Άρθρο 05: Χορήγηση πιστοποίησης

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πιστοποιούνται ως Φορείς χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών  τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος νόμου. Η σχετική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης κοινοποιείται στο νομικό πρόσωπο.

2. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χορήγηση πιστοποίησης, ο Φορέας εντάσσεται στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων γνώσης ξένων γλωσσών, οπότε και αποκτά το δικαίωμα αναφοράς ως Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.