Άρθρο 24 – Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίμων στα υδατοδρόμια, οι προδιαγραφές των οποίων, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής ύστερα από συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής και της Υ.Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών και τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών λιμένων,
β) είτε με κινητά μέσα αποθήκευσης από πιστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών ή με ευθύνη του χειριστή κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της Υ.Π.Α. (Β΄1109), με μέριμνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, τηρουμένων των τελωνειακών διατάξεων, των κανονισμών πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών της Υ.Π.Α. και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των σχετικών διατάξεων των κανονισμών λιμένων.