Άρθρο 29

Σε περιοχές και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον ενδιαφερόμενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία υδατοδρομίου το Δημόσιο δύναται να ιδρύει και λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημοσίου χαρακτήρα φορείς.