Άρθρο 27: Ανανέωση πιστοποίησης.

1. Η απόφαση πιστοποίησης των νομικών προσώπων ως Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ανανεώνεται διά αναγγελίας μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ, δ, ε και ζ, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τον ίδιο τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου, κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του Φορέα πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών και κάθε άρση/ανάκληση της εκπροσώπησης φορέα της αλλοδαπής.

2. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ανανέωση της πιστοποίησης του κάθε Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών για ένα (1) επιπλέον έτος.

3. Σε περίπτωση που κατατεθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ελλιπή τα, ως άνω, δικαιολογητικά καλείται εγγράφως από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να προσκομίσει εντός ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση παρόδου της, ως άνω, προθεσμίας άπρακτης, καθώς και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αναγγελίας αίρεται αυτοδικαίως η πιστοποίηση του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών για ένα (1) έτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Φορέα. Με τη μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνεται σχετικά και το τηρούμενο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μητρώο αδειοδοτημένων Φορέων.

5. Μετά την πάροδο του έτους ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών του οποίου έγινε αυτοδίκαιη άρση της πιστοποίησης δύναται να υποβάλει αίτηση ανανέωσης της απόφασης πιστοποίησής του δια αναγγελίας για μία φορά, ακολουθώντας τη διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου. Εάν δεν επανέλθει Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών με αίτηση ανανέωσης της απόφασης πιστοποίησής του μετά το πέρας του έτους, η άρση της πιστοποίησής του καθίσταται οριστική.