Άρθρο 23 – Εκπαίδευση Προσωπικού Υδατοδρομίου

Το προσωπικό του Υδατοδρομίου υποχρεούται να έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του όπως αυτά περιγράφονται στη κείμενη νομοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου.
Εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να παρέχεται είτε από την ΥΠΑ, είτε από πιστοποιημένα από την ΥΠΑ άτομα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου είτε από πιστοποιημένα από την ΥΠΑ άτομα της αεροπορικής εταιρίας που εκμεταλλεύεται υδροπλάνα.
Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από τις οικείες Δ/νσεις της ΥΠΑ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:16 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert

    Άρθρο 23,
    Θα πρέπει να αναφερθούν οι οικείες Διευθύνσεις που θα καθορίσουν την ύλη εκπαίδευσης του προσωπικού. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα καθώς αν δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει κανένα Υδατοδρόμιο.