Άρθρο 26: Κοινοποίηση αποτελέσματος ελέγχου.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στο Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από τη διενέργειά του.