουρα δεν αποτελούν
  τμήμα ενός κτιρίου ΚΔΑΠ, καθώς δεν έχουν ενταχθεί στην αρχική αδειοδότηση του
  ΚΔΑΠ και δεν υπάρχουν στα προβλεπόμενα σχέδια χαρακτηρισμού χώρων χρήσης
  του ΚΔΑΠ αλλά ούτε συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη στατικής επάρκειας. Επίσης δεν ανήκουν στην κατηγορία χρήσης Υγείας και Πρόνοιας, όπως
  ακριβώς και οι υπόλοιποι χώροι του ΚΔΑΠ.
  6. Διασταύρωση φορολογικών στοιχείων μέσω ΑΑΔΕ: Συνήθως οι υπεργολαβίες
  είναι αδήλωτες και πληρώνονται με μαύρα χρήματα από τον ιδιοκτήτη του ΚΔΑΠ
  στον αθλητικό σύλλογο ή προς τον τρίτο που παρέχει διάφορες υπηρεσίες. Να
  διερευνηθεί η δυνατότητα -με τη βοήθεια του υπουργείου οικονομικών- να
  εντοπίζεται η διαδρομή των χρημάτων.

  Γ. ΠΟΙΝΕΣ

  Ανάλογα με την παράβαση προτείνουμε τις παρακάτω ποινές οι οποίες μπορούν να
  εφαρμόζονται κλιμακωτά σε όσους επαναλαμβάνουν τις παράνομες πρακτικές.
  1. Χρηματικό πρόστιμο και καθεστώς επιτήρησης.
  2. Αναστολή χρηματοδότησης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
  3. Αφαίρεση αδείας.

  Παράγραφος 7
  Η κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα και της συμμετοχής του συλλόγου μας στη διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Ο σύλλογός μας έχει και την εμπειρία αλλά και τη θέληση να συνδράμει στην εξυγίανση του χώρου και στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΔΑΠ στην Ελληνική Οικογένεια. Το έχουμε αποδείξει αυτό εξάλλου με τις προηγούμενες έγκαιρες και έγκυρες υποδείξεις μας προς το υπουργείο.
  Είναι σημαντικό ο επιτυχημένος θεσμός του ΚΔΑΠ να διαφυλαχθεί και να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Οικογένεια ειδικά τώρα στις δύσκολες συγκυρίες που αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 08:22 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΞΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 08:06 | ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 07:11 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 02:01 | Χρύσα

  Σχετικά με την παράγραφο πέντε,πρέπει να απαλειφθεί από το Νομοσχέδιο.Γιατί πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος των παιδιών?
  Για την εύρυθμη λειτουργεία των Δημοτικών ΚΔΑΠ,αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός,να υπάρχουν τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί σωστά την δουλειά τους,επί πλέον να πληρώνονται οι εκπαιδευτικοί κάθε μήνα κανονικά χωρίς καθυστέρηση.Αν υπάρχουν αυτά θα λειτουργούν σωστά τα ΚΔΑΠ προσφέροντας υπηρεσίες προς όφελος των παιδιών.Αναφέρομαι στα Δημοτικά ΚΔΑΠ που λειτουργούν πολλά χρόνια και έχει αναδειχθεί το έργο τους.Τα Δημοτικά ΚΔΑΠ λειτουργούν σωστά και δεν χρειάζονται αστυνόμευση.Ελεγχος ναι.Αστυνόμευση όμως όχι.Το έργο τους όλα αυτά τα χρόνια,έχει αναδειχθεί και έχει αγκαλιασθεί απο τίς τοπικές κοινωνίες.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 23:21 | Αικατερίνη Γιαννακέα

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 22:50 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.

  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.

  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).

  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .

  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση

  ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»

  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .

  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).

  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών

  προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα. Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνου

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 22:09 | Σταυρούλα Εξηνταβελώνη

  Όσον αφορά τη παράγραφο 2 του άρθρου 1, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ θα πρέπει να συνδέεται με δεξιότητες ζωής, όπως είναι η πολυγλωσσία, η ψηφιακή τεχνολογία, η διαχείριση της πληροφορίας, η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και οι δραστηριότητες που υπηρετούν τη γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, την οργάνωση των ακολουθιών τους, την ανάδυση της κριτικής τους ικανότητας και την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών τους, που οι γονείς καλούνται να παρέχουν στα παιδιά τους σε φροντιστήρια, εργαστήρια κ.τ.λ. αναγκαζόμενοι να πληρώνουν αδρά γι αυτές τις υπηρεσίες ή να μην μπορούν να τις παρέχουν στα παιδιά τους, όντας άτομα και κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων. Η ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων δεν αναιρεί την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (χορός, μουσική, θέατρο κ.τ.λ. ), αλλά την συμπληρώνει, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Απαραίτητη είναι η θέσπιση πλαισίου δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, με ένταξη των ως άνω δραστηριοτήτων, με αντίστοιχες των δραστηριοτήτων ειδικότητες εργαζομένων και ταυτόχρονη ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής, όπου αυτή χρειάζεται, πάντα εντός των αδειοδοτημένων κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η φράση « ισομερώς κατανεμημένες» διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής δραστηριοτήτων βάσει των κλίσεων , των επιθυμιών και των αναγκών των παιδιών, έτσι όπως αυτές τις αντιλαμβάνεται και τις αξιολογεί ο γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Προφανώς και πρέπει να είναι πολύπλευρες οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, όπως αναπτύχθηκε και στο σχόλιο που αφορά τη παράγραφο 2, αλλά το «ισομερώς κατανεμημένες» ακυρώνει τις πραγματικές κλίσεις και ανάγκες των παιδιών, επιφορτώνοντας τα με ανεπιθύμητες για τα ίδια δραστηριότητες. Αν το σκεπτικό της πρότασής σας είναι να αποφύγετε μονοδιάστατες επιλογές δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως δικαιολογία σε «εξαργυρώσεις» vouchers προς τρίτους , τότε καλό θα ήταν να οριστούν κατ’ ελάχιστο παρουσίες (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ ελάχιστο δραστηριότητες , αλλά όχι ισομερώς κατανεμημένες.
  Όσον αφορά τη παράγραφο 4 του άρθρου 1, οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας όσο και των σχολικών κτιρίων, σχετικά με τις προδιαγραφές της στατικής τους επάρκειας, είναι κοινές. Προδιαγραφές που είναι οι πλέον σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, ο Συντελεστής Σπουδαιότητας είναι Σ3 (γ1=1.15), σύμφωνα με τον «Πίνακα 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας» κατά Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270/16-03-2010), τόσο για τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) όσο και για τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια), όπως αυτά ορίζονται βάσει του άρθρου 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989).
  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κτίρια κατηγορίας Ε (Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια) είναι «κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία για περίθαλψη ατόµων ηλικιωµένων ή ασθενών ή µειωµένης πνευµατικής ή και σωµατικής ικανότητας, για ύπνο και σωµατική υγιεινή βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί.» , όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 (Ταξινόµηση των κτιρίων και των δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τη χρήση τους για την εφαρµογή του παρόντος), της Απόφασης 3046/304 της 30.1/3.2.1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός – Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) , ενώ τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) είναι «όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για διδασκαλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και τα κτίρια της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης , τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.» , όπως αναγράφεται στο ίδιο άρθρο .
  Επιπρόσθετα των ως άνω ,ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ( Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018 ,Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις , Άρθρο 5 «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη , διάγνωση ή και θεραπεία , για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας , για ύπνο , σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και ΠΑΙΔΙΏΝ ΗΛΙΚΊΑΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.» και στην υποκατηγορία Ε1 διευκρινίζει «Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας , βρεφονηπιακοί σταθμοί , παιδικοί σταθμοί , οικοτροφεία παιδιών , ορφανοτροφεία , ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ.», ενώ στον ίδιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα, Κεφάλαιο Β΄- Ειδικές Διατάξεις, Άρθρο 4:Εκπαίδευση, 4.1. Γενικά), αναφέρει «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), ΚΈΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΆΝΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΩΝ κλπ.»
  Από τα ως άνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη πυροπροστασίας, η νομοθεσία έχει ήδη προβλέψει ότι τα ενδεδειγμένα κτίρια για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι τα κτίρια κατηγορίας ∆ (Εκπαίδευση) ,όσον αφορά τη ταξινόµησή τους σύμφωνα µε τη πολεοδομική χρήση τους ,που αναφέρονται ως κτίρια κατηγορίας άρθρου 4 , όσον αφορά την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
  Σχετικά με τη τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.», η κατ’ εξαίρεση στέγαση μόνο σε χώρους δημοσίων σχολικών κτιρίων αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Έχει γίνει δε, σχετικό ερώτημα για συστέγαση ΚΔΑΠ και ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, πέραν του διδακτικού ωραρίου του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Α, το οποίο και απάντησε : «Ύστερα από το παραπάνω σχετικό ερώτημα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που αφορά στη συστέγαση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ. Δ. Α. Π.), με άλλες δομές, σας πληροφορούμε ότι ΚΔΑΠ μπορούν να λειτουργούν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικών σχολείων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που λειτουργούν στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις της αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019).
  Τέλος ,στη τελευταία φράση της συγκεκριμένης πρότασης, θα ήταν καλύτερο να αναφέρεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράση που αναφέρεται ήδη στη Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) Υπουργική Απόφαση .
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 , θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση : «ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.» , για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (4).
  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 1, και συγκεκριμένα το «β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας» , επισημαίνεται ότι το με την υπ’ Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Γενική Διεύθυνση Αλληλεγγύης , Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, , Τμήμα Α΄ και με την υπ’ Αριθμ. 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν νοείται ανώτατος αριθμός ωφελουμένων . Το σύνηθες είναι ο ελάχιστος αριθμός , πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα έως σήμερα νομοθετικά πλαίσια αδειοδότησης των δομών προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), όπως η υπ’ Αριθμ. Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ645/Β’/1997) , η υπ’Αριθμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΚ749/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Γ2β/οικ 5180/1999 (ΦΕΚ2255/Β’/1999), η υπ’Αριθμ. Π1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β’/2000) και η υπ’Αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017)που αναφέρεται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων. Πρακτική που ακολουθείται και στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία (Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α’ 222), αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) και στον Νόμο 4692/2020 –( ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) που αναφέρονται στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
  Επιπρόσθετα των ως άνω , ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας αντίκειται στο νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» , όντας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος , από την στιγμή που το ΚΔΑΠ τηρεί τις προδιαγραφές και τους όρους των αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση χώρων .Δέον είναι να νομοθετηθεί ανώτατος αριθμός παιδιών ανά αίθουσα-χώρο δραστηριοτήτων , με βάση το πρότυπο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (μέγιστο 25 μαθητών ανά αίθουσα-χώρο),μιας και οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά είναι κοινές με εκείνες των παιδιών που δραστηριοποιούνται στα ΚΔΑΠ , ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και να επιτευχθούν οι σκοποί λειτουργίας των ΚΔΑΠ , χωρίς αυτό να απαγορεύει την δυνατότητα να λειτουργούν και μικρότερα , σε αριθμό παιδιών, τμήματα.
  Σχετικά με το «ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» , έχουν εξηγηθεί ήδη οι λόγοι που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία , στα σχόλια-θέσεις για την παράγραφο 4 . Ο τρόπος δε, που είναι γραμμένη η φράση «οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία» επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας από το να απαγορεύεται να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των εκπαιδευτηρίων σε χρόνους του διδακτικού ωραρίου των δεύτερων ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου τους, όπου αυτό υπάρχει και παραπέμπει σε απαγόρευση αδειοδότησης αιθουσών διδασκαλίας . Ορθότερο είναι να διατυπωθεί με την φράση που αναφέρεται ήδη στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/2016) «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ), που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει».