Άρθρο 15 – Μεταβίβαση άδειας – Παραχώρηση λειτουργίας

1. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Για κάθε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.Α.Α.. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Για κάθε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.Α.Α.. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Η μεταβίβαση της άδειας συντελείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας από τον ενδιαφερόμενο. Στην αίτηση θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την τήρηση και μη τροποποίηση των υπολοίπων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που δεν περιέχονται στην αίτηση. Για την εξέταση της αιτήσεως ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, για τη διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
δ) Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αμεταβίβαστη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία.
2. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φορέα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς τον Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου όπως θα προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης.
Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του παρόντος.
Για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.Α.Α.. Προκειμένου για παραχώρηση σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου απαιτείται υποβολή αίτησης του κάτοχου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου όταν είναι το ίδιο πρόσωπο ή του κατόχου της άδειας λειτουργίας όταν είναι διαφορετικά τα πρόσωπα, για παραχώρηση σε νέο φορέα λειτουργίας και κατάθεση της σύμβασης παραχώρησης και των απαιτούμενων τροποποιημένων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου από το νέο φορέα λειτουργίας. Για την εξέταση της αιτήσεως ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, για τη διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Για οποιαδήποτε ανωτέρω μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ.Α.Α., μπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του παραβόλου.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 18:21 | Κυριάκος Αντωνόπουλος

    Ο φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 είναι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας. Για να έχει λάβει άδεια λειτουργίας πρέπει να εχει εκδοθεί προηγουμένως η άδεια ίδρυσης και να έχει ολοκληρωθεί – επιθεωρηθεί η κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι αφού το Δημόσιο (ως αποκλειστικός κάτοχος της άδειας ίδρυσης) κατασκευάσει το Υδατοδρόμιο εχοντας ηδη δαπανήσει τα χρήματα θα μπορεί να την μεταβιβάσει; Για ποιό λόγο δεν εκδίδεται η άδεια ίδρυσης στον ιδιωτικό φορέα εξ αρχής;
    Πρόταση:
    Εφ όσον η άδεια ίδρυσης μπορεί έστω και εκ των υστέρων να μεταβιβαστεί στον ιδιωτικό φορέα, να εκδίδεται εξ αρχής στο όνομα του.