Άρθρο 07 – Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων, για την κίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τελικώς για την έκδοση της «Άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» ή «Άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» ή «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» ορίζεται το τμήμα Εναερίων Μεταφορών – Αξιοποίησης Αεροδρομίων της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Τ.Ε.Μ.Α.Α.).
2. Πριν την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί στο Τ.Ε.Μ.Α.Α. συνάντηση με συναρμόδιες υπηρεσίες και τοπικές αρχές, όπως την αρμόδια μονάδα εναερίου κυκλοφορίας κ.λπ., ή απευθείας στην οικεία Λιμενική Αρχή για γενικές πληροφορίες, διευκρινήσεις και κατευθύνσεις που αφορούν την ολοκλήρωση του τεχνικού φακέλου, με σκοπό την αποφυγή εμφανώς λανθασμένων χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, εάν αυτά είναι δυνατόν να διευκρινιστούν εκ πρώτης όψεως και χωρίς περαιτέρω ουσιαστικό έλεγχο. Το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν θα είναι δεσμευτικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί ως θετική γνωμοδότηση καθότι με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου τηρείται η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 12 του παρόντος. Το Τ.Ε.Μ.Α.Α., με την παραλαβή της αίτησης για συνάντηση ενημερώνει άμεσα τις συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ.Α.Α. έγγραφο δηλώνοντας τον/τους εκπρόσωπο/ους και τις διαθέσιμες/ προτεινόμενες ημερομηνίες της συνάντησης.
3. Το Τ.Ε.Μ.Α.Α. είναι αρμόδιο ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 του παρόντος ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου,
β) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης,
γ) τη διαβίβαση αντίγραφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των Εγχειριδίων Υδατοδρομίου, στα συναρμόδια Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος,
δ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών και συναρμόδιων Υπουργείων,
ε) την εισήγηση υπογραφής κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος,
στ) τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδρομίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
ζ) την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής άδειας.

  • 12 Αυγούστου 2016, 12:51 | Νικόλαος

    2. Το τμήμα εναερίων μεταφορών, πρέπει να είναι κατάλληλα στελεχωμένο, με ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που να διαθέτει σχετική επάρκεια και τεχνογνωσία, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ελλείψεις και λάθη κατά την διαδικασία εξέτασης των φακέλων. Επίσης το τμήμα εναερίων μεταφορών σε συνεργασία με τις συναφείς υπηρεσίες επιβάλλεται, να έχει δημιουργήσει τυποποιημένο κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου, έτσι ώστε να αποφεύγονται, πολύωρες συσκέψεις και χρονοβόρες διαδικασίες,κατά το αρχικό στάδιο υποβολής ενός φακέλου.