Άρθρο 07: Οργανωτική Δομή του Φορέα.

 

1. Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών διαθέτει:

α. Οργανόγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η ιεραρχική δομή του.

β. Τα παρακάτω συλλογικά ή ατομικά όργανα:

1. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και Εισηγητές θεμάτων.

2. Ομάδα γραμματειακής υποστήριξης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής.

3. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.

4. Ομάδα χειριστών μηχανημάτων Vertical Blanking Interval (V. B. I.) ή μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων.

5. Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών.

6. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.

7. Συντονιστές – Βοηθοί Συντονιστές Εξετάσεων.

8. Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων.

9. Ομάδες Επιτηρητών.

10. Ομάδες Εξεταστών προφορικής δοκιμασίας.

11. Παρατηρητές προφορικής εξέτασης.

12. Βαθμολογικά Κέντρα − Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων.

13. Ομάδες Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων.

14. Συντονιστές Βαθμολόγησης.

15. Ομάδες χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (O. M. R.)

16. Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων.

17. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

γ. Εγχειρίδιο Ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου.

 

2. Το ανθρώπινο δυναμικό του Φορέα:

α. Είναι ορθολογικά κατανεμημένο, σύμφωνα με το οργανόγραμμα.

β. Συνδέεται με σχέση εργασίας με το Φορέα και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

γ. Ελέγχεται από το Φορέα με τεκμηριωμένες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων και η αμεροληψία του Φορέα.

3. Οι εργασίες που εκτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του Φορέα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητάς του και οι κυριότερες από αυτές είναι:

α. Επιλέγει, ελέγχει και επαληθεύει την επάρκεια των Εξεταστικών Κέντρων, των υπεργολάβων και του προσωπικού που χρησιμοποιούν.

β. Ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εξεταστικής διαδικασίας και προβαίνει στις σχετικές, με την απαραίτητη επιμόρφωσή τους κατευθύνσεις.

γ. Διεκπεραιώνει τα θέματα που αφορούν στην έκδοση ή στην ανάκληση των χορηγούμενων Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

4. Για τις πιστοποιήσεις που διενεργεί, ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών χρησιμοποιεί Επιτηρητές και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Οι Επιτηρητές επιμορφώνονται από το Φορέα σχετικά με τη διαδικασία επιτηρήσεων στις εξετάσεις που διενεργούνται για τη χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, σε φυσικά πρόσωπα.

5. Όταν εργασίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εξεταστική διαδικασία, αποτελούν αντικείμενο υπεργολαβίας σε εξωτερικό φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών διασφαλίζει ότι το προσωπικό του εξωτερικού φορέα, που εμπλέκεται στο υπεργολαβικό έργο, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.