Άρθρο 31 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται:
1. το κεφάλαιο Ε’, άρθρα 32 έως και 57 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄) και
2. η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91Α’) με την οποία προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 24 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238Α’)
3. η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91Α’) «άρθρο 10α: “Χρήση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας” του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250Α’)».