Άρθρο 10 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου»

Για τη χορήγηση «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά α) έως και ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, με δεδομένο ότι:
1. Το χρηματικό ύψος του παραβόλου της παρ. 1. γ) του άρθρου 8 του παρόντος, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).
2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της παρ. 1 ιδ) του άρθρου 8 του παρόντος περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου και το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Διοικητή της Υ.Π.Α..
3. Στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της παρ. 1 ιε) του άρθρου 8 του παρόντος, περιγράφονται οι μέθοδοι, διαδικασίες, καθώς επίσης και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α. Υπόδειγμα του προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» απαιτείται έγκριση του Προγράμματος Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της παρ. 1 ιστ) του άρθρου 8 του παρόντος, περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ανά περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Για τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
5. Η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης της παρ. 1 ιζ) του άρθρου 8 του παρόντος, υποβάλλεται από τον αιτούντα μετά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής υδατοδρομίων.
6. Στην αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να επιλέξει «φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου» άλλο νομικό πρόσωπο.
Ο εν λόγω «φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου» οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός φάκελος περιέχει επιπλέον τη σύμβαση υδατοδρομίου της παρ. 1 ιη) του άρθρου 8 του παρόντος ενώ τα δικαιολογητικά από ιγ) έως και ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος κατατίθενται από το φορέα λειτουργίας.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:40 | Μιχάλης Ασσαριώτης

    Τα εγχειρίδια να συντάσονται από άτομα σχετικά με τον αεροπορικό χώρο έτσι ώστε σε περίπτωση διορθώσεων/διαβουλεύσεων να υπάρχει και η ανάλογη σοβαρότητα καισυνεννόηση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:00 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

    Άρθρο 10 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου»

    Στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε περιοχή του δικτύου Φύση 2000 το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου να εγκρίνεται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. [παρ. (2)]