Άρθρο 09 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου»

Για τη χορήγηση «Άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά α) έως και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, με δεδομένο ότι:
1. Το χρηματικό ύψος του παραβόλου της παρ. 1 γ) του άρθρου 8 του παρόντος, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).
2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της παρ. 1 ιδ) του άρθρου 8 του παρόντος, περιγράφεται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» απαιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Διοικητή της Υ.Π.Α. με στόχο την επιτάχυνση της οριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορήγησης της «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:37 | Μιχάλης Ασσαριώτης

  Το παράβολο για την άδεια ίδρυσης να γίνει 1250 Ευρώ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:22 | Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

  Άρθρο 09 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης Υδατοδρομίου»

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει:
  1. Το χρηματικό ύψος του παραβόλου της παρ. 1 γ) του άρθρου 8 του παρόντος, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).

  Άρθρο 10 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου»
  1. Το χρηματικό ύψος του παραβόλου της παρ. 1. γ) του άρθρου 8 του παρόντος, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).

  Άρθρο 11 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»
  1. Το χρηματικό ύψος του παραβόλου της παρ. 1 γ) του άρθρου 8 του παρόντος, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).

  Πρόταση: Δεν είναι λογικό η Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Υδατοδρομίου να έχει παράβολο 2.500 Ευρώ και η άδεια ίδρυσης μόνη της 2500 Ευρώ.

  Το παράβολο για την άδεια ίδρυσης να γίνει 1250 Ευρώ.