Άρθρο 29: Μεταβίβαση της απόφασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί πιστοποίησης Φορέα.

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της απόφασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί πιστοποίησης νομικού προσώπου ως Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών ξένων γλωσσών στα νομικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εφόσον το νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την, ως άνω, απόφαση πιστοποίησης, όσο και το νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζεται, πληρούν τις, κατά τον παρόντα νόμου, προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης.

2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για την έγκριση της μεταβίβασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνυπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους και των δύο νομικών προσώπων και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης,

ii. αντίγραφο του τελευταίου ισολογισμού του μεταβιβάζοντος την πράξη περί πιστοποίησης Φορέα,

iii. απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4115/2013 και,

iv. τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και για τα δύο (2) νομικά πρόσωπα.