Άρθρο 12: Διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών υποχρεούται να παρέχει στους ενδιαφερομένους εντύπως και ηλεκτρονικώς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

2. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν σε εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών συμπληρώνουν έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που απευθύνεται στον Φορέα, η οποία περιλαμβάνει, κατ΄ ελάχιστον, τα εξής:

α. Προσωπικά στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής ή εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου.

β. Το επίπεδο πιστοποίησης, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

3. Μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου ο υποψήφιος υποβάλλει στον Φορέα Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα στους τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού θα το επιστρέψει, άμεσα, στον Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.

4. Οι διαδικασίες του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση.

5. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, ελέγχει τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων.