Άρθρο 11:Εσωτερικός έλεγχος του συστήματος χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

1. Προκειμένου να πιστοποιηθεί κάθε Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πρέπει να προβλέπεται διαδικασία εσωτερικού ελέγχου του συστήματος πιστοποίησης, το οποίο εφαρμόζει.

2. Η, εν λόγω, διαδικασία ελέγχου διενεργείται, περιοδικά, τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια και περιλαμβάνει μια ανάλυση, η οποία επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:

α. Την περιγραφή της ομάδας – στόχου των εξεταζομένων, καθώς και τη δήλωση του σκοπού και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας πιστοποίησης.

β. Τον κατάλογο των σημαντικών και κρίσιμων εργασιών που εκτελούνται από το προσωπικό, που μετέχει στο σύστημα πιστοποίησης.

γ. Τον κατάλογο που περιλαμβάνει την περιγραφή της δόμησης των εξετάσεων αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της γενικής περιγραφής του περιεχομένου, των τύπων ερωτήσεων που τίθενται, το επίπεδο των ερωτήσεων, τον αριθμό ερωτήσεων σε κάθε θέμα, τη χρονική διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, τη μέθοδο εύρεσης καταλληλότερου συστήματος βαθμολόγησης και τις μεθόδους βαθμολόγησης.

δ. Τα σχόλια για το πώς το σύστημα πιστοποίησης ανταποκρίνεται με διαφάνεια στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.