Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου

1. Ο Τεχνικός Φάκελος περιέχει ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, μέρος από τα κάτωθι δικαιολογητικά όπως αναφέρονται κατά περίπτωση στα άρθρα 9, 10 και 11 του παρόντος.
Ο Τεχνικός Φάκελος κατατίθεται στο σύνολό του σε ηλεκτρονική μορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κατατίθεται σε έντυπη μορφή ως εξής:
α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησης αυτού (σύσταση, καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
β) Αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασιών ή δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο την ίδρυση ή λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών) όπου αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρίας αναφορικά με την ίδρυση ή λειτουργία υδατοδρομίου.
γ) Αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήματος αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου ορίζεται ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου στα άρθρα 9, 10 και 11 του παρόντος. Το 40% του παραβόλου θα εισπράττεται υπέρ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για τις έκτακτες επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ.Α.Α., μπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του παραβόλου, καθώς και το ποσοστό που θα εισπράττεται υπέρ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
δ) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι αστικώς και ποινικώς υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις που βαρύνουν την ένωση προσώπων.
ε) Ναυτικό Χάρτη, της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ./Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα), όπως επίσης και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντίτυπα.
Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα προκειμένου για υδατοδρόμιο επί λίμνης.
στ) Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων, με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84. Υποβάλλεται σε πέντε (5) αντίτυπα.
ζ) Οριζοντιογραφία του χώρου του υδατοδρομίου κατάλληλης κλίμακας ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υποδομές και λιμενικές εγκαταστάσεις (υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων), η περίφραξη υδατοδρομίου καθώς και οι Θέσεις ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Επίσης επί του σχεδίου θα απεικονίζεται το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών/ φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους και κατά την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο. Υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα.
η) Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των κτηριακών υποδομών του υδατοδρομίου στο οποίο θα αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επιπλέον, επί του σχεδίου να προβάλλονται ο εξοπλισμός ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών/ χειραποσκευών/ αποσκευών ή φορτίου με σχετική περιγραφή αυτού. Υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Σε περίπτωση εγκατάστασης που γειτνιάζει με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής), υποβάλλεται επιπλέον και η σχετική έγκριση, που αφορά στη μορφολόγηση της εγκατάστασης.
θ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατο-δρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή/και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή/και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και εφόσον απαιτείται παραχώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή/και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης ή του πυθμένα λίμνης, για την ανάπτυξη υδατοδρομίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ιδίου νόμου. Σε περίπτωση λιμνών όπου υπάρχει Φορέας Διαχείρισης αυτής, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης για τη δημιουργία υδατοδρομίου, γίνεται από τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης σύμφωνα με το ν.2742/ΦΕΚ 207/Α/07-10-1999.
ι) Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από το Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται:
– οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,
– οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τυχόν προτεινόμενα νέα έργα,
– η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση,
– οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
– οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.
ια) Σε λιμάνια όπου δεν υπάρχει καθορισμένη Χ.Ζ.Λ., έγγραφη σύμβαση παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου από τον κατά νόμο δικαιούμενο προς τον αιτούντα, με λεπτομερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του υδατοδρομίου.
ιβ) Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου.
ιγ) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο οποίο να φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε περίπτωση που το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
ιε) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι, διαδικασίες, καθώς επίσης και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
ιστ) «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης» (Emergency Plan). Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.
ιζ) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα μετά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής υδατοδρομίων του άρθρου 14 του παρόντος και πριν τη εισήγηση του Τ.Ε.Μ.Α.Α. για την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου.
ιη) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η συμβατική περίοδος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης, οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα οριζόμενα από το άρθρο αυτό δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α. όταν πρόκειται για «Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» και «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου», ενώ προεγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α. όταν πρόκειται για «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου».
Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.
Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας του Αρχηγείου Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.
Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων Εγχειρίδιων Υδατοδρομίου σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ.
Τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων αρχών λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν σε θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια.
β) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος του νόμιμου κατόχου της «άδειας λειτουργίας» ή «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, εντός τριμήνου από της υποβολής του.
γ) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων αρχών λόγω μεταβολής των στοιχείων τους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54 | Μιχάλης Ασσαριώτης

  Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου
  Στον τεχνικό φάκελο ζητείται Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου.

  Αυτό απαιτείται μόνο από τον ενδιαφερόμενο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου η αν συνοδεύεται από αίτηση για Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου και όχι για τον φορέα ίδρυσης υδατοδρομίου.

 • (αρθρο 8 παρ 1θ.)

  Στη περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης της λίμνης ποιος αποφασίζει για την παραχώρηση της λίμνης σε τμήματα με καθαρά υδατικό στοιχείο; Βασικό πρόβλημα της διάταξης αυτής είναι ότι το άρθρο 31 του Ν. 2971/2001, κρίθηκε μη επαρκές από το ΝΣΚ 315/2006 και 420/2007. Για τις λίμνες απαιτείται αλλαγή διατύπωσης.

 • (αρθρο 8 παρ 1ε.)

  Χάρτες ανάλογοι δεν υφίστανται για λίμνες. Επομένως α) θα πρέπει να συντάσσονται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και β) θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια υπηρεσία εγκρίνει τους χάρτες αυτούς (ώστε να έχουν την ισχύ των χαρτών της υδρογραφικής υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:52 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου

  Προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 ο τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
  – Αποτύπωση οριοθέτησης/ ζώνωσης της προστατευόμενης περιοχής στον ναυτικό χάρτη της Υ.Υ./Π.Ν. [παρ.(1ε)]
  – Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης [παρ.(1ιγ)]
  – Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ατυχημάτων (πχ. ρύπανσης κλπ) ανεξάρτητο ή ενσωματωμένο στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης [παρ. (1ιστ) και Παράρτημα ΙΙΙ)]

  Επιπλέον, στις προστατευόμενες περιοχές όπου έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης, το σχέδιο των υποδομών προτείνεται να συνοδεύεται από σχετική έγκριση του εκάστοτε ΦΔ όσον αφορά στη μορφολόγηση της εγκατάστασης [παρ. (1η)]

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:10 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: ιβ) Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου.

  Πρόταση: να αντικατασταθεί η λέξη κατασκευή με την λέξη δημιουργία καθώς η λέξη κατασκευή περιορίζει.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:53 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 08 – Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει:

  η) Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των κτηριακών υποδομών του υδατοδρομίου στο οποίο θα αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επιπλέον, επί του σχεδίου να προβάλλονται ο εξοπλισμός ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών/ χειραποσκευών/ αποσκευών ή φορτίου με σχετική περιγραφή αυτού. Υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Σε περίπτωση εγκατάστασης που γειτνιάζει με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής), υποβάλλεται επιπλέον και η σχετική έγκριση, που αφορά στη μορφολόγηση της εγκατάστασης.

  Πρόταση: Να αφαιρεθεί η λέξη κτηριακών καθώς περιορίζει