Άρθρο 20 – Ασφάλιση

1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από έκνομες ενέργειες κατά τον ορισμό του ΕΚΑΠΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΑΠΑ, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. O φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού. Στη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης θα αναγράφονται τα ελάχιστα επιμέρους και συνολικά ασφαλιστικά ποσά. Αν φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια μπορεί να εκδώσει ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων μπορεί να ρυθμίζεται οποιοδήποτε θέμα που αφορά την ασφάλιση του υδατοδρομίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που συστάθηκε με το ν. 4033/2011 (Α΄264), το οποίο ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.»