Άρθρο 11 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»

Για τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά α) έως και δ) και ιδ) έως και ιη) του άρθρου 8 του παρόντος, με δεδομένο ότι:
1. Το χρηματικό ύψος του παραβόλου της παρ. 1 γ) του άρθρου 8 του παρόντος, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).
2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation Manual) της παρ. 1 ιδ) του άρθρου 8 του παρόντος περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου και το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Διοικητή της Υ.Π.Α..
3. Στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της παρ. 1 ιε) του άρθρου 8 του παρόντος, περιγράφονται οι μέθοδοι, διαδικασίες, καθώς επίσης και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α. Υπόδειγμα του προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» απαιτείται έγκριση του Προγράμματος Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της παρ. 1 ιστ) του άρθρου 8 του παρόντος, περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ανά περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Για τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
5. Η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης της παρ. 1 ιζ) του άρθρου 8 του παρόντος, υποβάλλεται από τον αιτούντα μετά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής υδατοδρομίων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:59 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 14
  Επιτροπή Υδατοδρομίων – Επιθεωρήσεις Υδατοδρομίων
  Παράγραφος 1
  ε) Δύναται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρμόδιας μονάδας εναερίου κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας θα ιδρυθεί το υδατοδρόμιο κατόπιν εισήγησης της διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ16).
  Άρθρο 14 –Παράγραφος 1- Υποπαράγραφος ε
  Προτείνεται η αφαίρεση της υποπαραγράφου ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:18 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

  Άρθρο 11
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου.

  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου έχει αόριστη ισχύ, είναι μεταβιβάσιμη, και δύναται να εκχωρηθεί όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης ή της εκχώρησης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Η εν λόγω πράξη υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

  Προτείνεται λοιπόν, αντιστοίχως, και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου να έχει αόριστη ισχύ (σχέδιο Νόμου, Άρθρο 13 –Παράγραφος α,).
  Άλλωστε όπως προβλέπεται στο ίδιο Άρθρο 13 –Παράγραφος γ,: « Ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ».
  Επίσης στο σχέδιο Νόμου, Άρθρο 14, παρ. 6, σαφώς ορίζεται ότι: «όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέσω τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη τήρηση των όρων λειτουργίας και ασφάλειας κάθε αδειοδοτημένου υδατοδρομίου».