Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις.

Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στην ημεδαπή και χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την αίτηση και τα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποχρεούται όπως εξετάσει και αποφασίσει σχετικά εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης. Μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την χορήγηση ή μη της κοινοποίησης, τα ως άνω νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.