Άρθρο 13 – Διάρκεια ισχύος άδειας – Τροποποίηση στοιχείων αδειών

α) Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου καθώς και η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου είναι διάρκειας πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης μετά από σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης από την Επιτροπή υδατοδρομίων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14.
β) Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης από την Επιτροπή υδατοδρομίων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14.
γ) Ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ.
δ) Για κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιασδήποτε τροποποίησης των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των εγχειριδίων υδατοδρομίου απαιτείται αίτηση προς το Τ.Ε.Μ.Α.Α. και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την υλοποίηση/ εφαρμογή τους.
ε) Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου κατόχου αδείας υδατοδρομίου απαιτείται έκδοση νέας αδείας υδατοδρομίου.
στ) Κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Τ.Ε.Μ.Α.Α. για την ανανέωση επιμέρους πιστοποιητικών και να αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να επικαιροποιείται ο τεχνικός φάκελος της άδειας κάθε υδατοδρομίου.
ζ) Ο φορέας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ενημερώνει προηγουμένως εγγράφως το Τ.Ε.Μ.Α.Α. τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας.

 • (Αρθρο 13)

  ʺΗ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου καθώς και η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου είναι διάρκειας 5 ετώνʺ

  Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει ένας επενδυτής να αποσβέσει την επένδυσή του. Επίσης δεν του δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκτυο προτείνει 20 χρόνια.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:25 | Μιχάλης Ασσαριώτης

  Άρθρο 13 – Διάρκεια ισχύος άδειας – Τροποποίηση στοιχείων αδειών
  Να γίνει διαχωρισμός της διάρκεια ίδρυσης από την διάρκεια παραχώρησης της άδειας για την λειτουργία του υδατοδρομίου. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ίδρυσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:21 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 13 –Παράγραφος α
  Τα υδροπλάνα από πτητικής πλευράς, αλλά και ευρύτερης επιχειρησιακής λειτουργίας, βρίσκονται πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ελικοπτέρων που επιχειρούν από και προς εγκεκριμένα ελικοδρόμια. Ως εκ τούτου το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των υδατοδρομίων θα πρέπει, για λόγους ισονομίας, να είναι αντίστοιχο με το νομοθετικό πλαίσιο για τα ελικοδρόμια.
  Στο Προεδρικό Διάταγμα για τα Ελικοδρόμια (ΦΕΚ 35/Α’/3.3.2009) Άρθρο 11, ορίζεται ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου έχει αόριστη ισχύ. Πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 11, αναφέρει:

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:14 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 13 – Διάρκεια ισχύος άδειας – Τροποποίηση στοιχείων αδειών

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει:

  α) Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου καθώς και η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου είναι διάρκειας πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης μετά από σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης από την Επιτροπή υδατοδρομίων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14.

  Πρόταση: Η διάρκεια ίδρυσης να επανέλθει αόριστη (όπως ίσχυε στον 4146/13) για να μπορέσει η αρχή που θα έχει την άδεια ίδρυσης να προσελκύσει επενδυτές που θα μπορέσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποσβέσουν την επένδυση τους και ο δημόσιος ιδιοκτήτης να καθορίσει με επιχειρησιακά κριτήρια την διάρκεια παραχώρησης της άδειας για την λειτουργία προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα

 • Σχετικά με το Άρθρο 13, παρ α περί της διάρκειας της Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας.
  Σε πολλά περιφερειακά Υδατοδρόμια με χαμηλή κίνηση η διάρκεια των 5 ετών είναι πολύ μικρή για να μπορέσει να γίνει η απόσβεση της όποιας επένδυσης. Επίσης από τη στιγμή που ο κάτοχος της Άδειας είναι υποχρεωμένος να δέχεται τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους της Επιτροπής Υδατοδρομίων, για ποιο λόγο θα πρέπει να τεθεί χρονικός περιορισμός και να μην είναι η Άδεια Αορίστου Διάρκειας σύμφωνα με τις προβλέψεις του 4146/2013?

  Ζαγοράκης Βαγγέλης
  Γενικός Διευθυντής
  HELLENIC SEAPLANES SA