Άρθρο 25 – Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας υδατοδρομίου

1. Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των από τις οικείες διατάξεις καθοριζόμενων θεμάτων Αερολιμενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες, Δημόσιας Ασφάλειας, Τελωνειακού και Δασμολογικού Ελέγχου και Εθνικής Άμυνας, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 6 και 16 του παρόντος δύναται να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων με απόφαση του λιμενάρχη ή αερολιμενάρχη ή του Διοικητή της ΥΠΑ κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση, ή του Τ.Ε.Μ.Α.Α. κατόπιν εισήγησης της επιτροπής υδατοδρομίων.
Εφόσον, εντός τριμήνου από την έναρξη απαγόρευσης πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε την απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σε λίμνη. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.Α.Α. κι αφού προηγηθεί ενημέρωση περί μη συμμόρφωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την επιτροπή των υδατοδρομίων μετά από επιθεώρηση.
2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και παράλληλα με την απαγόρευση πτήσεων, η άδεια ανακαλείται άμεσα με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σε λίμνη, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Υ.Π.Α. ή του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής διαπιστώνει την παράβαση.
3. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας επιθυμεί ανάκληση της, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται, κατόπιν υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησης του προς το Τ.Ε.Μ.Α.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με μόνη την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σε λίμνη.
4. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α., καθώς και οι εμπλεκόμενες Αστυνομικές, Λιμενικές, Πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές.
5. Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου αναστέλλεται αυτομάτως και η άδεια λειτουργίας του.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:06 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

    Άρθρο 25 – Παράγραφος 1
    Προτείνεται η απαγόρευση πτήσεων να επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ.