Άρθρο 13: Έκδοση Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

1.Η γνώση μιας ξένης γλώσσας διαβαθμίζεται σε έξι επίπεδα, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων της γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Τα πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας που εκδίδονται είναι τα πιο κάτω:

   α.    Πιστοποιητικό επιπέδου  Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

   β.    Πιστοποιητικό επιπέδου  Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

   γ.    Πιστοποιητικό επιπέδου  Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»

   δ.    Πιστοποιητικό επιπέδου  Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

   ε.    Πιστοποιητικό επιπέδου  Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

   στ.  Πιστοποιητικό επιπέδου  Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

 

 

2. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών εκδίδεται από το Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον οριζόμενο από τον Φορέα Υπεύθυνο Πιστοποίησης, ο οποίος δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση ή στην κατάρτιση του εξεταζομένου.

3. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών κατατίθεται στον Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών φέρει μοναδικό κωδικό, ημερομηνία έκδοσης, τον κωδικό πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και τον λογότυπο του Φορέα και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του φυσικού προσώπου, στο οποίο χορηγείται, καθώς και το επίπεδο της γνώσης  της ξένης γλώσσας στην οποία πιστοποιήθηκε.

4. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών χορηγεί σε όλα τα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά της ανωτέρω παραγράφου, υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο του Φορέα, το οποίο δηλώνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στο αρχείο του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και το άλλο παραδίδεται στο πιστοποιηθέν φυσικό πρόσωπο, ενώ αντίγραφο του αποστέλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή.

5. Η απόφαση χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο καταχωρείται σε ψηφιακό αρχείο του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό του τόπο και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

6. Όλοι οι κάτοχοι πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών που έχουν εκδοθεί από τους Φορείς χορήγησης πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, καταχωρούνται με επιμέλεια των Φορέων και σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση μη καταχώρισης τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν ισχύουν.

7. Για κάθε εκδιδόμενο πιστοποιητικό, καταβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4115/2013.