Άρθρο 26 – Κυρώσεις

1. Κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των από τις οικείες διατάξεις καθοριζόμενων θεμάτων Αερολιμενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες, Δημόσιας Ασφάλειας, Τελωνειακού και Δασμολογικού Ελέγχου και Εθνικής Άμυνας, καθώς και κάθε μη σύννομη ενέργεια του υδατοδρομίου επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας και βαρύνει απευθείας και αποκλειστικά τον φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου ή τον αερομεταφορέα ή τον χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται, ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας αστικής, ποινικής ή διοικητικής ευθύνης, πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, καθώς και προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας υδατοδρομίου, ανάλογα με το είδος της παράβασης και τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και η προσωρινή αφαίρεση της άδειας να καθίσταται οριστική. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες στο αντικείμενο της παράβασης υπηρεσίες, οι οποίες βεβαιώνουν την παράβαση και την κοινοποιούν στο Τ.Ε.Μ.Α.Α..
Σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας περί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.93/1974 (ΦΕΚ Α’293), που έχει τεθεί σε ισχύ με το Π.Δ. 94/1977 (ΦΕΚ Α’30) όπως αυτά ισχύουν.
Σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998, όπως ισχύει.
2. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής του.
3. Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον υδατοδρομίου, καθώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόμενες απαγορεύσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις καθοριζόμενες υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:38 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

    Άρθρο 26 – Κυρώσεις

    Θα πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις και στις περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνες του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 [(παρ. 1)]