Άρθρο 24: Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.).

1. Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.) αποτελεί εφαρμογή προσβάσιμη μέσω διαδικτύου, η οποία διατηρείται, λειτουργεί και συντηρείται σε ασφαλή χώρο, που πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ενός Κέντρου Τήρησης Δεδομένων (Data Center). Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.) είναι προσβάσιμο στους χρήστες του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στα Εξεταστικά Κέντρα που πραγματοποιούν τις εξετάσεις. Στο Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.) τηρούνται οι κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Οι βασικές λειτουργίες του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.) είναι οι ακόλουθες:

α. Ο ορισμός και η διαχείριση των θεμάτων για την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών , ανάλογα με το αντικείμενο εξέτασης.

β. Η διαχείριση χρηστών συστήματος με δυνατότητα κατηγοριοποίησης σε ομάδες με διαφορετικά προνόμια.

γ. Η διαχείριση Εξεταστικών Κέντρων (έλεγχοι, διαχείριση στοιχείων).

δ. Η διαχείριση εξεταζομένων (εγγραφή, συμμετοχή σε εξετάσεις, παρακολούθηση ιστορικού).

ε. Η διαχείριση εξετάσεων (αιτήσεις και εγκρίσεις εξεταστικών προγραμμάτων, έγκριση και έκδοση αποτελεσμάτων).

στ. Η διαχείριση Επιτηρητών (ανάθεση επιτήρησης, ιστορικό) με αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων, του τόπου και του χρόνου της κάθε εξέτασης.

ζ. Η πρόσβαση στις λειτουργίες του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.) μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης (https), η οποία ασφαλής διαδικτυακή σύνδεση βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό, προκειμένου να διακριβώνεται πλήρως ότι ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον εξυπηρετητή του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Οι χρήστες πιστοποιούν την ταυτότητά τους στο Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.), εισάγοντας τα μοναδικά βασικά στοιχεία τους.

η. Η έκδοση πιστοποιητικών.

θ. Η σύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών για την ενημέρωση του κοινού, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με πληροφορίες που το αφορούν, καθώς και η διασύνδεσή του με το Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ι. Η σύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών για την ηλεκτρονική υπηρεσία επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών.

ια. Η διαχείριση των δεδομένων για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης (π.χ. αποτελέσματα της εξεταστικής διαδικασίας και επιτηρήσεις).

ιβ. Η διασφάλιση των μέσων αποθήκευσης (κατάρρευση δίσκων) μέσω διαδικασιών τήρησης εφεδρικών αντιγράφων (backup), καθώς και αποκατάστασης των δεδομένων από καταστροφή (disaster recovery plan).

ιγ. Η πρόβλεψη εναλλακτικών μεθόδων διανομής του υλικού των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα, σε περιπτώσεις προβλημάτων λειτουργίας του δικτύου ευρείας περιοχής.

ιδ. Όλες οι λειτουργίες που ενημερώνουν ηλεκτρονικά τις βάσεις δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρέχονται και ως διαδικτυακή υπηρεσία (web service) μέσω ασφαλούς πρόσβασης, αν αυτό ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.