Άρθρο 05 – Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  • 12 Αυγούστου 2016, 10:55 | Νικόλαος

    Οι όροι της χρηματοδότησης πρέπει να είναι διαφανείς ξεκάθαροι και το κυριότερο να μην επιδέχονται παρερμηνειών από τους κατά επάγγελμα αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε και οι επενδυτές που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των υδατοδρομίων να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να ανακοινωθούν από τώρα, ενώ παράλληλα στο αρμόδιο τμήμα που είναι αρμόδιο για την χορήγηση των αδειών επιβάλλεται να υπάρχει σαφής και διαυγής ενημέρωση, από ειδικευμένο επιστήμονα οικονομολόγο για το οικονομικό σκέλος, της ίδρυσης και της λειτουργίας ενός υδατοδρομίου.