Άρθρο 36: Αρμόδιο όργανο για την απόφαση αναγνώρισης των Φορέων της αλλοδαπής και την

 

1. Η αναγνώριση των Φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους, οι οποίοι αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας και η αντιστοίχιση των εν λόγω τίτλων της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής, γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικουρείται στο έργο της προηγούμενης παραγράφου από Επιτροπή Αναγνώρισης Φορέων Πιστοποίησης ξένων γλωσσών Αλλοδαπής (Ε.Α.Φ.Ξ.Γ.Α.) που συνιστάται και συγκροτείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατ΄ άρθρο 27 παρ. 5 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Έργο της Ε.Α.Φ.Ξ.Γ.Α. είναι:

α. Η εξέταση αιτημάτων για την αναγνώριση των Φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους γνώσης ξένων γλωσσών.

β. Η εξέταση αιτημάτων για την αντιστοίχιση των τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της ημεδαπής.

γ. Η εισήγηση, διά των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση των Φορέων της αλλοδαπής και την αντιστοίχιση των τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών που χορηγούν με τα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής.

δ. Η παροχή συμβουλευτικού έργου προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την κατάρτιση και τη συνεχή ενημέρωση του Ειδικού Καταλόγου αναγνωρισμένων Φορέων και ισχυόντων τίτλων ανά κράτος προέλευσης και φορέα.