Άρθρο 30 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.) το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, ανανέωση ή τροποποίησή της, και εν γένει στη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου πριν και μετά την έκδοση της άδειας του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ. τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου του υδατοδρομίου συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου, στο Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του αιτούμενου άδειας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον Τεχνικό Φάκελο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος όπως: τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου αδείας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του παρόντος, τα χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδατοδρομίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδομών, το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραμμα Ασφαλείας», το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης», η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης υδατοδρομίου, η σύμβαση υδατοδρομίου και η σύμβαση παραχώρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν στις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδρομίων και των μελών της, το πόρισμα αυτής κ.λπ..
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του Τεχνικού Φακέλου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: του εξοπλισμού, των εγχειριδίων υδατοδρομίου, της ανανέωσης της άδειας αυτού, τυχόν απαγορεύσεις πτήσεων, κυρώσεις ή αποφάσεις επιβολής προστίμου, το πόρισμα κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων κ.λπ.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δύναται να προσδιορίζονται, πέραν των περιγραφόμενων στα α) και β) της παρούσας παραγράφου, επιπλέον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ.

3. α) Η καταχώρηση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12 του παρόντος.
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης υποβληθέντων αιτήσεων για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Το Η.Σ.Π.Α.Υ. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του φακέλου κάθε υδατοδρομίου, δύναται να διασυνδέεται λειτουργικά με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, υλοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριμένα οι όροι και τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

5. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της αναφερόμενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
β) Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:
i. κατά προτεραιότητα, οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,
ii. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου Τεχνικού Φακέλου από τον κάτοχο αδείας, για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους από τις σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες,
iii. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.