Άρθρο 01: Δικαίωμα συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών

γνώσεων ξένων γλωσσών που διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν νομικά πρόσωπα της ημεδαπής αυτοτελώς ή εφόσον εκπροσωπούν νομίμως στην Ελλάδα φορέα της αλλοδαπής ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία έχουν ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

2. Ως Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών δύναται να πιστοποιείται νομικό πρόσωπο του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, το οποίο έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων και την πιστοποίηση φυσικών προσώπων στη γνώση ξένων γλωσσών και τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Στο καταστατικό των νομικών αυτών προσώπων, απαγορεύεται να περιλαμβάνεται ως σκοπός η παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα γνώσης ξένων γλωσσών, που σχετίζεται με τα χορηγούμενα πιστοποιητικά.

3. Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών δύναται να είναι, επίσης, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Δεν δύναται να πιστοποιηθεί ως Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, κοινοπραξία, ένωση προσώπων και σωματείο.