Άρθρο 06: Όροι και προϋποθέσεις.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών διαθέτει τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση φυσικών προσώπων σε γνώσεις ξένων γλωσσών και λαμβάνει τα μέτρα που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό αυτών των διαδικασιών, ανάλογα κάθε φορά με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

2. Οι διαδικασίες του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους, χαρακτηρίζονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα και συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Φορέα.

4. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών  δεν επιτρέπεται να πιστοποιεί φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση με αυτόν ή τα οποία συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης, μετόχους, εταίρους ή εργαζόμενους σε αυτόν.

5. Δεν επιτρέπεται στον Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση ή και κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε οιασδήποτε μορφής φορέα παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

6. Απαγορεύεται σε χώρο που χρησιμοποιείται ως Εξεταστικό Κέντρο από Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και ο οποίος λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης ή και επιμόρφωσης, να προβάλλεται – με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο – ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση ή και επιμόρφωση έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών από τον Φορέα.

7. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001 αντίστοιχου πεδίου.