Άρθρο 04 – Γενικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:
α) που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν,
β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον αρμόδιο Φορέα και σύμφωνης γνώμης της τοπικής Λιμενικής Αρχής,
γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων,
δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
ε) όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αρμοδίου σε θέματα προστασίας του πολίτη Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από σχετική αίτηση του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, δύναται ένα υδατοδρόμιο να οριστεί ως σημείο εισόδου-εξόδου. Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας Υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, η προαναφερόμενη σχετική αίτηση θα συνυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.
4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
5. Δεν απαιτείται άδεια υδατοδρομίου για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
6. Για όλα τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν. Η εκτέλεση δημοσίων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προβλεπόμενου από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα. Για την έγκριση του προγράμματος ασφαλείας του υδατοδρομίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.
7. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988) και του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:02 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 2γ
  Προτείνεται να προσδιορισθεί η συχνότητα των ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:10 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Σχετικά με την παράγραφο 2α του Άρθρου 4 προτείνεται η αφαίρεση του κειμένου: «ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν»

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:57 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις Παρ. 2,γ

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων

  Πρόταση: Να γίνει σαφής ποσοτικός προσδιορισμός καθώς θα υπάρξουν αυθαίρετες και υποκειμενικές ερμηνείες επί του θέματος.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:12 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις Παρ. 2,α

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 2.α Δεν επιτρέπεται η λειτουργία
  υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή: α)που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν.

  Πρόταση: Να γίνει απαλοιφή του »ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν’.

  Η πλειοψηφία των Ελληνικών λιμανιών χρησιμοποιούνται άτυπα ή αποσπασματικά ως αγκυροβόλια δημιουργώντας έτσι συνθήκες αποκλεισμού στην πλειοψηφία των λιμανιών να δημιουργήσουν υδατοδρόμια.

 • 8 Αυγούστου 2016, 14:28 | Αθανάσιος Ζερμπίνης

  Οι περιορισμοί που θέτει η παράγραφος 2 δυσχεραίνουν παρά διευκρινίζουν.

  Συνοπτικά :

  περίπτωση (α)και (β) , εφόσον ο Φορέας Διαχείρισης επιθυμεί και την λειτουργία Υδατοδρομίου , θα πρέπει να γνωμοδοτεί η αντίστοιχη Λιμενική Υπηρεσία περί τούτου , γνωμοδότηση η οποία ουτως ή άλλως προβλέπεται

  περίπτωση (γ) το ΥΠΕΘΑ γνωμοδοτεί και είναι πλεονασμός ο περιορισμός

  περίπτ.(δ) «που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων» , η διατύπωση είναι ασαφής καθώς το πλησίον μπορεί να είναι 50μ αλλά και 500μ. Στην τελευταία περίπτωση (των 500μ) θα αποκλειστούν πάρα πολλά ιδανικά σημεία κατασκευής Υδατοδρομίων.

  περιπτ.(ε) Το σύνηθες ύψος κύματος , ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου , μπορεί να είναι άνω των 2μ , αφού για τον καθορισμό του «σύνηθες» λαμβάνονται στοιχεία 12μήνου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιχειρούν Υδροπλάνα καθώς σε μήνες αιχμής το «σύνηθες» ύψος κύματος μπορεί να είναι εντός των επιχειρησιακών ορίων.

  Οι περιορισμοί που θέτονται -ιδίως στις περιπτ.(δ) & (ε) – θα μειώσουν δραματικά την εξεύρεση ιδανικών σημείων δημιουργίας Υδατοδομίου, κυρίως σε νησιά , στην επιλογή του οποίου -σημείου- λαμβάνονται ούτως ή άλλως υπόψιν τα ανωτέρω στοιχεία.