Άρθρο 22 – Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 17:05 | Κυριάκος Αντωνόπουλος

    Το τέλος 5% επί των εισιτηρίων η του τιμήματος της ναύλωσης να αποδίδεται στους φορείς Διοίκησης και εκμετάλλευσης της έδρας του Υδατοδρομίου όταν αποθαλασσώνεται – προσθαλασσώνεται στις εγκαταστάσεις του, κατά τα ισχύοντα στην ακτοπλοΐα. Στις περιπτώσεις αποθαλάσσωσης – προσθαλάσσωσης από/σε υδάτινο πεδίο το τέλος να αποδίδεται στο ΥΠ.ΟΙΚ.