Άρθρο 10: Αρχείο πιστοποιηθέντων Φυσικών Προσώπων.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών τηρεί και ενημερώνει Κατάλογο, σε μορφή αρχείου, πιστοποιηθέντων φυσικών προσώπων, στον οποίο καταγράφεται το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί. Ο Κατάλογος αυτός, είναι διαθέσιμος στο κοινό και αποστέλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου τα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα να καταχωρηθούν με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων. Ο υποψήφιος προς πιστοποίηση ενημερώνεται από τον Φορέα ενυπόγραφα, πριν από τη συμμετοχή του στην εξεταστική διαδικασία, για την τήρηση των αρχείων και Μητρώων και χορηγεί άδεια διάθεσης των στοιχείων του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων.

2. Κάθε πιστοποιημένος Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, παρέχει στο κοινό υπηρεσία επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, τα οποία έχει εκδώσει.

3. Στην ιστοσελίδα του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών αναρτάται, το έντυπο αίτησης, η εξεταστέα ύλη, όπως έχει κατατεθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η εξεταστική διαδικασία, οι διαδικασίες ενστάσεων, χρήσης και ανάκλησης του πιστοποιητικού, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη συμμετοχή φυσικών προσώπων στις εξετάσεις του Φορέα.