Άρθρο 16 – Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υποχρεωμένος να:
α) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
β) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας.
γ) Να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, να τα ενημερώνει και να τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
δ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Ειδικά, το υδατοδρόμιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου, κάθε ημέρα πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση αντικειμένων που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών.
ε) Τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες κατόπιν έγγραφης πράξης των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.
στ) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Τόσο για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας όσο και για την επαναλειτουργία, ενημερώνονται η Υ.Π.Α. και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών.
ζ) Ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν.
η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες, για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P. – GREECE), καθώς και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας.
θ) Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.
ι) Μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση τους και ασφαλή λειτουργία τους.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
ιβ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως ακολούθως:
αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμιση (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος.
ββ) ΦΑΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ¬ΤΗΤΑΣ: Ράδιο – ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός.
γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ».
δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας από -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή.
εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, μετά σχοινιού πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή.
στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιμα και έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό.
ηη) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3221/2.1.1999 (Β΄ 76) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για τον περιορισμό τυχόν διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1218.91/1997 (Β΄951) κοινή υπουργική απόφαση.
θθ) Μαγνητική Πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι καθορίζεται σχετικά από την ΥΠΑ μετά από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:32 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 16 –Παράγραφος ιβ – Υποπαράγραφος στστ)

  Προτείνεται το ελάχιστο μήκος του σκάφους υπηρεσίας να είναι πέντε(5) μέτρα αντί των έξι(6)μέτρων.
  Ο βασικός λόγος αυτής της πρότασης αφορά τη δυσκολία εξασφάλισης μισθωμένου σκάφους έξι μέτρων, σε ένα μικρό νησί όπου θα αδειοδοτηθεί υδατοδρόμιο, καθώς στα μικρά νησιά πολύ σπάνια υπάρχουν τέτοιων διαστάσεων ταχύπλοα σκάφη διαθέσιμα για μίσθωση. Σημειωτέον ότι ο Νόμος επιτρέπει στον αιτούντα άδεια Υδατοδρόμιου να διαθέτει πλωτό σκάφος είτε ιδιόκτητο είτε μισθωμένο.
  Κατά συνέπεια θα είναι πολύ πιο εύκολο στον ιδιοκτήτη Υδατοδρομίου (π.χ Λιμενικό Ταμείο) να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης με ένα ντόπιο κάτοικο μικρού νησιού που είναι ιδιοκτήτης πεντάμετρου πλωτού σκάφους. Σε διαφορετική περίπτωση το Λιμενικό Ταμείο, για να αποκτήσει την Άδεια του υδατοδρομίου, θα πρέπει να επιβαρυνθεί σημαντικά για την αγορά ενός σκάφους μήκους έξι μέτρων.
  Η επιβάρυνση γίνεται πολύ μεγαλύτερη στις περιπτώσεις Περιφερειών όπως π.χ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που έχει αναλάβει τη σημαντικότατη πρωτοβουλία δημιουργίας 25 Υδατοδρομίων και θα πρέπει να επιβαρυνθεί με ένα κονδύλι 30.000 ανά σκάφος x 25 = 750.000 ευρώ.
  Καθώς και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που ανέλαβε την δημιουργία τεσσάρων υδατοδρομίων (4×30.000 =120.000 ευρώ).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:41 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 16 –Παράγραφος ιβ – Υποπαράγραφος ββ,
  Προτείνεται η αντικατάσταση του όρου «Ράδιο -ενεργοποιούμενος φανός» με τον όρο «Τηλε-ενεργοποιούμενος φανός».