Άρθρο 15: Χρήση των Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ασκεί έλεγχο στα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα αναφορικά με τη χρήση των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητάς του.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών από πιστοποιηθέν φυσικό πρόσωπο κατά τρόπο που να δημιουργείται παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα σε τρίτους, ο Φορέας ανακαλεί το πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση αμέσως στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο Α.Σ.Ε.Π.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραπλανητικής αναφοράς στα συστήματα πιστοποίησης ή εσφαλμένης χρήσης του τύπου των χορηγούμενων πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών από τον Φορέα σε διαφημίσεις, καταλόγους και οποιαδήποτε άλλη προβολή του, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου.