Άρθρο 08: Απαιτούμενα μέσα

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, όσον αφορά στην εμπειρία του προσωπικού και στον εξοπλισμό, για να αναλάβει την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης των εξεταζομένων.

2. Αν η αξιολόγηση των εξεταζόμενων ή η επιτήρησή τους έχει ανατεθεί από το Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών σε υπεργολάβους, ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών δεσμεύει εγγράφως τον υπεργολάβο για τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών  και του παρόντος νόμου, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, η αμεροληψία και η εμπιστευτικότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι νομικές δεσμεύσεις καταγράφονται και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Φορέα.

3. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρο το σύστημα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που αναθέτει σε υπεργολάβους.

4. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών τηρεί κατάλογο Εξεταστικών Κέντρων και υπεργολάβων που τυχόν χρησιμοποιεί, καθώς και των λειτουργιών τους και περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συστήματος πιστοποίησης σε γνώσεις ξένων γλωσσών.

5. Μεταξύ του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και του υπεργολάβου συνάπτεται σύμβαση, στην οποία περιγράφονται οι όροι της συνεργασίας. Η σύμβαση κοινοποιείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. άμεσα και πάντως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη εκτέλεσης εργασιών από τον υπεργολάβο.

6. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο, ανανέωσης αυτού ή και ανάκλησής του δεν μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβο.

7. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ευθύνεται για τις εργασίες του υπεργολάβου και παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο που του έχει αναθέσει.