Άρθρο 28: Αναμόρφωση συστήματος εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

1. Κάθε αλλαγή, τροποποίηση, συμπλήρωση ή συνολικότερη αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών από τον Φορέα υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Σε περίπτωση αλλαγής, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή συνολικότερης αναμόρφωσης του συστήματος πιστοποίησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών υποβάλλεται από το Φορέα στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αίτηση αναμόρφωσης, συνοδευόμενη από το αναμορφωμένο σύστημα, το οποίο περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού, ως ανταποδοτικού τέλους, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4115/2013.

3. Για την εξέταση της αίτησης αναμόρφωσης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να ολοκληρώσει την εξέταση της αιτούμενης αναμόρφωσης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο Φορέα, εκδίδοντας σχετική απόφαση έγκρισης της αναμόρφωσης, η οποία κοινοποιείται στο Φορέα.