Άρθρο 23: Επιτηρητές του Φορέα.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ορίζει Επιτηρητές στις εξετάσεις για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων σε γνώση ξένων γλωσσών, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. Οι όροι, οι ελάχιστες προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και ορισμού των Επιτηρητών του Φορέα, περιέχονται στο οικείο Εγχειρίδιο Ποιότητας.

2. Τα στοιχεία των Επιτηρητών του Φορέα για κάθε εξέταση είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή είναι διαθέσιμα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service).

3. Δεν δύναται να διενεργήσει επιτήρηση όποιος είναι εκπαιδευτής των προς εξέταση υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι Επιτηρητές υπογράφουν σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, τις οποίες ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών φυλάσσει στο αρχείο του, προκειμένου να τις επιδείξει, εάν του ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για να αποδείξει ότι δεν συντρέχει τέτοιο κώλυμα στους Επιτηρητές στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη επιτήρηση.

4. Όσοι Επιτηρητές είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να λαμβάνουν – όταν απαιτείται – την προβλεπόμενη άδεια από την υπηρεσία τους.

5. Οι Επιτηρητές του Φορέα πριν την έναρξη των εξετάσεων:

α. επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές της αίθουσας στην οποία διενεργούνται οι εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο (πχ. ως προς την προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ και τα διατιθέμενα τ.μ. ανά εξεταζόμενο κλπ.),

β. επιβεβαιώνουν την ταυτοπροσωπία (ταυτότητας) των εξεταζομένων που γίνεται:

β.1. για Έλληνες πολίτες από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο.

β.2. για αλλοδαπούς, στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτοπροσωπίας του εξεταζομένου όπως καταγράφονται στην «Κατάσταση των υποψηφίων» του Εξεταστικού Κέντρου, ο Επιτηρητής απομακρύνει πάραυτα τον εξεταζόμενο από την εξέταση.

γ. απαγορεύουν τη χρήση τυχόν βοηθημάτων και τη λειτουργία κινητών τηλεφώνων ή άλλων ψηφιακών μέσων από όλους τους εξεταζομένους.

6. Οι Επιτηρητές του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων:

α. επιβλέπουν τη διαδικασία και αποτρέπουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων,

β. προβαίνουν στη διακοπή των εξετάσεων, εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους,

γ. προβαίνουν στην απομάκρυνση από την εξέταση ενός ή περισσοτέρων εξεταζομένων, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη συμμόρφωσης στα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

δ. καλούν τον Υπεύθυνο Τεχνικό Υποστήριξης του Εξεταστικού Κέντρου σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος, για να επιληφθεί του προβλήματος,

ε. απαγορεύουν στους εξεταζόμενους την ενεργοποίηση του διαδικτύου και την χρήση κινητού τηλεφώνου,

στ. μεριμνούν για την ασφαλή εκκένωση του Εξεταστικού Κέντρου σε περίπτωση ανάγκης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

7. Οι Επιτηρητές, πέραν των λοιπών υποχρεώσεών τους, οφείλουν:

α. να προσέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

β. να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους.

γ. να μην αποσπώνται από το έργο τους την ώρα της εξέτασης.

δ. να αποδέχονται κάθε προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους από τον Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ε. να ελέγχουν ότι όλοι οι εξεταζόμενοι στην αίθουσα σταματούν αμέσως με την ανακοίνωση της λήξης του καθορισμένου χρόνου της εξέτασής τους.

8. Αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης οι Επιτηρητές συμπληρώνουν από κοινού, το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι, ως Υπόδειγμα 3. Οι Επιτηρητές στέλνουν, ηλεκτρονικά, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποτελέσματα της εξέτασης και ειδικότερα τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων, τα στοιχεία ταυτότητας των επιτυχόντων και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν.